TANÍTÓI MELLÉKLET

5. tanulmány     2007  Július 28 - Augusztus 3.

Tanulmány Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Mózes, Cippóra és a rokonság

A szombatiskolai tanító célkitűzései

  1. Az ismeretek szintjén: megértetni a csoport tagjaival, hogy Istennek minden népben és nemzetségben vannak követői.

  2. Érzelmi szinten: ösztönözni a szombatiskola tanulóit, hogy összpontosítsanak Mózes azon érzéseire, amelyeket testvérei feddése nyomán élt át.

  3. Gyakorlati szinten: meggyőzni a csoport tagjait az irigységtől és az előítéletektől való elszakadás szükségességéről.

A tanulmány vázlata

I. Mózes (2Móz 2-4)

  1. Mózes meggyilkolt egy egyiptomi férfit, majd a testét a homokba temette. Ha a tettet magát és a tetem elrejtését senki sem látta, a hullaszag terjengését nem lehetett megakadályozni. Mi történik, amikor a bűnt eltemetjük szívünk mélyére ahelyett, hogy megvallanánk Istennek?

  2. Czippóra fiat szül Mózesnek, akit ez utóbbi – a száműzetés, az egykori családjától való elszakadás keserűségére utalván – Gersomnak nevez el. A Biblia leírása szerint azonban Mózesnek “tetszék, hogy ott maradjon” abban a családban (2Móz 2:21). Hogyan gondoskodik Isten a családtól való elszakadás okozta fájdalom enyhítéséről? (Sok esetben egy másik család szeretete és befogadása által.)

II. “Vérjegyesem vagy te nékem” (2Móz 4:25)

Egyiptom felé menet, az Úr angyala fenyegetően közelít Mózeshez, mivel fiát nem metélte körül (az Adventista Bibliakommentár szerint ez a találkozás Jákob Jabbók révénél átélt tapasztalatához hasonlatos). Czippóra fia körülmetélése révén megmenti férje életét, és a gyors közbelépés attól is megóvja Mózest, hogy kirekesztessék a nép köréből. Mit árul el ez a történet a kis dolgok fontosságáról Isten tervének teljesítésében?

III. Miriám és Áron (2Móz 18:1-27; 4Móz 12:1-3)

  1. A táborban tett látogatása alkalmával Jethró észreveszi, mennyire nehéz elviselnie Mózesnek a ráháruló felelősségeket. Milyen tanácsot ad neki Jethró? Milyen tanulságot vonhatunk le ebből a helyzetből? A túlságosan nagy felelősség vállalása sokszor megfosztja az embert egészségétől, valamint a lehetőségtől, hogy egyéb, kisebb feladatok kihívásainak is eleget tehessen.

  2. Áron és Miriám irigy Czippórára azért a befolyásért, amit Mózesre gyakorol: bírálni kezdik sógornőjüket. Mikor jogos az aggodalom nevében beavatkozni a rokonok (családjának) életébe? Milyen magatartást kell tanúsítaniuk a feleknek ilyen helyzetben?

Összefoglalás

Czippóra története olyan, akár egy mesebeli történet: egy idegen herceg megmenti egy kellemetlen és veszélyes helyzetből, majd később feleségül veszi. Az iránta érzett tisztelet és gyöngéd gondoskodás nem folytatódik mézeshetekkel: Mózes otthon hagyja őt az apjával, hogy megóvja a csapások borzalmától. Később, amikor az izraeliták fellázadtak Mózes ellen, Czippóra mellé állt és megpróbált segíteni neki. Amint Áron és Húr a magasban tartotta Mózes karját az összecsapás alkalmával, úgy Czippóra és Mózes is támogatták egymást a szükség idején.

Motiváció

A tartós és boldog házasság alapja a szeretet, a kölcsönös megértés és támogatás. Ez nem kizárólag a házastársakra vonatkozik: a család többi tagjának is hasonló magatartást kell tanúsítania. Bátorítsd csoportod tagjait, hogy szabadon megbeszéljék, hogyan alakulhat ki a családtagok közötti kölcsönös tisztelet.

Karen mosolyogva átadta a meghívót: – Alig egy hónap múlva férjhez megyek! Képzeld el! Még négy hét! Egy nappal se több!

