TANÍTÓI MELLÉKLET

7. tanulmány  −  2007  Május 12 - 18.

Tanulmány

Bibliaversek

Ajánlott olvasmány

Tartalomjegyzék

Összesítőlap

Főoldal

Az Ige hatása az életünkre

A szombatiskolai tanító célkitűzései

 1. Az ismeretek szintjén közölni a csoporttársakkal, hogy a Biblia – Isten Szava – igaz.

 2. Érzelmi szinten meggyőzni a csoport tagjait, hogy szükséges naponta alkalmazni a Biblia elveit.

 3. Gyakorlati szinten biztatni a tanulókat olyan életet élni, amely a Biblia vezetésére alapoz. Életük legyen példaértékű mások számára.

A tanulmány vázlata

I. Isten Szava változást hoz (Zsolt 19:8)

 1. Hogyan hoz változást az ember életében a bibliatanulmányozás?

 2. Beszélgessetek arról, hogy mi módon nyilatkoztatja ki a Biblia Isten átformáló erejét.

 3. Mondjatok néhány példát arra, hogy miként gerjeszt hitet a szívben a Biblia tanulmányozása.

II. Az Isten Szava iránti engedelmesség (Zsid 4:12)

 1. Tanulásra nyitott szívvel kell kutatnunk a Bibliát.

 2. Amikor Isten Igéjét tanulmányozzuk, hajlandóaknak kell lennünk engedelmeskedni minden rendelésének.

 3. Van-e a Bibliának olyan határozata, mely minden emberre személyesen alkalmazandó?

III. Az Igazság Szava (Zsolt 119:105)

 1. A Biblia elvezet minden isteni igazsághoz.

 2. A Szentírás elveket ajánl mindennapi életünk számára.

 3. Tanulhatunk a Biblia szereplőinek élettapasztalataiból.

Összefoglalás

A Biblia vezetőként szolgál az egyház számára, ugyanakkor elveket ajánl mindennapi keresztény életünk számára.

Motiváció

Melyek voltak az első szavak, amelyeket kisgyermek korodban megtanultál kiejteni? A kommunikáció számos szükségünket betölti. A beszéd által fejezzük ki gondolatainkat és érzéseinket, és ha valamiképpen sérülne verbális közlésképességünk, újabb kommunikációs csatornákat létesítünk a kapcsolatteremtésre. A szóbeli nyelvi megnyilatkozás akadályait áthidalhatja az írott beszéd és a testbeszéd, a távolságot pedig a modern technológia vívmányai.

A bűn válaszfalat képez Isten és ember között. Sátán megpróbálja megszakítani Istennek az emberrel való kapcsolatát azáltal, hogy téves információkat szolgáltat Róla számunkra. Kérd meg csoportod tagjait, hogy beszélgessenek arról, miként távolította el Isten a Vele való kommunikáció útjából az akadályokat. Hogyan közvetíti felénk szeretete és üdvössége üzenetét? Hogyan ismerteti veled az Ő tervét, amellyel életed alakítására törekszik? Mit vár el tőled mint tanítványától?

A tanulmány elmélyítése

I. A menny kommunikációs csatornája: Isten Igéje

Olvassátok el újra a csoportban Róm 10:17 versét.

Ahhoz, hogy helyreállítsa az emberi nemmel a kapcsolatot, Isten elküldte közénk egyszülött Fiát. Krisztus az Ő jöttét egy “Nyilatkozat” – az Ige – által készítette elő, amely olyan adomány, mely még ma is őrzi ajándéki minőségét. Az Üzenet erőteljes és bátorító történetei révén megismerjük Jézus életét és megváltó küldetését; szeretettel teljes közbelépése csodálattal tölt el, és elfogadjuk életünkben átalakító munkáját.

Elmélkedésre szánt kérdések

Hogyan vezet a Biblia a Jézusban való hitre? Melyek azok a bibliai szövegrészek, amelyek a legtisztábban fedték fel előtted Isten üdvözítő és emberi életet átformáló munkáját?

