TANÍTÓI MELLÉKLET

8. tanulmány  −  2007  Május 19 - 25.

Tanulmány

Bibliaversek

Ajánlott olvasmány

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

A remény üzenete

A szombatiskolai tanító célkitűzései

 1. Az ismeretek szintjén bátorítani a csoport tagjait: biztosak lehetünk abban, hogy Krisztusban üdvösségünk van.

 2. Érzelmi szinten arra ösztönözni a csoport tagjait, hogy bízzanak Isten bűntől és kísértéstől megóvó erejében.

 3. Gyakorlati szinten azért imádkozni, hogy a Szentlélek bennünk lakozzék, hogy így mások is meglássák Isten erejét a mi életünkben.

A tanulmány vázlata

I. Reménységünk Krisztusban (Róm 3:26)

 1. A megigazulás Krisztus elfogadásának feltétele, vagy pedig ettől független, időben megvalósuló folyamat?

 2. Mit akar a Biblia mondani, amikor kijelenti, hogy a Szentlélek elpecsételt minket? (Ld. 2Kor 1:22; Ef 4:30)

 3. Mi az örök élet azok számára, akik Krisztusban vannak? Magyarázd meg a válaszodat.

II. A helyettünk bűnhődő Krisztus (1Jn 1:9)

 1. Jézus életét áldozta azért, hogy engesztelést szerezzen a világ összes bűnéért. Milyen jelentősége van ennek a bűnös számára?

 2. Krisztusban van a megbocsátás, a kísértés és bűn feletti győzelem, valamint a bűntudattól való felszabadulás. Mit jelent ez számunkra a mindennapi életben?

 3. Jézus a mi Közbenjárónk a Mennyei Szentélyben. Milyen jelentősége van ennek a keresztény számára?

III. Reményteljes jövő (Zsolt 91:4)

 1. Milyen jelentőséggel bír a XXI. század embere számára Isten azon ígérete, hogy szüntelenül velünk lesz?

 2. Csoportod tagjai miként értékelik Isten gondoskodásra és oltalomra tett ígéretét?

 3. Az Úr reménységgel tölt el minket a jövőt illetően. Ígérete csupán az Új Földre vonatkozik?

Összefoglalás

Krisztus, a mi reménységünk, biztosít minket az üdvösséget illetően, és megígéri, hogy mellettünk lesz úgy földi életünk során, mint majd az örök mennyekben.

Motiváció

Mikor hallottál először az angyalokról? Megtörtént-e már életed során, hogy az angyalok közbeléptek az érdekedben? Megosztanád ezen tapasztalatodat?

A Biblia megemlíti, hogy Isten az Ő angyalaira bízta a feladatot, hogy szüntelenül követői segítségére legyenek (ld. Zsolt 34:8 – Hány éves korodban tanultad meg kívülről ezt a bibliaverset, és mi késztetett a megtanulására?).

Milyen kapcsolat van az angyalok (illetve munkájuk) és a reménység között, amelyet Isten kínál fel számunkra? A 91. zsoltárban (4. és 14. versek) a zsoltáríró bemutatja Istent, aki kész megvédeni és megszabadítani mindazokat, akik ismerik és segítségül hívják Őt. Ha valamely nehéz helyzet próbára teszi hitedet, és úgy tűnik, hogy semmi kiút nincs, ezek a bibliaszövegek megóvnak a kétségbeeséstől. Volt-e már ilyen tapasztalatod az életed során? Amikor Isten csodálatos közbelépéseiről olvasol a Szentírásban, látod-e, amint valósággá válik számodra is a remény?

A tanulmány elmélyítése

I. A remény hirdetése – Isten Igéjének hirdetése

Beszéld meg előre csoportod egyik tagjával, aki átélte már Isten csodálatos közbelépésének tapasztalatát, hogy a szombatiskolai óra bevezetőjeként elmondja azt a csoportban.

Elmélkedésre szánt gondolat

Olvassátok el együtt a csoportban Mózes első könyve első fejezetét. Számoljátok meg, hányszor jelennek meg a “jó” és “nagyon jó” jelzők a szövegben. Miután megteremtette a világot, Isten azt mondta, hogy minden “nagyon jó”. Beszélgessetek arról, hogy mit jelent az Isten által az emberrel kialakított tökéletes harmónia, majd vessétek össze ezt az összhangot a lázadással és annak következményeivel.

Sorold fel, mi mindent tett Isten a történelem folyamán annak érdekében, hogy reménységünk és biztonságunk legyen. Hasonlítsd össze ezt az emberi erőfeszítések eredményeivel. Mi gátol meg abban, hogy azt válasszuk, amit Isten ajánl? Lévén, hogy helyzetünk megoldása meghaladja emberi képességeinket, mire lenne szükségünk ahhoz, hogy megtanuljunk teljesen bízni a reménységben, melyet Isten kínál fel számunkra?

