SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

12. tanulmány     2006  szeptember 9 - 15.

Tanító melléklet Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

AZ ADVENT ELŐTTI ÍTÉLET

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: 5Mózes 25:1; 1Királyok 8:32; Zsoltár 51:3–6; Máté 22:1–13; Zsidók 9:22–24; Jelenések 20:12; 22:12

“És ímé hamar eljövök; és az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az õ cselekedete lesz” (Jel 22:12).

Az elmúlt héten fõleg Dániel könyve 8. fejezete segítségével foglalkoztunk az advent elõtti ítélettel. Ezen a héten újból ezt a kérdést vizsgáljuk, csak most Dániel 7 szemszögébõl, figyelmet fordítva azokra a bámulatos összefüggésekre, amelyekbe itt bepillantást nyerünk. Az evangéliumokhoz hasonlóan itt is többféle szemponttal találkozunk. Mindkét fejezet tartalmaz olyan rendkívül fontos igazságokat, amelyeket együtt kell megérteni. Külön-külön is sok világosságot nyerhetünk belõlük, ám feltétlenül szükségünk van arra is, amit a másikban találunk, és a kettõ együttvéve számos pontra rávilágít az ítélettel kapcsolatban.

Ne feledjük, hogy a kérdéses fejezetek nem csupán mély teológiai értekezésnek, próféciának vagy történelemnek tekinthetõk. Együttesen üzennek nekünk, a reménység üzenetét, az ígéret üzenetét küldik. Egybehangzóan hirdetik, hogy bármilyen rosszul mennek is most a dolgok, ez nem lesz mindig így. A megtévesztõ látszat ellenére Isten, aki Dániel korától kezdve a mi idõnkön át egészen a jövõig felvázolta elõttünk a világ történelmét, csodálatos módon vet véget mindennek, méghozzá úgy, hogy a gonosz megkapja büntetését, az igaz pedig üdvösségre jut. Rendkívül fontos tehát, hogy miközben tanulmányozzuk a különbözõ táblázatokat, ábrákat és történelmi eseményeket, ne veszítsük szem elõl ezt a lényeges pontot. Az is éppen ilyen fontos, hogy miközben felhívjuk a világ figyelmét ezekre az igazságokra, ne csak fenevadak és kis szarvak képét mutogassuk az embereknek, hanem az Isten országában való örök élet csodálatos ígéretét emeljük ki, ami Jézus vére és értünk vállalt halála árán lehet biztosan a miénk!

“MÍGNEM ELJÖVE AZ ÖREGKORÚ”

Vasárnap szeptember 10.

A negyedév során egy korábbi alkalommal szót ejtettünk már arról, hogy Dániel 8-ban milyen fontos a szentély megtisztítása. Arra is felfigyeltünk (lásd: 5. hét), hogy a látomásban négy eseményrõl van szó (Médo-Perzsia, a Görög Birodalom, Róma és a szentély megtisztítása). Teljesen egyértelmû, hogy milyen fontos az elsõ három rész, a látomás mégis a szentély megtisztításával éri el csúcspontját. Nyilvánvaló, hogy akármit jelentsen is a szentély megtisztítása, rendkívül fontos.

Tehát most az a kérdés, mit is jelent a szentély megtisztítása, ami annyira fontos, hogy a Szentírás közvetlenül kapcsolatba hozza a világ történelmét felvonultató hatalmas birodalmakkal?

Dániel könyve 8. fejezete önmagában és önmagától nem sok segítséget nyújt a válaszhoz, de szerencsére nem csak Dániel 8. fejezetét kaptuk az Úrtól. Ott van a 7. fejezettel való szembetûnõ párhuzam, ami nagyszerû segítség azoknak a titkoknak a megfejtéséhez, amelyekkel Dániel 8–ban találkozunk.

