TANÍTÓI MELLÉKLET

7. tanulmány  −  2006 augusztus 4 - 11.

70 hét

Kulcsszöveg: Dán 9:24.

A tanulmány célja

  1. Hangsúlyozni Jeruzsálem újjáépítésének fontosságát, valamint ezen esemény profetikus jelentőségét.

  2. Segíteni a csoport tagjainak megérteni, hogy a teljes prófécia központjában Krisztus áll.

A tanulmány vázlata

Krisztusközpontú prófécia (Dán 9:24)

  1. A 70 hetes prófécia a Jeruzsálem újjáépítésére kiadott rendelettel veszi kezdetét, és egy messiási utalással ér véget. Levonhatjuk a következtetést tehát, hogy olyan jövendölésről van szó, amelynek középpontjában Jézus áll.

  2. Dániel 70 hetes próféciája segít eljutnunk ahhoz az évhez – Kr. u. 31-hez –, amelyben Jézust keresztre feszítették. Ez az évszám rendíthetetlen és meggyőző érv arra, hogy Jézust a megígért Messiásnak fogadjuk el. A prófécia teljesedése ugyanakkor bizonyítja a nap-év elvet a próféciamagyarázatban.

Összefoglalás

Minden prófécia Jézus Krisztus felé mutat, aki az emberiség megmentője az idők végén. Most, múlt és jövő között, imádkozzunk azért, hogy a jó és rossz közötti küzdelem tetőfokán maradjunk meg Isten oldalán!

Magyarázat

Dániel 2., 7., 8. és 9. fejezete között számos történelmi megfelelés és párhuzam vonható. Mindenikben van egy-egy látomás, amelyet értelmezés követ. Dániel 7. fejezete továbbfejleszti a 2. fejezetet, míg a 8. fejezet a szentély helyreállításáról beszél – ami párhuzama a 7. fejezetben bemutatott mennyei ítéletnek. Dániel 9. fejezete visszakapcsol a 8. részhez: egy angyal érkezik, és megmagyarázza a 8:14 versben megjelenő 2.300 nap rejtélyét.

Ezen a héten visszatérünk Dán 9:20-27 verseihez, hogy megvizsgáljuk a próféta imájára kapott választ, a látomás értelmezését, valamint azokat az elemeket, amelyek feltárják a tényt, hogy Jézus áll mindezek központjában.

I. Isten azonnali válasza Dániel imájára

Dániel be se fejezte az imáját, máris megjött rá a válasz. De Isten nem válaszol mindig azonnal. Néha késik, s van úgy is, hogy hallgat. De bármely módszert választaná is, tudnunk kell, hogy válasza kizárólag a javunkat szolgálja. Dániel imája nem önző célokat kíván kielégíteni: Isten népének jövőjéről és küldetésének sorsáról van szó, ezért imádkozik isteni világosságért. Nagyon ritkák az ilyen imák, és Isten minden bizonnyal érdekelt tervei megvalósításában.

“A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást” (Dán 9:23).

Minek köszönhetően volt Dániel “kedves” az Úr előtt? A próféta úgy jelent meg Isten előtt, hogy megvallotta bűneit és Tőle való teljes függőségét, bízott Jeremiás jövendölésében és vágyott arra, hogy dicsértessék az Úr Neve, ígérete pedig beteljesedjék.

II. Az álom értelmezése

Rögtön ezután az angyal megmagyarázza neki az álom azon részét, amelyet azelőtt nem értelmezett: a Dán 8:14-ben szereplő 2.300 nap rejtélyét. Az angyal magyarázatával – Dán 9:24-27-el – kapcsolatosan ki kell emelnünk a következő szempontokat: (1) “Hetven hét szabatott a te népedre” (24. vers). Habár a héber chatak szó itt “szabatott”-ként van fordítva, a szógyök értelme a levág. Miért következett, hogy levágassék 70 hét Dániel népe számára? Nyilvánvaló, hogy egy hosszabb időből – a 2.300 évből – való elkülönítésről van szó. 70 hét az 490 nap, vagyis 490 év, a nap-év-elv értelmében (4Móz 14:34; Ez 4:5-6). (2) Ez a 2.300 évből kimetszett 490 esztendő a zsidó nép számára lett elkülönítve. (3) Ennek az időszaknak a végén szűnik meg a törvényszegés, történik meg a bűnök engesztelése és az igazság eljövetele. (4) Ebben az időintervallumban benne van az üdvösség történetének csúcspontja is: megjelenik, majd pedig kiirttatik a Felkent, a Messiás (Dán 9:26).

Ez a 490 éves periódus három részre van felosztva: 7 hétre, 62 hétre és 1 hétre. Mikor kezdődik ez a fontos időszakasz? “A Jeruzsálem újjáépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás fejedelemig” 69 hét van (25. vers). Ez a 69 hét nem lehet 483 szó szerinti nap, mivel a Messiás nem jött el a Templom újjáépítésére kiadott dekrétum után 483 nappal. Nyilvánvaló tehát, hogy itt 483 évről van szó. A Templom újjáépítése érdekét szolgáló rendeletet Artaxerxész adta ki Kr. e. 457-ben (Ezsdrás 7:7-8). Innen számítva 483 évet (69 profetikus napot), eljutunk Kr. u. 27-be: Jézus keresztségének évébe. Ekkor kezdte el Jézus messiási szolgálatát.