Alaposan szemügyre vettem a meghívót, majd Karenre néztem. Olyan lelkesedés jeleit fedeztem fel rajta, amelyet nem lehetett kordában tartani. Úgy tűnt, a tökéletes boldogság példaképével állok szemben. Sok boldogságot kívántam neki, és megígértem, hogy ott leszek az esküvőjén. Majd mielőtt elváltunk volna, még ennyit mondtam:

Karen megpendítette a házassági kapcsolatok érzékeny húrjait. Házasságkötéskor nem csak egy személlyel kötünk kapcsolatot, hanem egy egész családdal. Jóllehet a Biblia azt mondja, hogy a házasság szövetségébe lépvén a “férfiú elhagyja az ő atyját és az ő anyját, és ragaszkodik feleségéhez, és lesznek ketten egy testté” (1Móz 2:24), azt is megparancsolja, hogy “tisztelje atyját és anyját, hogy hosszú ideig éljen azon a földön, amit az Úr készít számára” (2Móz 20:12). Ellentmond-e egymásnak ez a két parancsolat?

Azt biztosan tudjuk, hogy Isten nem mond ellent Önmagának. Mit kellene tehát Karennek és Ronnak tenniük annak érdekében, hogy megvédjék családjukat a külső beavatkozástól, ugyanakkor szüleik iránt is tiszteletet tanúsítsanak? E heti tanulmányunk szemléltet néhány tanulságot e tekintetben, Mózes és Czippóra, Mózes és apósa valamint Czippóra és férje családja kapcsolatának perspektívájából.

Kérd meg csoportod tagjait, hogy olvassák el 1Kor 13. fejezetét, majd beszélgessetek azokról az elvekről, amelyeknek köszönhetően a házastársak közti szeretet a bonyolult családi kapcsolatrendszerben is védelmet élvez.

A tanulmány elmélyítése

Az Istenbe vetett hit és a házastárs családja iránt táplált szeretet fontos szerepet játszik a boldog otthon megteremtésében és az áldott családi légkör megőrzésében. Egy család vezetése ugyanúgy felelősségteljes feladat, mint Isten családjának vezetése.

Hit és hosszútűrés által vezettetve Mózes élete százhúsz esztendeje alatt mindvégig példaértékű életet élt, bármely szempontból vizsgálnánk meg életútját. E heti tanulmányunkban Mózes személyét a keresztény család- és közösségvezetés távlatában fogjuk elemezni. Czippórával való házasélete, Jethró iránt tanúsított tisztelete és testvérei iránti szeretete rámutat arra, hogy az emberek szövetkezése megsokszorozza az erőt és hatékonyabbá teszi a szolgálatot.

Mózes és Czippóra: a hit férfija és a szeretet asszonya

Hit által mondott le Mózes Egyiptomról (Zsid 11:23-28).

A keresztény életútját a következő lényeges vonások jellemzik: a hit, a múlttól való elszakadás és az Istentől származó jövendő elfogadása. E három vonás körül nem létezhet kompromisszum. Negyven éven keresztül Mózes a fáraó udvarában élt és Egyiptom legjobb neveltetésében részesült. Ő volt a trón örököse, és minden gazdagság és élvezet a rendelkezésére állt. Amikor azonban ráébredt arra, hogy magasabb elhívatás várományosa, Mózes hitt, feladta múltját, és engedelmeskedett Isten hívásának, jóllehet akkor még nem volt egészen világos számára, milyen feladatot akart az Úr rábízni. Elment Midián pusztájába, ahol újabb negyven évet töltött. A hit nem ismeri a sietség és a közömbösség fogalmát; az igaz hívő türelmesen vár és imádkozik, hogy a Szerzője és Bevégzője – az általa elrendelt időben – közbelépjen.

“És tetszék Mózesnek, hogy ott maradjon e férfiúnál” (2Móz 2:21). Jethró felajánlotta Mózesnek otthonát, munkát biztosított számára (a juhait kellett, hogy legeltesse), és feleségül adta hozzá a lányát, Czippórát. A magányos, bujdosó szökevény számára ezek rendkívül kedvező feltételek voltak. Újabb negyven évnek kellett azonban eltelnie ahhoz, hogy az Úr kinyilatkoztathassa számára elhívását, és visszahelyezze őt küldetése útjára. Isten munkájában a vezetés szolgálatát és felelősségét nem az ember, hanem Isten ítéli meg, aki Maga dönti el, mikor és milyen utat kell követnie népe vezetőjének.

