tanítói melléklet

2. tanulmány   −  2008  Április 5 - 11.

Jézus isteni lényének titka

A lecke rövid áttekintése

ALAPIGE: János 17:5

A TANULÓ CÉLJA:

A TANULMÁNY VÁZLATA:

I. Krisztus testet öltése elõtti létezése

 1. Ézsaiás próféta örökkévaló Istenként és Atyaként utal az eljövendõ Messiásra.

 2. A Biblia írói állítják, hogy Jézus létezett a világ kezdete elõtt – mielõtt emberként megszületett volna.

 3. Jézus is szólt arról, hogy földre jövetele elõtt létezett, és együtt volt az Atyával.

II. Az Atya és Fiú egysége

 1. A Biblia úgy mutatja be Jézust, mint az egyetlen Fiút (monogenesz), aki Istentõl, az Atyától jött.

 2. Jézusnak az Atya Istennel való örök közössége folytatódott földi élete idején is.

III. Jézus isteni természete

 1. Jézus kijelentette: “aki engem látott, látta az Atyát” (Jn 14:9), utalva ezzel isteni természetére.

 2. Az újszövetségi írók kifejezték azt az igazságot, hogy Jézus egy az Atyával.

 3. Jézus, aki Isten és ember is egyszerre, felajánlotta önmagát áldozatként a világ bûneiért.

Összefoglalás:

  Jézus, Isten Fia, örökké létezett az Atyával a világ keletkezése elõtt. Egyszerre Isten és ember. Jézus beszélt arról, hogy mielõtt eljött megmenteni az emberiséget, öröktõl fogva az Atyával létezett. Állandó kapcsolatban maradt Istennel földi élete idején is.

TANULÁSI ÚTMUTATÓ

1. LÉPÉS: MOTIVÁLJ!

Csak tanítóknak: “Krisztus istensége – mondja Ellen White – az örök élet biztosítéka a hívõ számára” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 447. old.) Motiváld osztályodat, hogy tanulmányozzák: Krisztus istensége mennyiben segít olyan életet élni, ami visszatükrözi jellemét, és hogyan tudjuk naponta megvallani, mint Tamás: “Én Uram és én Istenem” (Jn 20:28)!

A különbség Krisztus és minden más ember között, hogy Õ Isten. Istennek mondta magát, és úgy tekintett küldetésére, mint amire Atyja indította. Olvass el néhányat állításai közül, amelyek istenségével foglalkoznak (Jn 5:23; 10:30; 14:7, 9; 17:5), majd vitassa meg az osztály: vajon Jézusnak igaza volt, amikor ilyen dolgokat állított? Vagy igaza volt, amikor megerõsítette, hogy valóban Isten, vagy tévedésben élt. Ugyan, ki ítélhetne úgy a történelem során, hogy Jézus megtévesztõ személy volt, aki túlzott állításokkal lépett fel? Jézusnak volt missziós küldetésnyilatkozata: “én azért jöttem, hogy életük legyen, és bõvölködjenek” (Jn 10:10). Miért feltétlenül szükséges Jézusnak isteni természettel rendelkezni ahhoz, hogy betölthesse küldetését?

2. LÉPÉS: FEDEZD FEL!

Csak tanítóknak: Irányítsd az osztályban a beszélgetés fonalát Krisztus isteni természetére. A Biblia 66 könyvének mindegyike bizonyságot tesz Krisztus természetérõl és missziójáról. Az Ószövetség elõre tekintett a testet öltésre, míg az Újszövetség visszatekint Jézus életére és szolgálatára – azonban mindkettõ bizonyságot tesz Krisztus isteni és emberi természetérõl. Jn 3:16 nagyszerûen összefoglalja, amit Krisztus természetérõl tudhatunk: Õ Isten Fia, aki vele együtt létezik és egyenrangú az Atyával, aki azért jött el, hogy örök életet biztosítson minden hívõnek.