Vizsgáld meg az alábbi bibliai passzusokat:

 1. 1. Ráháb feslett erkölcsi nő volt, akinek háza Jerikó várfalán volt (ld. Józs 2:1-21). Ő és a nép hallott arról, hogy Izrael hamarosan az Ígéret Földjének birtokosa lesz. Ráháb hangot adott Kánaán népei meggyőződésének, annak, tudniillik, hogy Izraelt a mindenható Isten vezeti. “Tudom, hogy az Úr néktek adta ezt a földet, és hogy megszállt minket a félelem miattatok, és hogy e földnek minden lakosa megolvad előttetek” (Józs 2:9). Beszélgessetek a csoportban arról, hogy miért szenvedtek vereséget Kánaán népei. Olvassátok el együtt Zsid 11:3 és Jak 2:25 versét. Hogyan jutott Ráháb annak a lelki látásnak a birtokába, amely révén hinni kezdett Izrael Istenében?

 2. Ruth moábita nő volt, akit egy izraelita menekült vett feleségül, s így Jézus családfájának részévé vált (ld. Ruth 1:1-16; 4:17). Hitutazása – anyósa gondozása révén – bizonyságságot tesz arról, hogy mit jelent gondozni egy szülőt, noha Naomi csupán házasság útján vált rokonává.

Beszélgessetek a csoportban arról, hogy miért adta meg Isten Ráhábnak azt az áldást, hogy Jézus családfájának része legyen (ld. Mt 1:6). Miért nem kapott Isten egész Izraelben egy kegyes életű nőt, aki betölthette volna ezt a szerepet? (Olvassátok el együtt Ruth 1:16 versét.) Mi az a valami Ruth életében, ami felkészítette őt e felelősség vállalására?

 1. Jézus korában a farizeusok a judaizmus konzervatív irányvonalát képviselték; ők voltak Izrael vallásos vezetői. Helyzetük megengedhette volna, hogy pozitív szerepet játsszanak Jézus Messiásként való kikiáltásában, a Szentírás bizonysága azonban ezt mondja: “De jaj néktek képmutató írástudók és farizeusok, mert a mennyeknek országát bezárjátok az emberek előtt; mivelhogy ti nem mentek be, akik be akarnának menni, azokat sem bocsátjátok be” (Mt 23:13).

Hasonlítsd össze egymással a fentebb felvázolt emberi magatartásokat.

Miért mutat be a Szentírás egymástól ennyire eltérő magatartásformákat, amikor a szeretet üdvözítő üzenetéhez való viszonyulásról van szó? A Ráhábról, Ruth-ról és a farizeusokról szóló leírások miként szemléltetik azokat a lehetőségeket, amelyek rendelkezésünkre állnak, amikor választanunk kell Isten mellett vagy ellen?

“Izrael előrenyomuló serege azt tapasztalta, hogy azoknak a csodálatos dolgoknak a híre, amelyeket Isten a héberekkel cselekedett, megelőzte őket. A pogányok közül egyesek felismerték, hogy Ő az egyedüli igaz Isten. A pogány asszony így tett bizonyságot a gonosz Jerikóban: Bizony, a ti Istenetek, az Úr az Isten fönn a mennyben és lenn a földön [Józs 2:11]. Amit Jahvéról így megtudott, szabadulását jelentette” (Ellen G. White, Próféták és királyok, 369).

Olvassátok el együtt a csoportban Mt 5:20; 12:38; 22:15 és Lk 7:30 verseit. Mit árulnak el ezek a bibliaszövegek a farizeusok magatartásáról, szemben Isten számukra lefektetett tervével? Hogyan válhat a mi életünk a hit bizonyságtételévé, akárcsak a Ruth vagy a Ráháb élete? Milyen döntések és magatartásformák őrizhetnek meg minket attól, hogy a farizeusokhoz hasonlóan megbotránkoztassunk másokat?

Említsetek még néhány bibliai történetet, amely befolyásolt titeket, amikor döntések előtt álltatok.