Korábban már megállapítottuk, hogy párhuzam figyelhetõ meg a Dániel könyve 7. fejezetében leírt ítélet és Dániel 8-ban a szentély megtisztítása között. Olvassuk el Dán 7:9–10, 13–14, 18, 21–22, 26–27 verseit! Mihez vezet az ítélet (ami megegyezik a szentély megtisztításával)? Mi lesz az ítélet eredménye? Mi az a pont, ami újból és újból hangsúlyt kap?

Figyeljük meg, hogy mit erõsítenek meg ezek a versek ismételten! Azt, hogy a szentek birtokba vehetik Isten országát, az örök országot, aminek az elõtte lévõ birodalmaktól eltérõen nem lesz vége. A különbözõ birodalmak bemutatása után, fõleg a káromlásokat szóló és a szenteket üldözõ kis szarv után újból és újból láthatjuk azt a képet, ami Isten és szentjei végsõ gyõzelmét ábrázolja. Más szóval tehát: függetlenül attól, hogy mennyire rosszra fordulnak is a dolgok, vagy milyen soká kell még várni, végezetül, a mennyei ítélet, azaz a szentély megtisztítása nyomán Isten eltörli a színrõl a gonoszságot, és megalapítja örök országát.

Mennyivel érthetõbb ezek fényében, hogy Dániel 8-ban miért is a szentély megtisztításával ér a tetõfokára a földi hatalmakat felvonultató látomás! Az sem csoda, hogy ilyen fontosnak tûnik ez a kérdés.

Az összes többi birodalom felemelkedett, lehanyatlott, vagy pedig végül semmisül majd meg. A szentek viszont “bírják”, vagyis birtokukban tartják (Dán 7:18) Isten örök országát. Mit jelent ez az ígéret nekünk? Mit szeretnénk majd legelõször tenni, amint odaérünk?

AZ ÍTÉLET ÉS A KIS SZARV

Hétfõ szeptember 11.

Adventistaként abban hiszünk, hogy a szentély megtisztítása az önmagukat Krisztus követõinek vallók feletti ítélet (lásd: Mt 22:1–13). Azért is így gondoljuk, mert a földi szentély megtisztításakor az engesztelés napján (3Mózes 16) az ítélet központjába Isten népe került.

De felvetõdik a kérdés: miért van az, hogy Dániel 7. és 8. fejezetében egyaránt az ítélet ill. a szentély megtisztítása a kis szarvval, legalábbis a kis szarvnak a látomásban szereplõ korszakával összefüggésben jelenik meg? Mi köze a kis szarvnak az advent elõtti ítélethez?

Olvassuk el újból az elõzõ részben megvizsgált bibliaszövegeket! Milyen különbséget láthatunk a kis szarv és “a magasságos egek szentei” sorsa között (lásd: Dán 7:22)?

Teljesen egyértelmû: a kis szarv elnyeri büntetését, a szenteket pedig Isten felmenti, megszabadítja. Jellemzõ a héber gondolkozásra az igazsággal és az ítélettel kapcsolatban, hogy kiterjed egyrészt a bûnösök büntetésére, ugyanakkor az igazak felmentésére, igazolására is. A héber igazságszolgáltatás gondolatkörében mindkettõ igen fontos elem, és mindkét részt felismerhetjük az advent elõtti ítélet képében.

Olvassuk el 5Móz 25:1 és 1Kir 8:32 verseit! Hogyan mutatnak ezek a versek is azokra az elvekre, amelyeket Dániel 7. és 8. fejezeteiben is megtalálhatunk?

Természetesen Dániel 7. fejezetében az ítélet következtében elérkezik a kis szarv vége, ami csak azért lehet így, mert az ítélet nyomán eljön a világ vége, és ez különben is véget vet a világnak (legalábbis az általunk ismert világnak). Ennek az a lényege, hogy noha az ítéletrõl a kis szarvval, a gonoszság szimbólumával kapcsolatban esik szó, az ítélet mégsem csupán a kis szarvat érinti majd. Két dolgot figyelhetünk meg: a gonoszság elnyeri büntetését, az igazakat pedig felmentik. Nem is lehetne valóban igazság, ha bármilyen más módon történne.

