TANÍTÓI MELLÉKLET

7. tanulmány     2007  Augusztus 11 - 17.

Tanulmány Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Boáz és Ruth: szilárd alapok

A szombatiskolai tanító célkitűzései

 1. Az ismeretek szintjén: közölni a csoport tagjaival, hogy legközelebbi rokonunk Krisztus. Neki van egyedül joga arra, hogy megváltson bennünket.

 2. Érzelmi szinten: továbbítani a szombatiskola tanulóinak az örömöt, hogy ez a Rokon minket is megválthat.

 3. Gyakorlati szinten: döntésre késztetni a tagokat, hogy teljes értékű lelki életet éljenek.

A tanulmány vázlata

I. Az éhínség (Ruth 1)

 1. Ruth nemzetségének eredete vérfertőző kapcsolatban gyökerezik, Isten mégis megengedi, hogy Dávid dédanyja, Jézus felmenő ági rokona legyen. Reménnyel tölt el a gondolat, hogy függetlenül elbukott állapotunk mélységétől és az élet fájától való eltávolodásunk mértékétől, az Úr újra beolthat minket Önmagába.

 2. Naómi és családja az éhínség miatt kénytelen volt elhagynia szülőföldjét, arra azonban egyikük sem gondolt, hogy az új országban sikeres missziómunkát fognak végezni. Ha nem is szolgálunk idegen országban Istennek, ahogyan Elimélek és Naómi tette, eredményes szolgálattevők lehetünk azok körében, akik közt élünk. Hogyan?

II. A bőség (Ruth 2)

 1. Más országban születtek, különbözött a nyelvük és a hitük, Isten mégis egyesítette Boáz és Ruth sorsát. Kettejük élettörténete reményt ébreszthet az emberek szívében, ehhez azonban teljesen Istenre kell bízniuk életüket, hogy elvezethesse őket azokhoz a személyekhez, akiket kiválasztott számukra.

 2. Figyeljük meg Boáz felügyelőjének Ruth-ról szóló jelentését: “Ide jöve, és itt marada reggeltől fogva mind mostanig; és csak éppen most pihent egy keveset a házban” (Ruth 2:7). Ő az első, aki visszamegy a szántóföldre az ebéd elfogyasztása után, és utolsónak megy haza a munka végeztével. Mi több, a kapott élelem egy részét nem fogyasztja el, hanem hazaviszi Naóminak vacsorára. Hogyan lehetnénk mi is Ruth-hoz hasonlóak mindennapi cselekedeteinkben, a családi körben és a társadalomban?

III. A megváltás (Ruth 3:8-10)

 1. Ruth lement a szérűre, ahol felhajtotta a leplet Boáz lábánál, és melléje feküdt. Az eredeti szövegben használt kifejezés szó szerinti jelentése: “a te lábaidnál”. Hogyan hív minket Isten az Ő oltalmába – a szárnyai alá –, hogy megválthasson a bűneinkből?

 2. Boáz elmondja Ruth-nak, hogy van egy másik rokona, aki közelebb áll hozzá, és akinek inkább jogában áll megváltania őt, ezért arra kéri, hogy várjon még. Ruth engedelmeskedik: visszafekszik Boáz lábaihoz, és ott marad egész éjszakára. Ruth Boázba vetett bizalma megmutatja számunkra, hogy miként kell nekünk is várnunk Jézus lábainál, míg elvégzi értünk a megváltás munkáját.

 3. Naómi Márára változtatja a nevét, amelynek jelentése: “keserűség”. Ruth azonban egy vővel, Boázzal, és egy unokával, Obeddel örvendezteti meg Naómit. Isten a te életedben is áldásra fordíthatja a keserűséget. Hogyan?

Összefoglalás

Krisztus – aki számunkra a “Go’-el”, azaz a legközelebbi rokon – mint elveszett tulajdonát megváltja a világot és minket is. Boáz és Ruth a keresztény alapokkal bíró szeretet lényeges jellemvonásait összegzi.

Motiváció

Jóllehet nagyon régen történt, Boáz és Ruth kapcsolata példaházasság volt, amely Krisztus emberiség iránt tanúsított szeretetét szemlélteti. Krisztus az evangélium által “házasságot kötött” az emberiséggel (ld. Jer 3:14; Mt 22:2).

Néhány tudós kísérletet végzett két kutyával. Mindkét négylábú ugyanazon faj képviselője volt, koruk, súlyuk és vérmérsékletük is azonos volt. Egymástól különzárták őket, viszont biztosították számukra a megfelelő mozgásteret és táplálékot. A két eset közt a különbség mindössze abban állt, hogy az egyik kutyával hidegen és közömbösen bántak a gondozók – nem voltak kegyetlenek vele szemben, nem verték, nem ordítottak rá, csak éppen semmi gyengédséget nem tanúsítottak iránta –, míg a másikat szeretettel gondozták, naponta kedvesen játszadoztak vele.