II. Elvek, amelyek alapján érdemes élni

Elmélkedésre szánt kérdések

III. A személyes élet különböző szituációi

Elmélkedésre szánt kérdések

A tanultak gyakorlatba ültetése

Elmélkedésre szánt kérdések:

Alkalmazásra szánt kérdések

Mondta-e már valaki neked: “Ezzel feltetted a pontot az i-re!”; vagy: “A lényegre tapintottál!”? Mit kell érteni ezen kifejezések alatt? Mire van szükség ahhoz, hogy eljussunk a lényegig? Ha rátapintunk a dolgok summájára, utána könnyebb lesz? Zsid 4:12 verse úgy írja le Isten Igéjét, mint ami “élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél”. Oszd kettőbe csoportodat, és kérd meg hallgatóidat, hogy olvassák el Zsid 4:12; Ef 6:17 és Ésa 30:21; 46:9-10 és 55:10-11 verseit. Az lesz a feladatuk, hogy ezeket a bibliaszövegeket felhasználva vázlatot készítsenek a Szentírásról, amely vázlatot szemléltetésképpen felhasználhatják egy a Biblia hatékonyságáról szóló prédikációban.

Elmélkedésre szánt kérdés

Jóllehet tudatában vagyunk annak, hogy előnyeink származhatnak abból, ha a Szentírás vezeti életünket, mégis oly nehéz időt szakítanunk a személyes és rendszeres áhítat számára. Miért?

Személyes bizonyságtétel

Gondolj életed egy olyan helyzetére, amelyben a Szentírás egy-egy passzusa befolyásolta döntésedet, vagy pedig közvetlen hatást gyakorolt akaratodra, aminek köszönhetően döntésed pozitív és teljesen váratlan eredményre vezetett. Mondd el e tapasztalatodat egyik barátodnak vagy szomszédodnak úgy, hogy ezután úgy tekintsen a Bibliára, mint a legértékesebb információforrásra.

Személyes alkalmazás

1Pt 2:22-25 verseiben megjelenik két kifejezés, amely elgondolkoztat: “Mert olyanok valátok, mint valami tévelygő juhok” (25. vers), és “akinek sebeivel gyógyultatok meg” (24. vers).

Az Istenség alkotott mindeneket. Miután az ember hátat fordított Teremtőjének, Isten elküldte egyszülött Fiát, hogy kifizesse annak árát, hogy ismét Feléje fordulhassunk. Ismervén rút történelmünk rövid összefoglalóját, miért fordítunk mégis hátat a Szentírásnak, mely lehetővé teszi számunkra a fényes jövőt?

Szakíts egy órát a Szentírás tanulmányozására a nap azon időszakában, amikor a legkreatívabb vagy. Vedd kezedbe a Bibliát, és készíts elő egy fehér papírlapot meg egy írószert, majd húzódj vissza egy csendes, nyugodt helyre. Kérd Istent, hogy segítsen felfedezned azokat a dolgokat, amelyek a hét folyamán elvonják figyelmedet Istenről.

Készíts két listát. A lap bal felére azokat a dolgokat jegyezd fel, amelyek elvonják az Úrtól a figyelmedet (tévé, számítógép stb.), majd a lap jobb felére, minden egyes káros tényező mellé írj egy-egy ígéretet Isten Igéjéből, amely segíteni fog átszervezned az idődet és új prioritásokat meghatároznod. Vedd figyelembe Jeremiás siralmai 3:20-24 verseit. Őrizd meg ezt a lapot a Bibliádban. Emlékeztetni fog arra, hogy Isten szorosan az Övéhez akarja kapcsolni az életedet.

Elmélkedésre szánt kérdések

Keress a csoportodban egy olyan személyt, akiről úgy érzed, hogy képes támogatni téged döntéseid melletti következetes kitartásodban. Kérd meg az illető személyt, hogy segítsen felelősségteljesebbnek és konzekvensebbnek lenned időd beosztásában. Kitartásodat erősíti az is, ha felteszed magadnak e két kérdést: “Mit tanultál Istenről a Bibliából ezen a héten?”, és “Kinek mondtad el e legújabb felfedezésedet?”