TANÍTÓI MELLÉKLET

14. tanulmány  −  2006 szeptember 23 - 29.

Tanulmány Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

MIT JELENT MA AZ ÍTÉLET?

Kulcsszöveg: Jel 14:7.

A tanulmány célja

  1. Hangsúlyozni, mennyire fontos számunkra, ma élő emberek számára, a vizsgálati ítélet.

  2. Felfedezni a vizsgálati ítélet jelentőségét a Hetedik Napot Ünneplő Adventista Egyház számára.

  3. Segíteni a csoport tagjainak megérteniük mindazt, amit az ítélet Istenről és az általa felkínált üdvösségről elmond.

A tanulmány vázlata

I. Ítélet és igazság (Zsolt 73:1-17)

  1. Eljött az Ő ítéletének órája.

  2. Az ítélet felfedi mindenki előtt Isten jellemét abból, ahogyan a bűnhöz viszonyul.

II. Az üdvtörténet utolsó eseménye (Jn 14:12; Csel 1:11; Jel 22:12)

  1. Az ítélet Krisztus második eljövetelével éri el a tetőfokát.

  2. Az ítélet biztosít minket afelől, hogy a második advent rendkívül közel van.

III. Az üdvösség bizonyossága

  1. Az ítélet felfedi számunkra az igazságot, mely szerint üdvösségünk kizárólag Krisztus által lehetséges.

  2. Az üdvösség úgy szerezhető meg, ha elfogadjuk Krisztus érdemeit és feddhetetlenségét.

  3. A jó cselekedetek nem üdvözíthetnek senkit, viszont fontos szerepet játszanak a Krisztus általi üdvösség életünkben megnyilatkozó valóságának tudatosításában.

Összefoglalás

A preadvent ítélet – 1844-el és tanításaival – módfelett fontos számunkra, mivel igazolja egyházként való létezésünk és különleges üzenetünk bibliai megalapozottságát.

Magyarázat

Sok év telt el 1844 óta. Miért van Istennek olyan sok időre szüksége ahhoz, hogy végre véget vessen ennek az egyetemes konfliktusnak? Ez a kérdés arról tesz bizonyságot, hogy képtelenek vagyunk megérteni Isten terveit. Minden bizonnyal akkor, amikor a bűn betört világunkba, Ádám és Éva remélte és várta, hogy az Üdvözítő azonnal megváltja őket. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy Éva elsőszülött fiának a Káin nevet adta, amelynek jelentése: “Embert kaptam Isten segítségével”. Több, mint 4.000 éven keresztül az emberi nem várta, hogy a Megváltó – “az időnek teljességekor” (Gal 4:4) – eljöjjön érte. Aztán jött a második advent ígérete, és már Péter idejében is voltak gúnyolódók, akik ironikusan kérdezgették: miért nem jött még el Krisztus? Az apostolnak válaszolnia kellett: “Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elvesszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson” (2Pt 3:9). Istenek megvan a maga ideje.

E késedelem alatt egy másik, ítéletre vonatkozó kérdés keresi válaszát: mi a preadvent ítélet célja? Három válasz fogalmazható meg erre: Isten jelleme igazságosságának igazolása, üdvösségünk és Isten győzelmének bizonyossága az egyetemes konfliktusban. Ez után már csak az marad hátra, hogy végre, mennyei otthonunkba menjünk Megváltónkkal!

I. Isten szuverenitásának igazolása

Láthattuk, hogy a Dán 7:13-14.26-27 és 8:14.23-25 verseiben található párhuzamok ugyanarra az eseményre utalnak. Dániel 7. fejezete egy olyan ítéletről beszél, amelyre Isten országa megalapítása előtt kerül sor (27. vers). A 8. fejezet a szentély megtisztításáról szól, amely a kis szarv hatalmának megsemmisítésével ér véget (25. vers). A 7. fejezet színterén megjelenik az “öregkorú”, aki leül a világegyetem ítélőszékébe, és eljön az ember Fia, hogy hatalmat, dicsőséget és országot kapjon (14. vers). Ez mind Krisztus előjoga, amit Lucifer annyira irigyelt tőle. Sátán soha nem akarta elismerni, hogy Krisztus öröktől fogva létező, akár az Atya Isten, és egyenlő vele a pozíciót és az erőt illetően. Sátán felbőszült küzdelmet vívott azért, hogy ezeket a dolgokat megcáfolja, küzdelem, amit a pusztában elvesztett (Mt 4:1-11).

Dán 8. fejezete a szentély megtisztításáról beszél, és felfedezi számunkra 1844-et is, amikor elkezdődik a Dán 7. fejezetében leírt ítélet, hogy az egész világegyetem megláthassa Isten jelleme igazságosságát. A 7. fejezet ugyanakkor beszél Sátán Isten Törvénye elleni támadásáról is (25. vers). Ez a probléma az egész világegyetem elé kerül, ahogy azt a 8. fejezet is említi. Hogyan lett bebizonyítva a teljes univerzum előtt, hogy Isten Törvénye megváltoztathatatlan? A Messiás kereszthalála által. Ha Isten Törvénye megváltoztatható lett volna, Jézusnak nem kellett volna többé meghalnia. Azáltal, hogy megjelent engesztelő vérével az “öregkorú” előtt, Krisztus bebizonyította, hogy betöltötte a Törvényt. A preadvent ítélet során teljes mértékben igazolást nyer Isten jelleme, szeretete és igazságossága.