Az igazak elnyerik jutalmukat, a gonoszok pedig megkapják büntetésüket. Ezt ígéri Isten. Hogyan segíthet át ez az ígéret olyan idõszakokon, amikor – méghozzá elég gyakran – ennek épp az ellenkezõje történik?

A THEODICAEA KÉRDÉSE ISMÉTELTEN

Kedd szeptember 12.

A negyedév elsõ hetében foglalkoztunk a theodicaea fogalmával, ami Isten igazolását jelenti a gonoszsággal szemben. Ennek a gondolatnak az a lényege, hogy a világban meglévõ minden gonoszság dacára is bízhatunk abban, hogy Isten jó, igazságos és igaz.

Azt is láttuk, hogy a bûn és a gonoszság a világegyetem más pontján kezdõdött el, és a bûn, valamint az annak nyomán felvetõdõ kérdések nem korlátozódtak csak a földre. Ellenkezõleg! A földön csupán mindezek megnyilvánulnak. Azt is megvizsgáltuk, hogy a világegyetem más értelmes lényeit is érintik a bûn és a lázadás által felvetett kérdések, érdeklõdéssel figyelik az eseményeket.

Olvassuk el Dán 7:9–10 verseit, majd válaszoljunk a következõ kérdésekre!

  1. Mi az itt bemutatott esemény?

  2. Hol történik?

  3. Ki elõtt játszódik le minden?

Láthatjuk a mennyei ítélet képét, ami a kis szarv pusztulását és Isten országának megalapítását eredményezi majd, és mindezek tetejében az ítélet a mennyei lények sokasága elõtt zajlik. Az “ezerszer ezeren… és tízezerszer tízezeren” kifejezés a megszámlálhatatlan sokaságot jelöli. Azt jelenti, hogy az egész világegyetem figyeli, amint Isten igazságot tesz, és ez az esemény vezet el Isten örök országa megalapításához.

Olvassuk el Zsolt 51:3–6, valamint Róm 3:4 versét! Hogyan illeszkednek ezek a részek az ítélet képéhez aszerint, amit Dániel 7-ben láthatunk?

Ne feledjük, ami a leglényegesebb: Isten az egész világegyetem szeme láttára, nyíltan ítél népe felett, méghozzá úgy, hogy amikor a folyamat végére ér, mindenki elmondja majd: “igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted” (Zsolt 51:6, új prot. ford.).

Mennyire tiszták és nyíltak másokkal kapcsolatos tetteink, döntéseink? Ha ez nem jellemzõ, akkor vajon miért nem? Mit árul el tetteink jellegérõl a válaszunk? Mi az, amit meg kellene változtatnunk?

AZ ADVENT ELÕTTI ÍTÉLET

Szerda szeptember 13.

Olvassuk el Dán 12:1; Mt 16:27 és Jel 20:12 verseit! Mindegyik szakasz az ítéletrõl szól. Milyen bizonyítékokat találhatunk a versekben arra, hogy ez az advent elõtti ítélet, ami a második adventet megelõzõen zajlik?

A második advent idején a szentek elfoglalhatják Isten országát, a kis szarv pedig elpusztul, tehát az ítélet végrehajtása elõtt feltétlenül sort kell keríteni valamiféle számadásra. Hiszen ennyit azért még a megvesztegethetõ földi bíróságok is megtesznek! Ugyan hogyan is nevezhetnénk igazságosnak azt, ha csak az ítélet végrehajtása után tartanának tárgyalást, és vizsgálnák ki a tényeket!?

Krisztus mondta, hogy amikor visszatér, “az én jutalmam velem van, hogy megfizessek mindenkinek, amint az õ cselekedete lesz” (Jel 22:12). Minden ember a cselekedetei alapján ítéltetik meg (Préd 12:15–16; 1Kor 3:13; 1Pt 1:17; Jel 20:12). Nyilvánvaló tehát, hogy a második advent elõtt feltétlenül meg kell az ítéletnek történnie, amit az adventisták advent elõtti vagy vizsgálati ítéletnek neveznek, hiszen ugyan milyen ítélet volna az, amelyben az ítélet kihirdetése elõtt nem vizsgálják ki az esetet?

