tanítói melléklet

7. tanulmány   −  2008  Február 9 - 15.

Felkészülés a tanítványságra

Alapszöveg: Mt 7:1-5.

A szombatiskolai tanító célkiűzései

A csoport tagjai a tanulmány végeztével:

A tanulmány vázlata

I. Ne ítélkezz!

 1. Mit jelent nem ítélkezni?

 2. A Hegyi Beszédben milyen figyelmeztetés hangzik el az ítélkezésről, amelynek fontosságát lényeges minden tanítványnak megértenie? Hogyan segít minket ez az intés abban, hogy több sikerrel kövessük Krisztust?

 3. A szemünkben levő “gerenda” példázata hogyan szemlélteti azt, ami akkor történik ítélőképességünkkel, amikor szem elől tévesztjük saját gyengeségünket, és a másokét helyezzük előtérbe?

II. Jézus irgalma

 1. A Biblia kétféle ítéletről beszél. Az egyiket helyesli, a másikat helyteleníti. Mi a különbség az ítélkező magatartás és az ítélőképesség között?

 2. Hogyan oltja ki az irgalmat a szívből a hibakeresés?

III. A “gerenda” eltávolítása

 1. Hogyan változtathatunk a hibakereső lelkületen?

 2. Vegyük észre, hogy Jézus atyafinak, “testvérnek” nevezi, nem pedig ellenségnek vagy idegennek azt, akinek a megítéléséről szó van. Ezek szerint, hogyan kezeljük a tévedő gyülekezeti tagokat?

 3. Jézus nem azt mondja, hogy nem segíthetünk eltávolítani testvérünk szeméből a szálkát, először azonban a látásunkat akadályozó nagyobb leplet kell eltávolítanunk a saját szemünkről. Hogyan segíthetünk másoknak is ebben?

Összefoglalás

Mások hibájának keresése vakká tesz saját és mások lelki szükségleteivel szemben.

Első lépés – A tanulók ösztönzése

Mi történik abban a pillanatban, amikor valaki tanítvánnyá válik? Milyen megbízatást kap? A választ Mt 28:19 versében találjuk meg, amely elmondja, hogy menjünk és tegyünk másokat is tanítványokká, majd kereszteljük meg őket.

Elmélkedésre szánt gondolat

Az egyháznak – a hívők azon csoportjának, akik már válaszoltak Krisztus követésre szólító szavára – egyik feladata elmenni széles e világra minden nemzethez és emberhez, és tanítványokká tenni őket. Elmondom valakinek a jó hírt, az elmondja másnak, amaz pedig megint másnak, és így tovább…

Ám akárcsak Jézus első tanítványainak, a mai tanítványoknak is képzésben kell részesülniük ahhoz, hogy hatékonyan elérhessenek másokat. E folyamat első lépése az, hogy az egyén felismeri Isten tanítványságra szólító hangját. Sok esetben az emberek csatlakoznak az egyházhoz, de nem tudják, hogy tanítványságra, szolgálatra hívattak el. Azzal a vággyal csatlakoznak a hívők csoportjához, hogy inkább táplálják őket, mintsem hogy ők tápláljanak másokat. Az egyház felelőssége megértetni az új hívőkkel, hogy szolgálatra hivattattak el.

Második lépés – A tanulmány elmélyítése

I. Emberhalászok

Amikor Jézus elhívta első tanítványait, azt mondta, hogy emberhalászokká teszi őket (Mt 4:19). El kellett menniük, és másokat is Krisztushoz vonniuk, tanítványokká tenniük, hogy aztán a maguk során ők is Krisztushoz vonjanak másokat. Mielőtt azonban hatékonyak lettek volna ebben a munkában, a tanítványok egy ideig Jézus mellett maradtak: figyelték és tanultak Tőle.

Elmélkedésre szánt gondolat

II. Ingyen adjátok!

Az előbbiekben azt tanultuk, hogy Krisztus teste – az egyház – tagjának lenni egyet jelent a szolgálatra való elhívással. Nem azért lettünk Krisztus követői, hogy csupán kapjunk, hanem azért is, hogy adjunk – időnkből, tehetségünkből, anyagi javainkból, imáinkból. Jézus mondotta: “Ingyen vettétek, ingyen adjátok” (Mt 10:8).

Elmélkedésre szánt gondolat

III. Készítsétek az Úrnak útját

“Ezek után pedig rendele az Úr másokat is, hetvenet, és elküldé azokat kettőnként az Ő orcája előtt, minden városba és helyre, ahová Ő menendő vala” (Lk 10:1).

Akárcsak a hajdani tanítványoknak, Jézus mai követőinek is elő kell készíteniük az Úr útját. Hirdetnünk kell a világnak, hogy Jézus hamarosan visszatér, és buzdítani mindenkit, hogy készüljön a Vele való találkozásra.

Elmélkedésre szánt gondolat

 • Halottakat támasszatok. (Mt 10:8)

 • Ördögöket űzzetek. (Mt 10:8)

 • Kereszteljetek és képezzetek ki új tanítványokat. (Mt 28:19)

 • Prédikáljátok és tanítsátok Jézus Krisztus evangéliumát. (Csel 4:31)

 • Betegeket gyógyítsatok. (Csel 3:1-9)

 • Szolgáljatok a szegényeknek. (Gal 2:10)

 • Vigasztaljátok és bátorítsátok egymást. (Zsid 3:13)

 • Támogassátok az árvákat és özvegyeket. (Jak 1:27)

Harmadik lépés – A tanultak gyakorlatba ültetése

Elméleti kérdések

 1. Krisztus tanítványának tartod magad? Indokold meg a válaszod.

 2. Személyesen mit tehetsz annak érdekében, hogy felkészülj a tanítványságra?

 3. Ha jelenleg nem tevékenykedsz a gyülekezetben, vagy abban a közösségben, amelyben élsz, gondolkozz egy olyan szolgálaton, amelyben te is részt vehetnél, vagy amelyet magad kezdeményezhetnél, hogy te is Jézus tevékeny tanítványa légy.

