SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

6. tanulmány     2006  július 29 - augusztus 4.

Tanító melléklet Bibliaversek Ajánlott olvasmány Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

Dániel 9

E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:1–23

“Vétkeztünk és gonoszságot míveltünk, hitetlenül cselekedtünk és pártot ütöttünk ellened, és eltávoztunk a te parancsolataidtól és ítéleteidtõl” (Dán 9:5).

Mielõtt továbblépnénk, ellenõrizzük, hogy valóban értjük-e az elmúlt hetek vizsgálódásai során összeállított táblázatot, hiszen ez képez szilárd alapot mindannak, ahová ezután indulunk. A lényeges rész, amit feltétlenül világosan kell látni az az, hogy Dániel 7-ben az ítélet ugyanazt az eseményt jelenti, mint Dániel 8-ban a szentély megtisztítása. Ez az esemény pedig a pápaság korában a szentek 1260 évig tartó üldöztetésének korszaka után következik be.

Miközben ennek az eseménynek az idején gondolkodunk, ami a XVIII. sz. végére, a XIX. sz. elejére tehetõ, felvetõdik a kérdés: melyik lehet az a szentély, aminek a megtisztítására ekkor került sor, a földi vagy a mennyei szentély (lásd: Mt 24:2; Lk 21:6; Zsid 8:1–2)? A válasz teljesen egyértelmû.

Végezetül nézzük meg, milyen keretet választott az Úr a szentély megtisztításának fontos tanításához: azt, ami ezen a világon a lehetõ legkevésbé mozdítható, a lehetõ legkevésbé változó, és ami a leginkább azonosítható: a hatalmas világbirodalmakat. Az Úr nem azt várja tõlünk, hogy hitünket csak sebtében felvázolt, homályos dolgokra alapozzuk, hanem a kiemelkedõen fontos nagyszerû igazságokat a világtörténelem keretébe helyezte, ezzel képezve a lehetõ legszilárdabb alapot tanításának. Ebbõl is kitûnik: Isten azt akarja, hogy elhiggyük ezeket az igazságokat, éppen ezért meg is könnyíti a dolgunkat.

A héten rátérünk Dániel könyve 9. fejezetére, ahol a próféciának és a történelemnek e lenyûgözõ sorozatában az utolsó láncszemet találjuk.

BEFEJEZETLEN ÜGY

Vasárnap július 30.

Olvassuk el Dán 9:1-et! Milyen alapvetõ különbséget látunk itt az elõzõekben vizsgált három fejezethez képest?

Bizonyos fokig ez a válasz is segít magyarázatot találni arra, amit már Dániel 8-nál is megjegyeztünk: történetesen azt, hogy az elõzõ két fejezettõl eltérõen itt már nem Babilont láthatjuk. Babilon helyett Médo-Perzsiával kezdõdik a prófécia. Úgy tûnik, hogy az Úr már Dániel 8-ban a jövõ felé, a következõ felemelkedõ birodalomra, Médo-Perzsiára mutatott.

Még valamit fontos megjegyeznünk az elõzõ fejezetekkel kapcsolatban. Amint láttuk, Dániel 2 álom ill. látomás, az álom ill. látomás magyarázatával együtt. Mindenre megtalálható a magyarázat a fejezetben.

Dániel 7-nél ugyanezt látjuk: álom ill. látomás, amit minden bemutatott dolog magyarázata követ.

Dániel 8-ban viszont valami különbséget is találunk. Az álom, ill. látomás után következik a magyarázat, de amint láttuk, nem hangzik el mindennek a magyarázata.

Tekintsük át ismét Dániel könyve 8. fejezetét! Mi volt az az egyetlen dolog, amire Dániel nem kapott magyarázatot a 8. fejezetben?

A párhuzamos, ezt megelõzõ látomásoktól eltérõen a 8. fejezet azzal ér véget, hogy Dániel nem érti a “látás”-t. Milyen látomást? Nyilvánvaló, hogy a látomásnak azt a részét nem értette, ami a 2300 estére és reggelre vonatkozott a 14. versben. Végül is minden másra megkapta a magyarázatot, bizonyos esetekben a Dániel 8-ban bemutatott hatalmak közül is megtalálhatjuk egyik-másiknak a nevét (20–21. v.). Az elõzõ látomások egyike után sem mondta Dániel, hogy nem ért valamit, még ha bizonyos esetekben a magyarázat nem is volt annyira pontos, mint Dániel 8 egyes részeinél. A próféta csak a 8. fejezetben jelenti ki, hogy volt valami, amit nem értett meg, ez pedig nyilván a 2300 napról szóló látomás, a fejezetnek az az egyetlen része, aminek hiányzik a magyarázata.

