TANÍTÓI MELLÉKLET

4. tanulmány  −  2007 Április 21 - 27.

Tanulmány Bibliaversek Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Valóban hihetünk a Bibliának

A szombatiskolai tanító célkitűzései

 1. Az ismeretek szintjén bizonyítani, hogy a Biblia Isten ihletett és örökké tartó Szava.

 2. Érzelmi szinten hangsúlyozni, hogy a Szentírás mindenkihez személyesen szól.

 3. Gyakorlati szinten arra késztetni a csoport tagjait, hogy Isten Szavának elvei szerint éljenek, és másokkal is megosszák az Ő igazságait.

A tanulmány vázlata

I. A Biblia kiállja az idők próbáját (Ésa 40:8)

 1. A történelem folyamán számos próbálkozás volt a Biblia megsemmisítésére vagy elhallgattatására. Mi ennek a magyarázata?

 2. Mi módon igazolja egymást az Ó- és az Újtestamentum?

 3. Hogyan igazolják a holt-tengeri tekercsek és egyéb, fizikai bizonyítékok a Biblia hitelességét és pontosságát?

II. A Biblia és a feltámadás (1Kor 15:3-6)

 1. Beszélgessetek a Biblia egységes voltáról, ami a Krisztus feltámadására vonatkozó leírásokat illeti.

 2. A tanítványok az életüket kockáztatták azáltal, hogy Jézus feltámadását vallották és hirdették.

 3. Miért fontos az, hogy a tanítványokon kívül mások is látták a feltámadt Üdvözítőt?

III. A Biblia személyes alkalmazása (Zsolt 119:105)

 1. A Biblia megmaradásával kapcsolatos mely szempont bizonyítja a legerőteljesebben igaz és pontos voltát?

 2. A Biblia pontosságába vetett bizalom milyen módon befolyásolja azon döntésünket, hogy kövessük utasításait?

 3. Hogyan segíthetünk másoknak is Isten Szavaként elfogadniuk a Bibliát?

Összefoglalás

Megalapozott okunk van hinnünk, hogy a Biblia Isten Szava, és hogy maga Isten oltalmazta azt az idők folyamán.

Motiváció

Keresztények lévén hittel támaszkodunk a Bibliára. Számunkra a Szentírás a vigasz forrása, hitünk és magatartásunk őrizője, életünk vezetője. Mivel Isten Szava, a Biblia “hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra és az igazságban való nevelésre” (2Tim 3:16). Ez minden ember számára érthető érvelés, nem igaz?

A valóság azonban azt mutatja, hogy sajnos nem minden ember ért ezzel egyet. Sokan pluralista társadalomban élnek, amelyben az embereknek lehetőségük van hinni valamiben (vagy akár nem hinni semmiben), és többféle módon is gyakorolhatják hitbéli meggyőződéseiket. A szabad társadalmakban élők közül sokan tudni akarják, hogy miért kellene elfogadniuk a Biblia tekintélyét, félretéve a Koránt, a Védákat, vagy akár a “Gyűrűk Urát” (“Lord of the Rings” – könyv illetve a könyv témáját feldolgozó film, amely a keresztény normáktól eltérő életfilozófiát mutat be)! Nekünk, keresztényeknek szükségünk van tudnunk, hogy miért kell úgy tekintenünk a Bibliára mint életünk alapvető tekintélyére, és miért kell másoknak is hasonlóképpen tenniük.

Bíztasd csoportod tagjait, hogy beszélgessenek a Bibliának a saját életükben képviselt fontosságáról. Hogyan tudnál meggyőzni másokat is a Szentírás jelentőségéről?

A tanulmány elmélyítése

I. Mit mond önmagáról a Biblia?

Olvassátok el újra a csoportban Mt 5:17-18 verseit.

Mt 5:17-18 versei értelmében azoknak, akik hisznek Jézusban mint Üdvözítőben, ugyanúgy a Szentírást is tisztelniük kell, amelyet maga Jézus adott az emberiségnek.

Elmélkedésre szánt kérdések

Mire utalt Jézus, amikor azt mondta, hogy “amíg az ég és a föld elmúlik, a törvényből egy jóta vagy egyetlen pontocska sem múlik el”? E szavak világosságában hogyan válaszolnál arra a megjegyzésre, hogy a Bibliában számos olyan utasítás van, amelyet egyetlen keresztény sem tart be szó szerint (főként Mózes harmadik könyvében vannak ilyen rendeletek)?