II. Az üdvösség bizonyossága

Az üdvösség Isten kegyelmének az ajándéka, amelyet a kereszten kínált fel számunkra. Egy olyan ajándék, amelyet egyszerűen elfogadunk, nem kell érte fizetnünk semmit sem. Ha az ember Sátán mellett dönt, választása eredménye a bűn, ha azonban azt választja, hogy azáltal él, amit Krisztus tett érte, üdvösséget nyer. Ez utóbbi választás a következő biztosítékot nyújtja számunkra: “Nincsen azért immár semmi kárhoztatásuk azoknak, akik Krisztus Jézusban vannak, kik nem test szerint járnak, hanem Lélek szerint. Mert a Jézus Krisztusban való élet lelkének törvénye megszabadított engem a bűn és a halál törvényétől” (Róm 8:1-2).

A preadvent ítélet által az egész világegyetem tanúja lesz annak, hogy “akik jól szolgálnak, szép tisztességet szereznek maguknak, és sok bizodalmat a Jézus Krisztusban való hitben” (1Tim 3:13).

III. Végre otthon!

Az egyetemes történelem legfontosabb eseménye a második advent. Az, aki a kegyelem örömhírét adta, az utolsó napon a lázadók Ítélőbírójaként fog állni. A jó és a rossz közötti küzdelem tetőpontja bizonyságot fog tenni az isteni harag kiáradásáról, amely harag megtisztítja a világmindenséget mindentől, ami ellenkezett a feddhetetlenséggel. Ez a megtisztító folyamat úgy van leírva, mint egy rettenetes tűz, amely megolvasztja az elemeket és megtisztítja a földet (2Pt 3:10-13). De mielőtt ez bekövetkeznék, a preadvent ítélet felkínálja az el nem bukott világok lakói és az egész világegyetem számára a lehetőséget megérteni, hogy miért Krisztus egy időben a Bíró és az, aki megtisztítja az univerzumot a bűntől és annak minden nyomától. Mielőtt visszajönne a Földre, a preadvent ítélet meghatározza, ki üdvözül és ki nem.

A megtisztítás után következik Isten ígéretének teljesedése: “Mert íme, új egeket és új földet teremtek, és a régiek ingyen sem említtetnek, még csak észbe sem jutnak” (Ésa 65:17). Ez az új világmindenség állandóan összhangban lesz Isten örök tervével, és az üdvözültek otthonául fog szolgálni. A bűn egyetlen emléke, jele a Megváltó kezén és lábán a szegek helye. Az Új Földön örök ünnepet fogunk tartani Isten szeretetéért és hűségéért, amit ígéretei teljesítésében tanúsított, s amely ígéreteket ezek a sebhelyek jelképeznek.

Személyes bizonyságtétel

Mi a legfontosabb kérdés a világon? A világmindenségben? A te életedben?

Mivel nem ismerlek, barátom, nem lehetek biztos, de sejtem, hogy a kérdésedben ott van a miért? Ez a kérdőszó mélyen bele van vésődve emlékeinkbe, szívünkbe. Ha valaki közülünk néhány percig megjelenhetne Isten előtt, és nyíltan beszélhetne vele, ahogy Ábrahám és Mózes tette, lehet, hogy minden kérdését belesűrítené egy miértbe.

Most, amikor az Isten ítélete okait, módszerét és eszközeit elemző tanulmányunk végéhez értünk, lehet, hogy elmédben már kezd körvonalazódni valami. Rá tudsz-e jönni, mi az? Segítek: a válasz a miértjeidre.

A helyes ítélet másik alkotóeleme az igazságosság. Arra a kérdésre, hogy miért van jelen a bűn világunkban; miért élt a történelemben annyi zsarnok diktátor, mint Attila, Dzsingis kán, Hitler, Pol Pot vagy Szaddam Husszein; miért léteznek feleségüket verő férjek, gyermeküket gyilkoló anyák, emberek, akik szomszédaikra támadnak; miért halnak meg fiatalon az emberek, ígéretes karrierjük kezdetén vagy a nyugdíj-korhatár előtt?

Az ítélet értelme az, hogy mindezekre a kérdésekre választ kapjunk. És íme a jó hír: van valami, amire életed legsötétebb óráiban is számíthatsz!

De vajon te lennél az egyedüli ezen a világon, akit ezek a miértek emésztenek? Minden bizonnyal nem. Mindenkinek vannak hasonló kérdései. Most, e tanulmány nyomán én is, te is, mindannyian rendelkezünk a szükséges eszközökkel ahhoz, hogy a kapott válaszokat továbbadjuk a miértekkel megterhelt lelkű embereknek.

“No jertek, törvénykezzünk...”

“A kereszt megadta a lehetőséget az igazság és a kegyelem közti megbékélésre, amely által a Megváltó felfüggeszti a büntetést mindaddig, míg eldöntöm, kinek az oldalán állok. Csakhogy szeretnék meggyőződni afelől, hogy rendelkezem az üdvbizonyossággal. Milyen kritériumok alapján fedezhetem fel, hogy Isten kegyelmét élvezem, és jóakaró Megváltóm elfogadja az életem?”

Ha érdekel a válasz, keresd meg a Szentírásban, és oszd meg másokkal is.