Amikor tehát Dániel 8-at elhagyva rátérünk Dániel 9-re, Dániel elõtt csak egyetlen dolog nem világos: a 2300 napra vonatkozó látomás Dán 8:14-ben.

Lehetséges volna, hogy egy próféta nem ért meg mindent, amit egy profetikus álomban vagy látomásban lát? Találunk itt olyasmit, aminek a segítségével jobban megérthetjük Ellen G. White prófétai ajándékát?

A ZSIDÓK FOGSÁGA

Hétfõ július 31.

Dániel ekkor már a médek és perzsák uralkodásának idejében élt, ami közvetlen teljesedése volt azoknak a korábbi próféciáknak, amelyeket Dániel 2, 7, 8. fejezeteiben találunk.

A prófétának azonban van egy igen nagy bánata. Népe még mindig fogságban él, a templom még mindig romokban hever, a nép azóta sem nyerte vissza szabadságát.

Olvassuk el Dán 9:2-t! Milyen ígéretben és próféciában talált Dániel reménységet?

Hiába volt nemzetük nagyságával kapcsolatos reménységük, egy pogány hatalom mégis fogságba vitte a zsidókat. Gyakorlati szempontból nézve ezzel egyszer és mindenkorra elérkezhetett volna a zsidó nép, Júda vége. Az Úr azonban még nem vetette el végérvényesen népét. A próféták ítélettel, gyászos véggel és pusztulással fenyegettek, ugyanakkor a megváltás és helyreállítás reménységét is ébren tartották a zsidókban.

Olvassuk el Jer 29:10–12 verseit! Milyen reménységre lelhetett Dániel ebben a próféciában (lásd még: Jer 25:11–12)?

Ígéretéhez híven az Úr valóban visszavitte népét földjére a megadott idõben. Igen világosan olvashatjuk errõl a feljegyzést 2Krón 36:18–23 szakaszában.

Olvassuk el ezeket a verseket a Krónikák könyvében! Mit árul el ez a feljegyzés Istenrõl és ígéreteirõl?

Dániel 9 idejében még mindig volt pár év az ígéretek teljesedése elõtt. Kr. e. 605-ben a Jeruzsálem meghódításával és Dániel, valamint a többi fogoly elhurcolásával kezdõdõ hetven év már majdnem letelt. De még mindig nem történt semmi. A nép továbbra is fogságban élt, Jeruzsálem még mindig romokban hevert, a templom újjáépítésérõl még szó sem volt. Dániel ugyan tanúja lehetett a médek és perzsák hatalomra jutásának, ami a jövendölés szerint következett be, de még több mindennek kellett meglennie, olyan nagy eseményeknek, amelyek emberi szemszögbõl nézve lehetetlennek tûntek. Ennek fényében jobban megérthetjük az ezután következõ imádságot.

Dániel Isten ígéretébõl merített reményt. Számunkra Istennek mely ígéretei mondanak a legtöbbet? Milyen szerepe van az imádságnak, miközben várjuk Isten ígéreteinek a beteljesedését?

“VÉTKEZTÜNK”

Kedd augusztus 1.

Olvassuk el Dániel imádságát (Dán 9:3–19)! Foglaljuk össze a lényegét! Dániel imájából számos pontra fel kell figyelnünk.

1. Dániel elismerte népe bûneit. Nem keresett mentséget cselekedeteik igazolására. Milyen tanulságot szûrhetünk le ebbõl saját magunkra nézve?

_______________________________________________________________

2. A próféta egyértelmûen megfogalmazta: a nép bûnének részét képezte az is, hogy elfordultak Isten Igéjétõl. Ebbõl mi mit tanulhatunk?

_______________________________________________________________

3. Az igazán megérdemelt büntetés, szomorúság és ítélet idején is Dániel Isten kegyelmére, jóságára hivatkozik, kéri a segítségét. Saját bûneinkre gondolva milyen reménységet találunk ebben?

_______________________________________________________________

Dániel imáját olvasva felfigyelhetünk rá, hogy egy dolog nincs benne. Szinte szemet szúr, hogy Dániel nem arról faggatja az Urat: Miért is történt mindez velünk? Azért nem kérdezi, mert pontosan tudja, mi miért történt. A nép nem engedelmeskedett az Úrnak. Imádságában nem kérdezett a próféta. Nem kért több világosságot, bölcsességet vagy értelmet. Szavaiból az derül ki, hogy tisztában van a helyzettel: Izrael bûnt követett el, ezért megkapta a büntetést. Dániel csak a megígért szabadulásért esd.