BIBLIAKOMMENTÁR

Sem az emberi értelem, sem az éleslátás nem képes igazolni Krisztus istenségét, ugyanúgy, ahogyan az értelem nem igazolhatja Isten létét sem. Ez olyan terület, amelyen hit által Istennek az Igében adott önkinyilatkoztatására kell hagyatkozni (1Tim 3:16), és az Ige a hívõknek nyilatkoztatja ki azt, ami alapján megérthetjük Jézus lényének titkát. Ennek értelmében az igazi kérdés: Mit mond a Biblia Jézus istenségérõl? A válasz két oldalról is megközelíthetõ: Jézus felõl, illetve mások nézõpontjából.

I. Krisztus saját kijelentései

Tudta Jézus önmagáról, hogy kicsoda? Tudatában volt istenségének? Ha nem lett volna tudatában különleges voltának, nekünk sem lenne jogunk különlegesnek tartanunk Õt.

Jézus állította, hogy különleges kapcsolata van az Atyával és egyenlõ vele. “Én és az Atya egy vagyunk” (Jn 10:30). “Én az Atyában vagyok és Õ énbennem” (Jn 14:10). Olyan bensõséges volt kapcsolata az Atyával, hogy a feléje és az Istenre irányuló viselkedés között egyenlõségjelet tett. Ezért: Jézust ismerni nem más, mint ismerni az Atyát (Jn 12:44), gyûlölni annyi, mint gyûlölni az Atyát (Jn 15:23), tisztelni annyi, mint tisztelni az Istent (Jn 5:23), benne hinni ugyanaz, mint hinni Istenben (Jn 12:44), látni olyan, mint látni Istent (Jn 12:45, 14:9). Az evangéliumot hirdetni nem más, mint prédikálni az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, akik hárman egyenrangú és örökkévaló személyei az Istenségnek (Mt 28:19). Jézus továbbá állította azt is, hogy öröktõl fogva osztozik az Atya dicsõségében (Jn 17:5, 24). Va-jon állíthat ilyeneket egy ember, legyen bármennyire is jó és nagyszerû?

Jézus nemcsak Atyjának szólította Istent, hanem hangsúlyozta azt is, hogy vele együtt volt. “Mielõtt Ábrahám lett, én vagyok” – nyilvánította ki Jézus a vallási vezetõkkel folyó egyik vitájában (Jn 8:58). A “VAGYOK” az a név, amellyel Jahve kinyilatkoztatta magát Mózesnek (2Móz 3:14). Jézus ezt a címet saját magára alkalmazta, amivel kijelentette, hogy egyenlõ Istennel. Ettõl sok ember haragra gerjedt, mivel megértették állításának lényegét. Hajlandóak lettek volna istenkáromlásért halálra kövezni Jézust. Vajon Jézus bûnös lett volna az istenkáromlás tekintetében? Amikor Tamás felkiáltott: “Én Uram és én Istenem” (Jn 20:28), Jézus egyik megszólítást sem utasította vissza. Tudta, hogy Isten.

Gondold át: Hogyan erõsíti meg a nyolc nagy “VAGYOK” kijelentés (Jn 6:35; 8:12, 58; 10:7, 9, 11, 14; 11:25; 14:6; 15:1, 5) Jézus istenségét és messiás-voltát? Krisztus istensége nélkül nem lenne teljes kijelentés Istenrõl, sem megváltás, sem örök élet.

Jézus olyan dolgokat tett, amelyek egyedül csak Istent illetik meg. Bûnöket bocsátott meg (Mk 2:5; Lk 7:48). Állította, hogy Õ az élet (Jn 14:6; 11:25), és joga van életet adni (Jn 5:21; 10:10). Azért jött, hogy a világ Megváltója legyen (Mk 10:45), és a történelem végén megítélje a világot (Jn 8:15-17). Egyetlen teremtett lény sem állíthat ilyet.

II. Krisztus: bibliai bizonyítékok istenségérõl

Négy bibliai bizonyságtétel igen szemléletes.