A megfelelő gondozásban de szeretet hiányában részesített kutya szomorúvá és visszahúzódottá vált, étvágya csökkent, míg a másik vidám és életerős volt. A kutatók levonták a következtetést: a szeretet elengedhetetlen úgy a testi, mint a lelki egészség megőrzéséhez, és hogy még a legnagyobb fizikai jólét és kényelem sem töltheti be a szeretet hiánya miatt keletkezett űrt.

Elmélkedésre szánt kérdés

Gondolj két olyan kapcsolatra, amelyekre ráillenek a fenti példákból kikövetkeztetett igazságok. Befolyásolták-e az életedet és mások iránt tanúsított magatartásodat ezek a kapcsolatok, s ha igen, hogyan?

A tanulmány elmélyítése

I. és II. Családi problémák (Ruth 1)

Ruth könyvének első fejezetéből világosan kifejthető, hogy Naómi és két menye között a viszony különleges módon bensőséges és harmonikus volt. A két fiatal özvegyasszony kedvesen bánt Naómival, a moábiták földjére emigrált özvegyasszonnyal. Emberi mérték alapján Orpa őszintén szerette Naómit, érzéseiből mégis hiányzott a lelki mélység. Orpa soha nem adta át a szívét Izrael Istenének, a világ Teremtőjének. Nem így Ruth, aki felvette a Júda hitét. Jóllehet pogány nép tagjai közt látta meg a napvilágot, lelki vonatkozásban igazi izraelita volt. Éppen ez volt az, ami az aranyszöveg által megörökített szavak kimondására késztette (ld. Ruth 1:16-17). Ruth megkérte Naómit, hogy ne várja el tőle, hogy hazájában maradjon. Elég ideje ismerte már az igazságot ahhoz, hogy ne engedjen többé a pogányság csábításának. Boldogan eldöntötte tehát, hogy elhagyja országát és népe szokásait, és Istent követi (ld. Lk 5:11; 14:33).

Elmélkedésre szánt kérdések

Vesd össze Ruth Naóminak adott válaszát Kleofás és kísérője Jézushoz intézett kérésével (ld. Lk 24:28-29). Mit látott Ruth Naómiban, ami felébresztette benne a vágyat, hogy ő is igazi izraelitaként imádja Istent? Mit látott Kleofás és társa az Idegenben, hogy kitartottak amellett, hogy náluk maradjon éjszakára? Olvasd el Lk 24:30-35 verseket.

III. Boáz (Ruth 2)

A Boáz név jelentése: “benne van az erő”. Úgy jelenik meg, mint akinek hatalmában áll megváltani Ruth-ot magányából, özvegységéből és Júdától idegen státuszából. Együtt érző, jóságos, példás magaviseletű, adakozó szívű ember volt. A Boáz Ruth iránt érzett szeretete és Krisztusnak az Ő menyasszonya, az Egyház iránt tanúsított szeretete közti allegorikus párhuzam rendkívül meggyőző.

Elmélkedésre szánt kérdések

Jézus rendelkezett az emberiség megváltásához szükséges hatalommal (ld. Ésa 63:1). Hogyan nyilatkoztatta ki ezt az erőt? Milyen módon befolyásolta ez az erő testi, lelki és szellemi értelemben mindazokat az embereket, akik elfogadták kegyelmének helyreállító erejét?

IV. A házassági kérés

A kor szokásaihoz híven Ruth Boáznál tett éjszakai látogatása nem minősült illetlenségnek (Ruth 3:1-7). Rendkívül lenyűgöző alázatos, de határozott bizalma, amelyet Boáz iránt érzett. Ruth tudta Naómitól, hogy közte és Boáz közt távoli rokoni kapcsolat volt. Ez a rokoni viszony megnyitotta a lehetőséget Ruth számára, hogy Boáz felesége lehessen, vagy legalábbis hogy a Naómi segítségével visszaszerezhesse elvesztett javait (ld. 3Móz 25:25.48-49).

Ruth teljes mértékben követte Naómi tanácsait. Nem vetette magát Boáz karjaiba, és arra sem törekedett, hogy elcsábítsa őt, hanem alázatosan, követelőzés nélkül közeledett hozzá. Boáz az elején meglepődött, amikor Ruth belépett a sátrába, a lábához feküdt és elmondta neki, hogy felfedezte a köztük levő rokoni szálakat. Boáz ekkor már megértette Ruth szándékát (Ruth 3:9).

Elmélkedésre szánt kérdés

Mit árul el számunkra Boáz Ruth-nak adott válasza az ő jelleméről és személyiségéről? (Ld. Ruth 3:10-13)

V. A megváltás (Ruth 4)

Habár Ruth-nak volt Boáznál közelebbi rokona, az nem volt hajlandó segíteni Ruth és Naómi sorsán (6. vers). Ez az ember, aki semmilyen körülmények között nem akarta a két özvegyasszonyt a családjába fogadni, az érzéketlen önzés lelkületét szemlélteti. Krisztushoz hasonlóan azonban Boáz nem tekintette túl nagy áldozatnak, ha vállalja e két, Istennek mélyen odaszentelt életű, nemes lelkű özvegyasszony védelmét.