Olvassuk el ismét alaposan Dániel könyve 7. fejezetében azt, ami az ítéletrõl szól! Ha szükséges, tekintsük át a fejezettel párhuzamos elõbbi táblázatokat is. Ha most félretesszük a számokat és a dátumokat, miért láthatjuk annyira egyértelmûen, hogy az advent elõtti ítéletrõl van itt szó? Milyen bizonyítékokat találunk azokban a szövegekben, amelyek a vizsgálati jellegre utalnak (lásd még: Zsolt 56:9; 69:29; Dán 12:1; Jel 13:8; 20:12)?

Dániel könyve 7. fejezetében láthatjuk, hogy nagyon is valóságos az óriási horderejû advent elõtti ítélet, ami elvezet nem csupán a kis szarv pusztulásához, hanem a világ végéhez és Isten országa kezdetéhez is, ahol a szentek örökké élhetnek majd. Nyilván igen fontos esemény tehát, amirõl itt olvashatunk, amelynek során megszámlálhatatlan sokaság örök sorsa dõl el. Nem is csoda, hogy adventi hitünk olyan fontos részének tekintjük az ítélet órájáról szóló üzenetet!

A MENNY MEGTISZTÍTÁSA

Csütörtök szeptember 14.

Olvassuk el Zsid 9:22–24 verseit, majd válaszoljunk a következõ kérdésekre!

  1. Melyik két szentélyrõl van itt szó?

  2. Milyen párhuzam figyelhetõ meg közöttük? A levél szerzõje szerint minek kell megtörténnie mindkét szentélyben?

Ez az igeszakasz igencsak zavarba ejti a nem adventista teológusokat, mivel annyira egyértelmûen kifejezi, hogy magát a mennyei szentélyt is meg kell tisztítani. “Arra a következtetésre is juthatnánk, hogy a földi szentélyt azért kellett megtisztítani, mert a mennyei is megtisztításra szorult” – (Craig Koester: Hebrews, Anchor Bible Series [Doubleday, New York, 2001.] 427. old.).

Zsid 9:23-ban a megtisztításra vonatkozó görög szó megegyezik azzal, amit a Szentírás régi görög fordítása Dán 8:14-ben is használ. Az Ószövetséget még Krisztus kora elõtt lefordító görögök megértették, hogy Dán 8:14-ben a héber szöveg jelentése: a szentélyt meg kell tisztítani. Sok évvel késõbb a Zsidókhoz írt levél szerzõje ugyanerre gondolt, még ha a közvetlen szövegkörnyezet el is tért: a mennyei szentélyt éppen úgy meg kell tisztítani, mint a földit. Valóban, a földi szentély megtisztításának éppen az volt a lényege, hogy a nagyobb, az igazi, a mennyei szentély megtisztítására mutatott.

Nézzük meg ismét Dán 8:14-et! A prófécia idõmeghatározására való tekintettel miért állítjuk, hogy itt a szentély megtisztítása megegyezik azzal, amire a Zsidókhoz írt levél írója utal?

A zsidó gondolkodás szerint az engesztelés napját, a szentély megtisztításának idejét az ítélet nagy napjának tekintették, ekkor volt az embereknek utolsó lehetõségük arra, hogy megtérjenek még mielõtt rájuk került a sor az ítéletben. Az engesztelés napján a zsidók néha még ma is mondják egymásnak ezt az áldást: “Mindörökre légy bepecsételve az élet könyvébe!”

Miért csak az lehet – méghozzá hit által – a bizonyosságunk alapja, hogy mivel Krisztus igazságának palástja borít, az ítélet napján örökre bepecsételtetünk az élet könyvébe?