De térjünk vissza a 70 héthez. Amint mondtam, ez az időintervallum három szakaszra oszlik fel. Az első: – 7 hét (49 év). Ez a periódus Jeruzsálem és a templom újjáépítésére volt szánva. Artaxerxész rendelete után a zsidók elkezdték újjáépíteni Jeruzsálemet. A Templomot 49 év múlva fejezték be, Kr. e. 408 körül. A második: – 62 héttel (434 évvel) később – Kr. u. 27-ben – megjelenik a Messiás: megkeresztelkedik Jézus. És végül a harmadik: – az utolsó hét (hét év) a Felkenttel kötött szövetség igazolására van fenntartva. Ennek a hétnek a közepén (Kr. u. 31-ben, ld. Dán 9:27), Krisztus “véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak” (27. vers) azáltal, hogy feláldozta magát a kereszten.

III. A prófécia központjában Jézus áll

Az angyalnak a 70 hétre szóló értelmezése alapján (24-27) három fontos eseményünk van Isten népe történelmében: Jeruzsálem újjáépítése a babiloni fogság után, Jézus messiási szolgálatának kezdete és az Üdvözítő kereszthalála. Láthatjuk ily módon, ahogy egy folytonos történelmi szál – a szabadulás fonala – átszövi ezt a 490 esztendős periódust: szabadulás Babilonból, a Jézus messiási szolgálata által nyújtott szabadulás (Lk 4:16-19), és végül a bűn és Sátán hatalma alól való végleges szabadulás (Róm 6:21-23; 2Kor 5:16-18; Gal 5:1). Dániel könyvének és a Biblia minden egyes könyvének középpontjában a kereszt áll, az, amit Isten az emberiség megváltásáért tett: “E nagy igazságot – a megfeszített Krisztus igazságát – állandóan szemünk előtt kell tartanunk, amikor a Szentírást tanulmányozzuk. Bármely más téma csupán akkor nyer értelmet, erőt és befolyást, ha kapcsolódik a kereszt igazságához...

A kereszten függő Krisztus volt maga az evangélium... Ez a mi üzenetünk, érvünk, doktrínánk és figyelmeztetésünk a megtéretlen lelkek számára, bátorításunk a megszomorodottak, és reménységünk minden hívő számára” (Ellen G. White, The SDA Bible Commentary, 7A, Appendix C, 458).

Személyes bizonyságtétel

A “leveles sütemény” olyan cukrásztermék, amelynek minden adagjában egy kis papír cetli van elrejtve, amelyen egy jövendőmondás szerepel. Ezt a desszertet általában a kínai éttermekben szolgálják fel, az étkezések végén. Az ötlet mégsem Kínában született meg, hanem Kaliforniában, a XX. század elején.

Voltaképpen ez e heti tanulmányunk lényege: Isten az Ószövetségben számos olyan részletes próféciát adott számunkra, amely a Messiásra, a Felkentre, vagy – görög nyelven – Krisztusra mutatott.

Jól van! – mondhatjátok –. Ez nem is annyira rendkívüli. Számtalan könyv van, amely jövőre szóló próféciákat tartalmaz. A különbség csak az, hogy a Messiásról szóló jövendölések világosak, és akárcsak a 70 hetes periódus esetében, rendkívül pontosak az idő dimenzióját tekintve.

Az úgynevezett történelmi jövendőmondásoktól eltérően a Jézusra utaló próféciák hitelessége leellenőrizhető. Peter W. Stoner szerint annak az esélye, hogy az összes, Jézusra utaló prófécia egy személyben és egy időben teljesedjék, 1 a 1017-hez. Stoner könyve, a Science Speaks (A tudomány beszél; Chicago: Moody Press, 1963) bebizonyítja az olvasók számára, hogy ezek a próféciák igazak.

Egy olyan világban, amelyben az útszéli jövendőmondók, a napilapok horoszkóp-rovatai és mindenféle jósok emberek millióinak figyelmét nyerik meg, a 70 hetes prófécia olyan “szövetből készült anyag”, amely minden kétséget felülmúló módon bizonyítja, hogy létezik Egy Isten, akit érdekel e világ és az emberek sorsa, amit azzal is alátámaszt, hogy vitathatatlan bizonyítékokat kínált fel Jézus messiási minőségére vonatkozóan.

“No jertek, törvénykezzünk...”

“Ez nem helyes!” – hangzott az egyik, a bibliai próféciák iránt érdeklődő hívő ellenvetése. – “Ha első eljövetele alkalmával az Úr megjövendölte a történelmi kronológia síkján az időpontot, második eljövetele miért nincs megjelölve konkrétan? Mivel annyira fontos és várt eseményről van szó, vajon nincs elrejtve a Biblia sorai között a válasz erre a titokra? Figyelmesebben kellene tanulmányoznunk a Szentírást, hogy megtudjuk visszajövetelének idejét!”

Milyen érveket hozhattok fel a méltatlankodó hívő megnyugtatására? Mivel magyarázzátok a tényt, hogy a Biblia hallgat a Megváltó második eljövetelével kapcsolatosan? Mi lehet az oka annak, hogy Üdvözítőnk nem adta tudtunkra, hogy mikor fog visszajönni?