Milyen más tanulságokat vonhatunk le a következő igerészekből a Szentírásnak a keresztény életében játszott fontos szerepére vonatkozóan? (Mt 24:35; Jn 10:34-35; 1Pt 1:25)

II. Jézus a Szentírás beteljesedése

Elmélkedésre szánt kérdések

Az alábbi magyarázat a “beteljesülés” szó jelentését elemzi, Jézus élete és szolgálata kontextusában. Milyen jelentése van a beteljesülés szónak a mi életünkben? Mi módon teljesedhet a Szentírás egy keresztény életében?

“A beteljesülés szó ebben a kontextusban legkevesebb háromféleképpen értelmezhető: 1. Jézus – engedelmes élete révén – teljesítette az Ótestamentum követelményeit. 2. Tanításai által megmagyarázta és szemléltette a Szentírás jelentőségét. 3. Személyében teljesedtek az Ótestamentum Messiásra vonatkozó profetikus jövendölései. Ezek az elemek jelen voltak úgy a próféciákban, mint az áldozati szertartásokban is” (George Knight, Matthew, The Gospel of the Kingdom, Boise, Idaho, Pacific Press, 1994, 91).

III. Az Ótestamentum az Újtestamentumban

(Olvassátok el újra a csoportban Mt 15:28 versét.)

A keresztények gyakran megjegyzik, hogy az Ótestamentum igazolja Jézus üzenetének és küldetésének hitelességét és érvényességét. Ugyanúgy igaz viszont az is, hogy Jézus is bizonyságot tesz az Ószövetség érvényességéről. Ez ellentmond annak a felfogásnak, hogy Jézus küldetése és üzenete igenis elkülöníthető az Ótestamentumtól.

Elmélkedésre szánt gondolat

Kérd meg csoportod tagjait, hogy olvassák el a következő ószövetségi szövegeket, majd ellenőrizzék, hogyan teljesítette azokat Jézus. (Hós 11:1; Ésa 37:31; Zsolt 69:4; Zak 11:12)

IV. Okok a hitre

Elmélkedésre szánt kérdések

Mit akarnak mondani a szakértők, amikor kijelentik, hogy egy történelmi dokumentum – mint amilyen az Újtestamentum is – méltó a bizalomra? Miért oly fontos a keresztények számára az Újszövetség történelmi pontossága?

Mennyire hiteles az Újtestamentum más, bizalomra méltó történelmi dokumentumokhoz képest?

A kereszténység történelmen alapuló hit. Az alapját képező írások nem valakik képzeletszülte alkotásai, hanem olyan alkotások, amelyek mélyen be vannak ágyazva a tér és idő síkjába, és valós eseményekhez kapcsolódnak. Amint Pál apostol is mondotta a Korinthusbelieknek: “Ha pedig a Krisztus fel nem támadott, hiábavaló a ti hitetek; még bűneitekben vagytok” (1Kor 15:17). Isten adta az Újtestamentumot, mely sikeresen kiállja bármely vizsgálóbizottság bármely próbáját. Rendkívüli okunk van hinnünk, hogy “Krisztus feltámadt a halottak közül, és zsengéjük lőn azoknak, akik elaludtak” (1Kor 15:20).

V. Erősítsük meg hitünket

Elmélkedésre szánt kérdés

Jóllehet Isten számos bizonyítékot adott számunkra, hogy higgyünk Benne, üzenetében és a Szentírásban, a hit mégis a magunk része, valami, ami személyesen a mienk. Mi vagyunk azok, akik fejleszthetjük, erősíthetjük hitünket, de ha gyengülne, azért is mi lennénk a felelősek. Hogyan tanulmányozhatjuk a Bibliát, hogy az hitünk megerősödését szolgálja?

“Az elmét a tisztaság szeretetére kell nevelni. A szeretetet a lelki dolgok irányába kell vezetni, és ezt a folyamatot szüntelenül támogatni kell, ha célunk a kegyelemben és az igazság ismeretében való növekedés” (Ellen G. White, Bizonyságtételek, II/256).