Lényeges, hogy az imádságban Dániel sehol nem igyekszik még jobban megérteni a helyzetet. Legalábbis aszerint, amit a Szentírás feljegyez, a próféta utoljára a Dán 8:14-ben közölt 2300 napra vonatkozó próféciát szerette volna megérteni, amirõl a fejezet végén egyértelmûen elmondta, hogy nem érti (Dán 8:27).

Mi az Dániel imádságában, ami különösen sokat mond saját hitéletünkre vonatkozóan?

“ÉRTELEMRE TANÍTSALAK”

Szerda augusztus 2.

Olvassuk el Dán 9:20–22-t, és nézzük meg, mi is történik itt! Miután Dániel befejezte az imádságot, megjelent neki Gábriel angyal. De Dániel könyvében nem ekkor jelent meg elõször Gábriel.

Mikor találkoztunk Gábriellel utoljára Dániel könyvében (Dán 8:16)?

Ne felejtsük el, a 8. fejezetben Gábriel parancsot kap, hogy magyarázza meg Dánielnek a látomásban látottakat. Olvastuk már, hogy az angyal meg is tette ezt, csak a 2300 napra vonatkozó látomás kivételével.

Most azonban Gábriel visszatér Dánielhez, aki úgy utal rá, mint “akit elébb a látomásban láttam” (21. v.). A próféta nem mondja meg, melyik látomásban látta már Gábrielt, de Gábriel csak a 8. fejezetben jelent eddig meg, ezért logikus feltételeznünk, hogy Dániel arra a látomásra utal.

Dán 9:20–23-ban mit mond Gábriel, miért jött Dánielhez?

Amint a tegnapi részben is megállapítottuk, az imában Dániel nem kéri, hogy megérthessen valamit. Utoljára a 2300 éves próféciát nem értette. Most ugyanaz az angyal jelenik meg elõtte, aki elmondja, azért jött, hogy “értelemre” tanítsa. Értelemre, de mivel kapcsolatban? Nyilvánvalóan a 2300 nappal kapcsolatban, hiszen Dániel utoljára ezt nem értette.

Valójában a héber ige gyök (bin) úgy fordítható, hogy “értette” (Dán 8:27), és ugyanez a szógyök fordul elõ Dán 9:22-ben is, ahol Gábriel elmondja: azért jött, hogy “értelemre” (bin) tanítsa, olyan dologra, amit a 8. fejezet végén még nem tudott.

Figyeljük meg azt is, hogy milyen prófécia Dán 8:14 – idõi prófécia. Milyen prófécia is következik közvetlenül azután, hogy Gábriel megérkezik Dánielhez, és elmondja: értelemre fogja tanítani (lásd: Dán 9:24)? Természetesen idõi prófécia. Világos, hogy Dániel 9 látomása összekapcsolódik Dániel 8 próféciájának a 2300 napra vonatkozó részével. Dániel 2. és 7. fejezetében tehát a látomás után következik a teljes magyarázat, Dániel 8-ban a látomást csak részleges magyarázat követi. Dániel 9-ben nincs látomás, csak magyarázat – méghozzá annak a magyarázata, ami magyarázat nélkül maradt a 8. fejezetben.

“ÉRTSD MEG A LÁTOMÁST!”

Csütörtök augusztus 3.

Mintha az elõzõ napok során összegyûjtött adatok még nem adnának elegendõ bizonyítékot arra, hogy Dán 9:24–27-et Dán 8:14-hez kapcsoljuk, az Úr további bizonyítékot szolgáltat az összefüggésre.

Dán 8:1–2-ben Dániel háromszor utal a fejezetben megtalálható látomásra, mindhárom alkalommal ugyanazt a héber szót (hazon) használja: “Belsazár király uralkodásának harmadik esztendejében látomás [hazon] jelenék meg nékem, Dánielnek, annak utána, amely elõször jelent meg nékem. És láték látomásban [hazon]; és mikor láték Susán várában voltam, amely Elám tartományában van; és láték látomásban [hazon], és ímé az Ulai folyam mellett valék” (Dán 8:1–2).

Dániel utána leírja, hogy mit lát a hazon-ban: a kost, a kecskebakot, a kis szarvat stb. A hazon tehát Dániel 8 látomására utal általában.