Jn 1:1-3, 14 – A versek négy pontot hangsúlyoznak. Az Ige (értsd: Jézus,

14. v.) önállóan és örökké létezett. Az Ige külön személy, de egyenlõ Isten-nel, az Atyával. Az Ige Istennel volt és Isten volt. Az Ige a Teremtõ. Az Ige Jézus. Mt 1:21-23 – Amikor a Fiú Betlehemben belépett a történelembe, két ne-vet is kapott: 1Jézus, ami azt jelenti: “Megváltó”, ami arra a tettre utal, amit egyedül Is-ten tehet. 2Emánuel: “Velünk az Isten”, ami azt fejezi ki, hogy Isten azonosítja magát az emberiséggel. Gal 4:4 – Ha Krisztus élete Betlehemben kezdõdött volna, akkor csak hétköznapi ember lett volna. A Biblia azonban azt állítja születésérõl, hogy ezáltal Isten beavatkozott a történelembe: “Mikor pedig eljött az idõnek teljessége, kibocsátotta Isten az õ Fiát” (Gal 4:4). Más szóval, mintha azt mondanánk: Isten elküldte Fiát a mennyei trónról, hogy kisbabaként megszülessen a földön. Imádságában Jézus arra utalt, hogy testet öltése elõtt is létezett: “És most te dicsõíts meg engem, Atyám, te magadnál azzal a dicsõséggel, amellyel bírtam te nálad a világ létele elõtt” (Jn 17:5). Zsid 1:8 – A Fiúról Isten ezt mondja: “A te királyi széked óh Isten örökkön örökké” (Zsid 1:8). Az Atya Isten a testet öltéskor istenként mutatja be fiát.

Gondold át: Keresd meg a következõ igéket, és beszéld meg a csoportban, hogyan bizonyítják Krisztus istenségét (Jn 5:23; ApCsel 7:59-60; Ef 1:3-4; Fil 2:5-6, 10-11; Kol 1:15-16)!

3. LÉPÉS: GYAKOROLJ!

  Csak tanítóknak: Mérlegelj néhány fontos elvet azzal kapcsolatban, hogy miért fontos Krisztus istensége a világegyetem számára, valamint személyesen nekünk is. Saját életedben mi a szerepe annak, hogy Krisztus valóban Isten?

  Elgondolkodtató kérdések:

 1. Jézus tudatában volt Istentõl kapott földi küldetésének: “Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem hogy Õ szolgáljon, és adja az õ életét váltságul sokakért” (Mk 10:45). Mi a te küldetésed, és hogyan valósítod meg a gyakorlatban?

 2. Ellen White a következõ erõteljes szavakkal mutat rá Krisztus istenségére: “Krisztusban van az eredeti, nem kölcsönvett, nem mástól származó élet” (Ellen G. White: Jézus élete. Budapest, 1989, Advent Kiadó. 447. old.). Készíts listát arról, vajon mit jelent ez a három szó.

  Kérdés az alkalmazáshoz:

  Teremtmény nem lehet Megváltó, éppen ezért volt szükség arra, hogy Isten Fia e világba jöjjön, és Megváltónk legyen. Mire következtethetünk ennek alapján magunkról, akiknek feladata, hogy a megváltás hírének követei legyünk?

4. LÉPÉS: ALKALMAZD!

  Csak tanítóknak: Ezen a héten addig jutottunk el, hogy Jézus Isten. Mint Jézus követõi, mit kezdjünk ezzel a nagy igazsággal? Kérd meg osztályod tagjait, hogy beszéljenek legbensõbb gondolataikról, félelmeikrõl és reményeikrõl.

  Elgondolkodtató kérdések:

 1. “Én és az Atya egy vagyunk” – mondta Krisztus. Természetben, jellemben és célban egyek. Ki lehet mondani: hogy “Krisztus bennünk él”? Ha igen, hogyan látszik ez meg az életünkben?

 2. Krisztust Istennek elfogadni azt jelenti, hogy egymást is elfogadjuk testvéreinkként, fenntartások és elõítéletek nélkül. Krisztus Isten-volta mennyiben segít jobban értékelni a Krisztus követõi közötti egyetemes egységet (Ef 2:13-14).