Olvasd el a kereszt történetét az egyik evangéliumból. Hol tűnik neked, hogy sikertelenség következett be, és hol aratott diadalt a reménység?

II. Az éltető reménység

Elmélkedésre szánt kérdések

“Azért beszéltem ezeket néktek, hogy békességetek legyen énbennem. E világon nyomorúságotok lészen, de bízzatok: én meggyőztem a világot!” (Jn 16:33). Hogyan egyeztethetőek össze Megváltónk szavai világunk jelenlegi állapotával? Háborúk, terrorizmus és szervezett bűnözés, egyre erősebb vírusok, amelyekre nem hatnak az antibiotikumok, gyermekrablások, gyilkosságok jellemzik társadalmunkat. Jézusnak a tanítványaival folytatott, Máté evangéliuma 24. fejezetében megörökített beszélgetése mi módon ébreszt bennünk reménységet?

Fogalmazd meg, milyen távlatot kínál fel számunkra ez a világ, majd vesd ezt össze az Isten által felkínált távlattal. Olvassátok el együtt 1Thess 4:13-18 verseit. Milyen más bibliai passzusok irányítják figyelmünket a világ zajától az Isten által biztosított valóság felé?

Személyes üdvösségünk alapja a Jézus Krisztusba mint Megváltóba vetett hit. A kortárs világ ezt a hitet azonban bizonytalannak és divatjamúltnak tekinti. A közeli második adventhez fogható eseményre még nem volt példa a történelemben. Szükségünk van Üdvözítőre, aki megmentsen a bűnből és a halálból, ezért teljes bizalmunkat Jézusba kell helyeznünk. Első eljövetele biztosít minket második eljöveteléről: meggyőződéssel és türelmetlenül várhatjuk Annak eljövetelét, Akit ismerünk. Hogyan vezetnél Jézushoz egy olyan őszinte lelket, aki személyes Megváltóra vágyik? Téged mely bibliaszövegek segítettek jobban megismerned Őt?

III. A reménység teljesedése – itt és most

Elmélkedésre szánt kérdés

A tanítványok Jézus mellett éltek, és naponta beszélgethettek vele. Jóllehet nem hitték, hogy kereszten fog meghalni, mégis érezték, hogy szavai igazak és méltók a bizalomra. A küldetés, amellyel megbízta őket, egyértelmű volt: “Lesztek nékem tanúim” (Csel 1:8). A tanítványok látták Őt felemelkedni a mennybe, és tudták, hogy ugyanígy fog vissza is jönni (ld. Csel 1:11). Ezután következett az angyalok utasítása az evangélium világszéles hirdetésére. Hogyan rendelkezhetünk mi is a reménység e perspektívájával?

Pál apostol tanácsa az első keresztényekhez: “Erősen álljatok... tudván, hogy a ti munkátok nem hiábavaló az Úrban” (1Kor 15:58). Mi volt az Pál élettapasztalatában, ami ilyen bizalmat táplált lelkében Jézus és az általa felkínált reménység iránt?

Titushoz írott levelében miért nevezi Pál a reménységet “boldognak”? miként válik a kollektív reménység személyessé?

Személyes bizonyságtétel

Milyen hatása van életedre annak a tudatnak, hogy Jézus feddhetetlen? Hát annak, hogy Jézus mindenkit feddhetetlennek nyilvánít, aki hozzá megy (“aki a Jézus hitéből való” – Róm 3:16).

Elmélkedésre szánt kérdések

Hogyan határozza meg a Szentírás a reménységet? Oszd kettőbe a csoportodat. Az egyik csoportot kérd meg, hogy keressen az Ószövetségben öt olyan bibliaverset, mely meghatározza a reménységet, míg a másik csoportot, hogy az Újszövetségből keressen ilyen szövegeket. A végén hasonlítsátok össze egymással a bibliaverseket. Vannak-e olyan vetületei ezeknek a szövegeknek, amelyek Krisztusra utalnak? Kaptatok-e olyan bibliaverset a reménységről, amely a Szentírás elmélyültebb kutatására serkent? Melyek azok a változások a személyes életben, amelyek meghozatalát ezek a bibliaszövegek ösztönzik?