A Midián pusztájában töltött negyven esztendő alatt Mózesnek meg kellett tanulnia “nem az emberi erőben és bölcsességben, hanem Isten hatalmában bízni” (Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 247). Mózes még akkor sem volt felkészülve tisztsége betöltésére, amikor eldöntötte, hogy magával viszi családját Egyiptomba. Czippóra iránt érzett szeretete folytán engedett hosszas rábeszélésének, és nem metélte körül a fiát, ami a szövetség súlyos áthágását jelentette (ld. Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, 255-256). Isten kész volt ezért megölni Mózest (2Móz 4:24). Senki sem áll a törvény fölött, és még a számunkra legszeretettebb személynek sem szabad megengednünk, hogy közénk és Isten közé férkőzzék. Czippóra azonban rájött tévedésére, és azonnal körülmetélte fiát. Az olyan feleség, aki kész alávetni magát Isten akaratának, méltó házastársa lehet bármely férfinak, akit Isten népe vezetésének tisztségével bízott meg.

Elmélkedésre szánt kérdés

Megtűr-e Isten az egyházban olyan vezetőt, aki szándékosan és nyilvánosan áthágja Isten parancsát? Van-e házaséletedben bármi, ami meggátolhat abban, hogy engedelmeskedj Istennek?

A tanultak gyakorlatba ültetése

Beszéljétek meg az alábbiakban felvázolt gondolatokat, és vonjátok le belőlük a mindennapi keresztény életben is alkalmazható tanulságokat.

Elmélkedésre szánt kérdések

Alkalmazandó kérdés

János és József testvérek, és mindketten lelkészként tevékenykednek. Jánost megválasztják egyházterületi elnöknek. József felesége azt sugallja férjének, hogy neki járt volna ez a tisztség, mivel rátermettebb és felkészültebb a testvérénél. Az újonnan kialakult állapot miatt a két testvér és családjaik között elhidegül a kapcsolat. Hogyan engesztelnéd ki őket?

Személyes bizonyságtétel

A házasság és a szombat Isten bűnbeesés előtt alapított szent intézménye. Miként válhat a keresztény otthon a szeretet és a krisztusi bizonyságtevés központjává?

Személyes alkalmazás

Olvasd el újra 1Kor 13. fejezetét. Pál apostol itt négy lényeges elvet fogalmaz meg. Ösztönözd csoportod tagjait, hogy szabadon elmondják egymásnak ezen elvek tiszteletben tartásával illetve áthágásával kapcsolatos tapasztalataikat.

Esettanulmány az 5. leckéhez

Márta és Márk nagyon szerették egymást. Összeházasodtak, s a kapcsolatuk mondhatni felhőtlen volt. Az egyetlen gondot a Márk édesanyja képezte. A Márta és anyósa közti viszonyban már az elején érezhető volt a feszültség. Ez utóbbi házasságuk minden apró részletét irányítani akarta. Abba is beleszólt, hogy hogyan főz, mos, vasal a menye, kik a barátaik, mennyit keresnek, és mire költik a pénzüket. Gyakran ment be hozzájuk hívatlanul, és zavarta meg az intimitásukat, habár állítása szerint csupa jó szándékkal akart a közelükben lenni. Márta szóvá is tette a férjének, hogy túl sokat van náluk az anyja, és mindenbe beleszól. A lelkészt is beavatta ebbe a problémába, aki azt ajánlotta az anyósnak, hogy hagyja őket békén, hogy boldoguljanak, ahogy tudnak. Szép szavának azonban semmi eredménye nem volt. Mi több, azzal vádolta meg Mártát, hogy megtiltja a fiával való találkozást. Bosszúból rossz híreket kezdett el terjeszteni a menyéről a szomszédok között és a gyülekezetben.

Márta szerint az áldatlan helyzetre két megoldást létezik: vagy elköltöznek egy másik városba, vagy elválnak egymástól, mivel Márk nem elég határozott az anyjával való viszonyban, és nem szabja meg neki, hol a határ.

  • Milyen, a fent említett két lehetőségen kívüli megoldás létezik ennek a házasságnak a megmentésére?

  • Milyen tévedéseket követhetnek el a szülők vejükkel/menyükkel szemben, főként amikor együtt laknak velük?

  • Mit kellene tennie az egyháznak ilyen helyzetekben?