Egy ember sem lép felnőttként a lelki élet útjára, de ha a Krisztussal, Megváltó Rokonával egyre szorosabbá válik a kapcsolata, Hozzá hasonlóvá – lelki értelemben éretté – válik. Megváltójával való kapcsolatának köszönhetően nem csak névlegesen, hanem teljes jogú tagként válik Isten családjának a részévé (ld. Jn 15:1-7; 17:20-26; Ef 3:16-19). Boáz kifizette Naómi örökségének az árát. Krisztus is megváltott minket elveszett, kilátástalan állapotunkból: vére és szenvedése által fizette ki üdvösségünk árát. Az örökség megváltása mellett Boáz a szívét is odaadta Ruth-nak, és Naómi lelkét is “megvidámította” azáltal, hogy vállalta: “vénségének istápolója” lesz (ld. Ruth 4:14-15).

Isten megjutalmazta a kegyes életű Ruth és Boáz hitét: boldog házassággal áldotta meg őket, megadván nekik azt az előjogot is, hogy Dávid király és Jézus elődei legyenek. Valóban Krisztus, a Dicsőség Reménysége lakozott bennük. Micsoda rendkívüli útmutatást fedezünk fel a házasságukban arra vonatkozóan, hogy milyennek kell lennie egy a valódi, keresztény elveken alapuló családnak!

A tanultak gyakorlatba ültetése

Elmélkedésre szánt kérdések

Alkalmazandó kérdések

Sorold fel gondolatban Ruth jellemtulajdonságait, amelyek szavai és cselekedetei révén jutnak kifejezésre. Magatartásunk hogyan befolyásolja életünket? Hát a mások életét?

Személyes bizonyságtétel

Függetlenül attól, hogy házasságban élsz-e vagy sem, jellemed meghatározza magatartásodat, amely a maga során leleplezi, milyen a viszonyod Istennel. Hogyan képviseled a mindennapi életedben Krisztus evangéliumát?

Elmélkedésre szánt kérdések

Melyek jellemed azon vonásai, amelyek nem képviselik Krisztust? Mennyire érzed fontosnak, hogy Isten kegyelmének érintése megváltoztassa jellemed negatív tulajdonságait?

Személyes alkalmazás

Olvasd el Ellen G. White Krisztus példázatai című könyvéből a beszédre és a befolyásra vonatkozó részeket (Advent, Budapest, 1999, 229-236). Elmélkedj a személyes befolyás rendkívüli erején, valamint azon, hogy mennyire sorsdöntő lehet ez másokra nézve. Nem azáltal képviseljük Krisztust, hogy szomorúan hibáink felett kesergünk, hanem azáltal, hogy mélységes tisztelettel tekintünk Őrá.

Sorold fel azokat a tevékenységeket, magatartásformákat és kapcsolatokat, amelyeket ki kell küszöbölnöd az életedből ahhoz, hogy több időt tölthess Jézussal. Tégy konkrét lépéseket e tekintetben. Szakítsd több időt szeretteidre is, légy irántuk együtt érzőbb, kedvesebb, segítőkészebb. Kezdd el családod tagjaival, majd indulj el oda, ahová Isten gondviselése vezérel.

Esettanulmány az 7. leckéhez

Krisztián elvégezte tanulmányait az Egyesült Királyságban, majd munkát vállalt egy helybéli intézményben. Saját meggyőződése folytán hűséges maradt szülei hitéhez, és eldöntötte, hogy hazajön. Az angliai gyülekezetben azonban megismerkedett és megbarátkozott egy lánnyal. Kapcsolatuk komollyá vált, és a házasságot is szóba hozták. A szabadság ideje alatt Krisztián hazajött, és magával hozta barátnőjét is, akit leendő feleségeként mutatott be a szüleinek. Mary hűséges keresztény volt, viszont az angliai kultúrális viszonyoknak megfelelően öltözködött, ami Romániában kissé kihívónak tűnt. Krisztián szüleit felháborította fiuk választása, és nem egyeztek bele a házasságba. Érvként hozták fel azt is, hogy nem beszélik az angol nyelvet, és nem fognak tudni értekezni a menyükkel. Mary azonban értésükre adta, hogy meg fogja tanulni a román nyelvet, kellemes, kedves menyként fog viselkedni, és az öltözködésén is változtatni fog, mi több, azt is vállalja, hogy Romániába költözik. A szülőket azonban még ez sem engesztelte ki! Látván magatartásukat, Krisztián visszament Maryvel Angliába, ahol összeházasodtak, és végleg otthont alapítottak.

 • Szerintetek helyes Krisztián szüleinek értékrendje, felfogása és magatartása? Miért igen, vagy miért nem?

 • Szerintetek működőképes-e két különböző kultúrát képviselő személy házassága? Milyen kockázatokkal kell számolniuk?

 • Milyen érveket használnátok, ha tanácsokat kellene adnotok a fenti szituáció szereplőinek? Kinek és miért adnátok tanácsot?