Ezzel szemben, amikor kifejezetten a 2300 évrõl szól, Dániel másik szóval utal a látomásra, ami a mareh. “És az estvérõl és reggelrõl való látomás [mareh], amely megmondatott, igazság… És én, Dániel, elájulék és beteg valék néhány napig, de felkelék és a király dolgát végezém; és álmélkodám ezen a látáson [mareh], és senki sem értette” (Dán 8:26–27).

Így tehát Dániel 8-ban két szó is szerepel, amit látomásnak fordítunk: a hazon az egész látomást jelöli, a mareh pedig Dán 8:14-ben a 2300 napra és a szentély megtisztítására vonatkozó részt jelöli, azt, amit Dániel nem értett (Dán 8:27).

Ez a két szó Dániel 9-ben is felbukkan, amikor Gábriel megjelenik Dánielnek. “És még az imádságot mondom vala, mikor ama férfiú, Gábriel, akit elébb a látomásban [hazon] láttam vala… megillete engem… A te esedezésed kezdetén egy szózat támadt, és én eljöttem, hogy megjelentsem; mert te kedves vagy: vedd eszedbe azért a szózatot, és értsd meg a látomást [mareh]!” (Dán 9:21–23).

Értsd meg, de melyik mareh-t, azaz látomást? Csak egy jöhet számításba, méghozzá a 2300 napra vonatkozó látomás [mareh], amirõl Dániel kifejezetten azt mondta, hogy nem értette. Az “értsd meg”-nek fordított héber szó is a binbõl származik, ami szintén Dán 8:26 látomásához [mareh] fûzõ kapocs, ahhoz, amit Dánielnek meg kellett értenie [bin].

Dán 9:24–27 magyarázata világosan kötõdik az elõzõ fejezetben közölt 2300 naphoz. Gábriel azért jött, hogy megmagyarázza a 2300 napra vonatkozó mareh értelmét.

Ismételjük át, hogy milyen kapcsolat is van Dániel 8. és 9. fejezetei között! Hogyan érvelnénk a saját szavainkkal amellett, hogy ez a két fejezet valóban kapcsolatban áll egymással?

Péntek augusztus 4.

TOVÁBBI TANULMÁNYOZÁSRA: Ellen G. White: A nagy küzdelem, 308–311. old.; Próféták és királyok, 344–346. old.

Dániel 8 anélkül ér véget, hogy elhangozna a 2300 napra vonatkozó látomás magyarázata. A 8. fejezetben magyarázatot adni megjelenõ Gábriel angyal felkeresi Dánielt a 9. fejezetben is, és felszólítja, hogy értse meg a mareh-t. Az egyetlen mareh, amit Dániel nem értett a 8:14-ben és 26-ban lejegyzett része volt a látomásnak, ami egy idõi prófécia. Majd pedig közvetlenül azután, hogy Gábriel felszólította Dánielt a látomás, az idõi prófécia megértésére, vajon mit ad neki? Egy újabb idõi próféciát!

Nem csoda tehát, hogy az adventisták szerint e két fejezet és két prófécia szorosan kötõdik egymáshoz. De ezen a téren sem állunk egyedül. A következõ idézet egy Dániel könyvét magyarázó ortodox zsidó kommentárból való. Alábbiakban találjuk az “értsd meg a látomást (mareh)” (Dán 9:23) kifejezésre vonatkozó részt. Hogyan is értik tehát a zsidók a 70 hétre vonatkozó próféciát?

“Ez a Dániel 8. fejezetében szereplõ látomásra utal, és a 16–26. versekben úgy jellemzi azt a részt (14. v.), ami a prófétát annyira aggasztotta, hogy mareh” – (Daniel, Art Scroll Tanach Series [Mesorah Publications, Ltd.: Brooklyn, New York, 1988.] 258. old.).

Tehát az ortodox zsidók pontosan úgy értelmezik a 70 hétrõl szóló próféciát, mint mi, azaz hozzákapcsolják Dán 8:14-ben a 2300 napra vonatkozó próféciához.

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

  1. A csoportban ismételjük át az ezen a héten tanulmányozott részt. Gyõzõdjünk meg róla, hogy mindenki érti a két fejezet közötti kapcsolatot.

  2. Dániel imáját olvasva bizonyára felfigyelünk rá, hogy a próféta újból és újból többes szám elsõ személyben szól: “vétkeztünk és gonoszságot míveltünk” stb. A Szentírásban olyan hûségesnek, jellemében is szent embernek bemutatott Dániel vajon miért számítja magát azok közé, akik miatt a népre szakadt ez a rettenetes nagy baj? Milyen tanulságot vonhatunk le ebbõl magunkra nézve?