A Biblia érvényességébe vetett, értelemmel megindokolt bizalom az első lépés az igazi hit útján. Hogyan válhat Isten Szava valósággá a mi életünkben? Eme ellentmondásos hangokkal teli világban az emberek keresnek valamit, amiben hihetnek, valami hiteleset, amiben bízhatnak. Mi, hetedik napot ünneplő adventisták rendelkezünk ezzel a “valamivel”. Mindazonáltal a világnak látnia is kell, hogy nem csak rendelkezünk ezzel a bizonyossággal, hanem hiszünk is benne.

A tanultak gyakorlatba ültetése

Elmélkedésre szánt kérdések

Alkalmazandó kérdések

 1. Isten üzenetének világszéles hirdetése érdekében fel kell készülnünk olyan emberekkel is kapcsolatba lépni, akiknek életszemlélete, világlátása és életstílusa nincsen összhangban a Szentírással. Milyen magatartást kell tanúsítanunk azok iránt az emberek iránt, akik az élet fontos területein a mienktől eltérő nézeteket vallanak, s tegyük mindezt anélkül, hogy kompromisszumokat kötnénk a hit terén?

 2. A XIX. században számos, a rabszolgaság eltörléséért küzdő személy idézte a Bibliát a társadalmi egyenlőség megteremtéséért folytatott küzdelem kontextusában. Ugyanakkor viszont sok rabszolga-tulajdonos is a Bibliából idézett a rabszolgatartó társadalom jogos voltát igazolandó. Hogyan kerülhetjük el azt, hogy a Bibliát eszközként saját előítéleteink igazolására használjuk?

 3. A Biblia tanulmányozása során elkerülhetetlenül olyan dolgokat is felfedezünk, amelyek érthetetleneknek, átláthatatlanoknak tűnnek. Mit kell ilyenkor tennünk?

Elmélkedésre szánt kérdések

Rendszeresen olvasod és tanulmányozod a Bibliát? Ha nem, mi akadályoz meg ebben? Gondolkozz azon, hogy mi lenne az, ami vonzóbbá tehetné számodra a tanulmányozást.

Személyes bizonyságtétel

Amikor a Biblia révén megismerjük Isten jellemét, hogyan segíthetünk másoknak is meglátniuk Isten igazságát és világát?

Személyes alkalmazás

“Isten Szavaként elfogadni a Bibliát, elsősorban azt jelenti, hogy elfogadjuk tényként: a Biblia írói nem saját véleményüket fogalmazták meg, amikor könyveiket írták (ld. 2Pt 1:19-21). Jelenti továbbá azt is, hogy lévén hogy a Szentlélek ihletése alatt íródott, üzenete Isten akaratát közvetíti (2Tim 3:16), aminek köszönhetően meggyőző, tekintéllyel teljes és az emberi elvárásoktól független. Hinni a Szentírásban azt jelenti, hogy azon férfiak és nők nyomába lépünk, akik hitték, hogy a Szentírás Isten Szava” (Handbook of Seventh-day Adventist Theology, Hagerstown, Review and Herald, 2000, 679).

Elmélkedésre szánt kérdések

Beszélgessetek arról, hogy milyen szerepet játszik életetekben a Szentírás tekintélye és hitelessége. Az alábbi javaslatok segítségetekre lehetnek:

 1. Mi, keresztények hisszük, hogy Istennek terve van életünkkel, és hogy ez a terv benne van a Bibliában. Mi Isten terve a te életeddel? Annak alapján, amit a Bibliából olvastál, meg tudnád-e fogalmazni saját missziónyilatkozatodat?

 2. Hogyan vezetett a Biblia, amikor választások előtt álltál az életben? Említsd meg néhány olyan döntésedet, amikor a Szentírás tanácsát követted. Milyen előnyeid származtak ebből?

 3. Rendelkezvén a Bibliával mint tekintéllyel, egy olyan rendkívüli eszköz van a birtokunkban, amellyel elvégezhetjük más, igaznak és lelki tekintéllyel bírónak beállított tanítás értékelését. Milyen kritériumokat kínál fel a Biblia az igazságnak a hamisságtól való megkülönböztetésére? Ésaiás 8:20 verse megfelelő szöveg egy ilyen tanulmányozás elkezdéséhez. Hogyan alkalmazható ez a bibliavers azon tanítások esetében, amelyekkel korunkban szembe kell néznünk, s amelyek az igazság képviseletének igényével lépnek fel?