 4. Vajon tényleg szükséges tanítványságra felkészítő képzésben részesülniük azoknak, akik Krisztust követik? Indokold meg a válaszod.

 5. Milyen feltételnek kell eleget tennie az új hívőnek ahhoz, hogy készen állhasson a szolgálatra úgy a gyülekezetben, mint a közösségén kívül?

Gyakorlati kérdések

Bizonyságtevés

Mindenegyes keresztény rendeltetése a tanítványság. Azok, akik úgy döntöttek, hogy követik Krisztust, nemcsak a követésére hivattattak el, hanem a szolgálatára is. Amikor bizonyságot teszünk másoknak az evangéliumról – a jó hírről, hogy Jézus őket is megmenti –, arról is szólnunk kell, hogy Jézus tanítványságra hívja el őket.

Negyedik lépés – Alkalmazás

“De Ő félrevonula a pusztákba, és imádkozék” (Lk 5:16). Krisztus tökéletes példaképünk mindenben. Az ima jelentette Atyjával való kapcsolatát. Ez volt életerejének forrása. Hasonlóképpen számunkra is az ima jelenti a kapcsolatot mennyei Atyánkkal és Megváltónkkal. Ez életerőnk kútfeje.

A hajdani tanítványoknak ott volt a hús-vér Jézus, számunkra Jézus hit által, bennünk lakozó Lelke által van jelen. Amikor ima által közösségbe kerülünk vele, egyre jobban tudatában leszünk életünkben való állandó jelenlétének.

Ahhoz, hogy hatékony tanítványok lehessünk, kapcsolatban kell maradnunk az Úrral, aki képessé tesz minket megtennünk mindazt, amit ránk bízott (hitvallás, bizonyságtevés, keresztelés, gyógyítás, vigasztalás, bátorítás, tanítás, prédikálás stb.). Ha kitartunk az imában és Isten Igéjének tanulmányozásában, állandóan Isten jelenlétében leszünk.

Elmélkedésre szánt gondolat

“Ismét mondom néktek, hogy ha ketten közületek egy akaraton lesznek a földön minden dolog felől, amit csak kérnek, megadja nékik az én mennyei Atyám. Mert ahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük” (Mt 18:19-20). Az ima nemcsak az egyén számára lényeges, hanem az egyház mint egész számára is. Az egyház nagy családjának tagjaiként elmaradhatatlanul fontos csoportokban vagy kis csapatokként összegyűlnünk, és imában keresnünk az Urat. Jézus azt mondta, hogy csak ima és böjt által nyerhetünk olyan hitet, mely hegyeket képes elmozdítani (Mt 17:20-21).

Elmélkedésre szánt gondolat

Az ima, a böjt és a bibliatanulmányozás szerves részét képezi gyülekezeted életének? Ha igen, említs néhány példát. Magyarázd el, hogyan készítik fel ezek a tényezők a gyülekezeti tagokat – az újonnan megkeresztelteket is – a tanítványságra.

Kérd meg csoportod egyik tagját, hogy zárja az órát egy imával.

Esettanulmány az 7. leckéhez

Nagy volt az öröm, amikor egy sikeres evangélizáció végeztével többek között egy értelmiségi család is megkeresztelkedett. Lelkesedésük és örömük révén, hogy élhetik a felfedezett igazságot, a figyelem központjába kerültek, de mivel nem akarták őket kioktatni, és kínos helyzetbe hozni bizonyos tanításokkal – amelyekre mégpedig szükségük lett volna, és amelyeket nem értettek meg a rövidke evangélizáció, valamint az úgyszintén rövid keresztségi felkészítés alatt –, a tagok és a lelkész elmulasztották hangsúlyozni ezen tanítások fontosságát. E hiányosságok nagy eltérést eredményeztek életmódjuk és a gyülekezet gyakorlata között. Mivel nem hangsúlyozták eléggé számukra a szombat megszentelésének fontosságát, főztek és vásároltak szombaton; mivel nem világosították fel őket a Prófétaság Lelkének szerepéről, úgy tűnt nekik, hogy Ellen White, az egyház prófétája túlságosan is szigorú, ami az életmód kérdéseit illeti; mivel nem mondták meg nekik, mit jelent az egészséges életmód és a test odaszentelése, néha fogyasztottak alkoholt; és mivel nem volt számukra világos a holtak állapotáról szóló hitalapelv, továbbra is halotti miséket mondattak egyikük elhunyt édesanyja lelkéért. Amikor végre tisztázták velük ezeket az igazságokat is, nem akarták elfogadni azokat, és inkább lemondtak a gyülekezeti tagságról.

 1. Milyen alapvető hibát követtek el a két újonnan megkeresztelt taggal kapcsolatban, ami tanítványságra történő elhívásukat illeti?

 2. Mi az oka annak, hogy egyes egyháztagok nem mutatják be a teljes igazságot?

 3. Mi a legfőbb indoka annak, hogy a teljes igazságot kell bemutatnunk azoknak, akik készek elfogadni az evangéliumot?