REGGELI DÍCSÉRETEK

2006. NEGYEDIK NEGYED

 

2006.  október

Áldom az Urat minden idõben…!(Zsolt 34:2)

1. V.

Jer 33:3

Az Úr hatalmas tettei

2. H.

Zsolt 25:9

Isten útja

3. K.

13:3-4

Ne bánkódj!

  4. Sz.

Jn 8:54

Jézus dicsõsége

  5. Cs.

Jn 12:24

Gazdag termés

  6. P.

Mt 13:24-25

Az ellenség vetése

 7. Sz.

1Kor 10:12

Vigyázz!

Naplemente: 18:14

  8. V.

Zsolt 34:2-3

Áldott az Úr

  9. H. 

Jn 3:30

Keresztelõ János hite

10. K.

1Kor 12:10-12

Lelki ajándékok

11. Sz.

Ézs 41:9-10

Nem kell félni

12. Cs.

1Jn 2:28

Maradjunk Jézusban

13. P.

Ézs 35:3-4

Erõsítsük egymást

14. Sz.

1Pt 3:10

Ügyeljünk szavainkra

Naplemente: 18:01

15. V.

Zsid 3:7-8

Hallgassunk az Úr hívó szavára

16. H.

Fil 4:6

Isten meghallgatja kéréseinket

17. K.

ApCsel 17:24, 26

Hatalmas az Isten

18. Sz.

Kol 3:12-13

A békesség titka

19. Cs.

Zsid 11:16

Mennyei városunk

20. P. *

 Jn 14:8-9

Az Atya és Jézus

* Adventista félóra 13.30 -kor

A Kossuth rádióban

21. Sz.

Jn 17:15

Védelem a gonoszság ellen

Naplemente: 17:48

22. V.

1Jn 3:14

Szeretet nélkül nincs élet

23. H.

ApCsel 20:32

Isten Igéje épít

24. H.

Mt 7:20

Árulkodó gyümölcsök

25. Sz.

1Kor 1:30-31

Mindent Istentõl kapunk

26. Cs.

Zsolt 134:2-3

Áldjon meg az Úr

27. P.

Mt 6:27-28

Felesleges aggodalom

28. Sz.

Fil 3:14

Céltudatos élet

Naplemente: 17:35

29. V.

Zsolt 116:13

Menedék a bajban

30. H.

1Kor 14:8-9

Érthetõ, bátor üzenet

31. K.

2Krón 20:17

Nyugalom a bajban

 

2006.  november

…válaszd azért az életet, hogy élhess…! (5Móz 30:19)

1. Sz. .

2. Cs.

3. P.

 4. Sz.

Naplemente: 18:11

5. V.

 

 

6. H.

7. K.

  8. Sz.

  9. Cs.

 

 

10. P.

11. Sz.

Naplemente: 17:58

12. V.

13. H. 

14. K.

15. Sz.

16. Cs.

17. P. *

* Adventista félóra 13.30 -kor

A Kossuth rádióban

18. Sz.

Naplemente: 17:45

19. V.

20. H.

21. K.

22. Sz.

23. Cs.

24. P.

25. Sz.

Naplemente: 17:33

26. V.

27. H.

28. H.

29. Sz.

 

 

30. Cs.

 

 

31. P.

 

 

Reggeli dicséret 2006. november

 

1. Sz. Mt 18:3 Mint a kisgyermekek

2. Cs. Róm 12:2 Új életforma

3. P. 2Tim 2:22 Követendõ példa

4. Sz. 5Móz 30:19 Szabad választás

Naplemente:

5. V. Ézs 55:7 Forduljunk el a rossztól

6. H. 1Tim 5:4 Családi kötelezettség

7. K. 1Pt 3:15 Készséges bizonyságtétel

8. Sz. Kol 3:2-4 Élet Krisztusban

9. Cs. Ef 2:4-6 Isten kegyelme

10. P. Jn 6:37 Krisztus nem taszít el

11. Sz. Ézs 54:13 Az Úr tanítványainak békessége

Naplemente:

12. V. Mt 18:12-13 A bûnös megtérése Isten öröme

13. H. Ézs 40:31 Isten megerõsít

14. K. 1Kor 2:9 Isten csodálatos ajándéka

15. Sz. Kol 2:8 Ne csapjon be senki

16. Cs. Kol 2:6 Ragaszkodjunk Krisztus tanításához

17. P. Ézs 58:10 Önzetlenség

18. Sz. Zsid 8:1-2 Mennyei fõpapunk

Naplemente:

19. V. Jn 4:10 Élõ víz forrása

20. H. 1Jn 3:1 Isten fiai

21. K. Lk 12:37 A hû szolgák jutalma

22. Sz. Róm 3:20 A törvény cselekedete

23. Cs. Róm 3:21-22 Igazság hit által

24. P. Róm 3:25-26 Igazság és kegyelem

25. Sz. Róm 3:27, 31 Nem lett hiábavaló

Naplemente:

26. V. Róm 4:1, 5 Megigazító hit

27. H. Róm 4:13, 16 Kegyelmi ajándék

28. K. Róm 5:1-2 Békesség Istennel

29. Sz. Róm 5:3, 5 Türelmes szenvedés

30. Cs. Róm 5:6, 8 Krisztus meghalt a bûnösökért

Reggeli dicséret 2006. december

“…dicsekedünk is az Istenben…” (Róm 5:11)

1. P. Róm 5:9-11 Krisztus vére megigazít

2. Sz. Róm 6:1, 5 Szakadjunk el a bûntõl

Naplemente:

3. V. Róm 6:6-7 Bûn nélküli élet

4. H. Róm 6:8, 10 Krisztussal meghalni

5. K. Róm 6:11, 14 Élni Krisztusban

6. Sz. Róm 7:18, 25 Belsõ küzdelem

7. Cs. Róm 8:1 Kárhoztatás nélkül

8. P. Róm 8:5, 9 Test vagy lélek

9. Sz. Róm 8:18, 21 A szenvedés jutalma

Naplemente:

10. V. Róm 8:28 Minden javunkra van

11. H. Róm 8:31, 37 A gyõzelem záloga

12. K. Róm 8:38-39 Eltéphetetlen kötelék

13. Sz. Zsid 10:22 Tiszta lelkiismeret

14. Cs. ApCsel 17:11 Naponkénti igeolvasás

15. P. ApCsel 9:6 Saul megtérése

16. Sz. Lk 8:16 A gyertya fénye

Naplemente:

17. V. Jn 4:14 Élõ víz

18. H. Jn 14:1-3 Mennyei otthonunk

19. K. Lk 1:30-33 Angyali üdvözlet

20. Sz. Lk 1:46, 55 Az ígéret beteljesedése

21. Cs. Lk 2:8, 12 Örömhír a pásztoroknak

22. P. Lk 2:17 A pásztorok üzenete

23. Sz. Lk 2:19 Mária emlékei

Naplemente:

24. V. Mt 2:1, 21 Napkeleti bölcsek

25. H. Jn 19:16, 19 A zsidók királya

26. K. Jn 19:26-27 Jézus gondoskodott Máriáról

27. Sz. Lk 23:34 Jézus könyörgése

28. Cs. Lk 23:39, 43 A lator

29. P. Mk 16:1, 6 Feltámadt!

30. Sz. Ézs 53:4-5 Értünk szenvedett

Naplemente:

31. V. Jel 22:17 Jézus mindenkit hív