IV. A megélt reménység mint az élet egyik prioritása

Elmélkedésre szánt kérdések

Mi a hamis remények alapja? Kérdezd meg a csoportban, hogy van-e valaki, aki el szeretné mondani a tapasztalatát. Mi a különbség a hamis remény és egy nemsokára valóságosan is beteljesülő remény között? Mennyire bizonyos Jézus visszajövetelének reménysége? Hogyan beszélnél erről a reménységről egy szkeptikus személynek? Milyen személyes tapasztalatot osztanál meg vele, hogy hitet ébressz benne?

Adventistákként létezésünk célja Krisztus közeli eljövetelének várása (ld. Jel 14:7-12). Jézus, tökéletes megváltó munkája révén, elkészítette számunkra a kimenekedés útját. Ez a reménység különbözik minden más reménységtől; ez a csúcspontja mindannak, amit hiszünk. Hitünket a második advent reménysége igazolja, és e reménységet tovább kell adnunk minden embernek. Teljes bizalomra méltó Istenen nyugszik ez a reménység, amely élet és halál kérdése. Ébrentartása – az élet gondjai ellenére – állandó figyelmünket igényli. Hitünk célja e reménység kifejezése. Készítsetek egy listát azokkal a tevékenységekkel, amelyek segíthetnek ébren tartanotok Jézus visszajötte reménységének lángját. Legyen ez minden egyes napunk prioritása.

Olvasd el Jn 14:3 versét. Személyesen hogyan válaszolsz Jézus azon tervére, hogy visszatér a földre és magával visz a mennybe? Ha tudnád, hogy mindez a jövő héten bekövetkezik, kinek mondanád el és hogyan?

A tanultak gyakorlatba ültetése

Elmélkedésre szánt kérdések

– Mit jelent bizalomraméltónak lenni? Sokan példás életet élnek, anélkül hogy személyes kapcsolatuk lenne Jézussal. (Olvasd el Róm 8:32; Kol 2:13 és 1Jn 1:9 verseket.) Miért fontos, hogy olyan Megváltónk legyen, akiben bízhatunk, ha nélküle is elégségeseknek bizonyulnak emberi erőfeszítéseink?

– A megbocsátott, megbocsátás és megbocsát szavak 88-szor jelennek meg összesen a Bibliában (a NKJV fordításban). Jézus azt kérte tanítványaitól, hogy akár hetvenhétszer is megbocsássanak az ellenük vétkezőknek (Mt 18:22). Máté 18:15-19 versei hasznos útmutatóul szolgálnak arra az esetre, ha meg szeretnél békélni felebarátoddal. Milyen kapcsolat létezik a megbocsátás és a reménység között? Az Isten által felkínált bűnbocsánat biztosítja-e a reménység lehetőségét?

Alkalmazandó kérdés

Jn 10:10 verse ezt mondja: “Én azért jöttem, hogy életük legyen, és bővelkedjenek.” Isten bűnbocsánatának elfogadása hogyan teszi lehetővé a bővelkedő életet? Fogalmazd át úgy Jézus e mondatát, hogy a neved is szerepeljen benne. Hogyan adott neked Isten reményteljes, szent cél által vezetett életet? Ha kételyeid vannak afelől, hogy elfogadott-e Isten vagy sem, beszéld ezt meg egy megbízható barátoddal. Tanulmányozzátok együtt a Bibliát, és keressetek az Isten üdvössége ajándékáról szóló bibliaszövegeket. Kérd meg az illető személyt, hogy imádkozzék éretted, hogy visszanyerd Istenbe vetett bizalmadat.

Személyes bizonyságtétel

Ha van olyan szomszédod, barátod vagy munkatársad, aki csüggedéssel és kétségbeeséssel küzd, kérd Istent, hogy segítsen meghallanod Szentlelkének késztetését. Köss vele szövetséget, hogy amikor majd megfelelő keretet és alkalmat fog biztosítani számodra, te készen légy bizonyságot tenni annak a személynek.

Személyes alkalmazás

Elmélkedésre szánt kérdések

Milyen lenne az a festmény, zenedarab vagy szabadtéri emlékmű, amit a reménységről készítenél? (Olvassátok el együtt 1Móz 12:1-3; Zsolt 130:7 és Jn 14:9 versét.) Hogyan élhetnénk is ezen szövegek üzenetét oly módon, hogy a reménység valósággá váljék környezetünkben? Tervezzétek meg közösen a csoportban, hogy a következő hónapban az élő reménység ügynökei lesztek.

Lelkészetekkel együtt tervezzetek meg egy istentiszteletet, amelynek központi témája a reménység legyen (ld. Ésa 25:9). A program keretében csoportotok bemutathatja a fentebb említett projektet mint eszközt, amely által Isten felhasználhatja a gyülekezet tagjait a második adventbe vetett élő reménység hirdetésében.