Péntek szeptember 15.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: A zsidó gondolkodás szerint mi történik az engesztelés napján a szentély megtisztításakor? Hasonlítsuk össze az alábbi idézeteket azzal, amit Ellen White ír A nagy küzdelem címû könyvben az advent elõtti ítéletrõl, valamint azokkal a képekkel, amelyeket Dániel könyve 7. fejezetében találhatunk az ítéletrõl szóló részben!

“A trónusán ülõ Isten, aki megítéli a világot, Bíró, Védõügyvéd, Szakértõ és Tanú is egy személyben. Kinyitja a feljegyzések könyvét. Felolvasnak a könyvbõl, amelyben még az ember aláírása [neve] is megtalálható. Megszólal a hatalmas trombita, a szelíd, halk hang is hallható. Az angyalok megborzongnak, és mondják, hogy ez az ítélet napja… Az ítélet napján pecsételtetik el, hogy ki él és ki hal meg” – (Az idézet a Jewish Encyclopedia: Az engesztelés napja címû szakaszából való).

Az engesztelés napján elhangzó imádságokban a következõket találhatjuk: “Igazíts meg engem az ítéletben… Ó, hallgattasd el a vádolót, és engedd, hogy védõm álljon a helyére… Könyörgése szerint jelentsd ki, hogy kegyelemben részesülök… Ó, töröld el a megváltott nép bûnét… Az öregkorú ül, mint bíró… Pecsételj be minket… az élet könyvébe.”

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

  1. Próbáljuk meg számba venni mindazt, amit Isten már eddig is megtett értünk, különösen Jézus személyében! Mégis azért, hogy az egész világegyetem láthassa, mennyire igazságosan és becsületesen kezeli a bûn és a lázadás problémáját, engedi, hogy az egész világegyetem elbírálhassa ítélkezésének módját. Mit árul ez el Isten jellemérõl? Miért olyan méltó dicséretünkre, imádatunkra és hûségünkre?

  2. Miért tûnik balgaságnak mindaz, ami az advent elõtti ítélettel vagy bármilyen más, jövõbeli ítélettel kapcsolatos, ha az ember abban hisz, hogy halálakor azonnal vagy a mennybe, vagy a pokolba jut?

  3. Van az ismerõseink között valaki, aki nem tudja elfogadni azt, ahogy az advent elõtti ítélet kérdését értjük? Szombatiskolai csoportunk szervezhetne egy összejövetelt, ahol az imádság és talán finom falatok után elbeszélgethetünk az eddigiekben tanultakról!

 

Gondolatok egy vershez

Beszámolok arról, hogy mindenek ellenére, (amit írtam: könnyű itt) borzalmas és a benyomások még éjszaka is üldöznek, s ezeken a – borzalmakon – sokszor csak számtalan énekvers felmondásával tudok felülkerekedni… A fizikai próbatételhez hozzászokik az ember – sőt, valósággal testetlenül él az ember hónapokon át, viszont a lelki nélkülözésekhez nem szokik hozzá az ember, ellenkezőleg az az érzésem, hogy a látottak és hallottak által évekkel leszek öregebb, s a világ gyakran undorral tölt el és [elviselhetetlen] teherré válik… Sokszor kérdezem magamat, ki is vagyok én tulajdonképpen, aki ilyen förtelmes körülmények között gyötrődik, és bőghetnékje lesz, avagy az, aki korbácsolja saját magát s kifelé (s maga előtt is) nyugodtnak, vidámnak, higgadtnak, fölényesnek mutatkozik, és ezért (a színészi teljesítményért, avagy ez nem az?) csodáltatja magát? Tulajdonképpen mit is jelent e belső “tartás”? Röviden: kevésbé ismeri ki az ember önmagát – most – mint valaha, s nem is igen helyez erre hangsúlyt… Sokkal fontosabbról van itt szó, mint önismeretről.

1943. december 15.

______________

* Válogatás Bonhoeffer legismertebb műveiből, 107. old. (Magyarországi Evangélikus Egyház Sajtóosztálya, Budapest, 1988.)