TANÍTÓI MELLÉKLET

3. tanulmány  −  2006 július 8 - 14.

Dániel 2

Kulcsszöveg: Dán 2:44.

A tanulmány célja

 1. Kiemelni Dániel profetikus üzeneteinek fontosságát, időszerűségét.

 2. Segíteni a csoport tagjainak átismételniük és alkalmazniuk Dániel 2. fejezetének végidőre szóló próféciáit.

 3. Aláhúzni a tényt, hogy kapcsolat van Dániel 2. fejezete és korunk között.

A tanulmány vázlata

I. Isten áll a kormánykeréknél (Dán 2:44)

 1. Isten mindenható és mindent tudó.

 2. Isten állhatatosan szeret minket.

 3. Isten terve – a sátáni hamisítványok közepette is – diadalmaskodni fog.

II. A történelem mint panoráma: Dániel 2 állóképe (Dán 2:26-45)

 1. A feje aranyból: Babilon.

 2. Melle és karjai ezüstből: Médó-Perzsia.

 3. Hasa és oldalai rézből: Görögország.

 4. Lábszárai vasból: Róma.

 5. Lábai részint vasból, részint cserépből: Európa megosztott nemzetei.

Összefoglalás

Dániel 2. fejezete rendkívül értékes információkat tartalmaz a könyv szerzőjéről és a megváltási tervről, amelyet Isten fektetett le e világ megmentésére. Dániel Istene ugyanaz az Isten, akit mi imádunk ma. Biztosak lehetünk abban, hogy dicsőséges eljövetelekor Krisztus megalapítja örök Királyságát.

Magyarázat

Dániel könyvének hitelessége minden kétségen felüli. Először is egyike a Szentírás ihletett könyveinek. Másodsorban maga Jézus bíztatta a tanítványait, hogy részesítsék figyelemben Dániel próféciáit (Mt 24:15; Mk 13:14). Ha Jézus elfogadta Dániel könyvét mint ihletett tekintélyt, nekünk másként kellene tennünk? Ezen a héten egy tanulmány-sorozatot kezdünk el Dániel könyvéről, és nyomon követjük, milyen kapcsolatban van Isten tervével és a móddal, ahogyan e tervet megvalósítja. E heti tanulmányunk Dániel könyve második fejezetére összpontosít, amely Urunkat megbízható Megváltónkként nyilatkoztatja ki, aki kezében tartja a történelem kormánykerekét és megvalósítja a végső ítéletet.

I. A mi megbízható Urunk

Dániel 2. fejezete Nabukodonozorral és elfelejtett álmával kezdődik. A király meg volt győződve, hogy álma fontos üzenetet rejteget számára, csakhogy Babilon bölcsei közül senki sem volt képes segíteni neki. Ott volt azonban Dániel is, aki tudta, hogy úgy a nyugalom, mint a válság idején van Valaki, aki mindig méltó a bizalomra, az egyedüli, akiben teljesen megbízhatunk. Így tehát, mielőtt a király elé járult volna, letérdepelt Isten előtt (Dán 2:20-23). Az álom megfejtését és magyarázatát ima előzte meg. Dánielnek a világegyetem Királyához küldött fohásza megtanít arra, hogy soha ne felejtsük el, hogy mivel Isten a világegyetem kormányzója, biztonságban vagyunk.

Ebben az imában négy elem írható körül: (1) a bölcsesség és az erő az Istené; (2) Isten tartja ellenőrzése alatt az időket és a körülményeket, a nemzetek morajlását és a világi hatalmak megnyilatkozásait; (3) “Ő jelenti meg a mély és elrejtett dolgokat” (22. vers), és mindazoknak, akik Vele járnak, nem kell félniük a sötétségben; (4) olyan Istenünk van, aki meghallgatja imáinkat és válaszol rájuk.

II. A történelem Ura

“Isten Igéje félrehúzza a függönyt, és az emberi érdekek, hatalmak és indulatok minden pro és kontra ténykedése fölött, mögött és általuk meglátjuk a végtelen irgalmú Isten munkáját, aki csendben, türelmesen véghez viszi a maga szándékát” (Ellen. G. White, Próféták és királyok, Advent, 1995, 309).

Az “arany fej” – Babilon – át kellett, hogy adja a helyet az “ezüst mellnek és karoknak” – Médó-Perzsiának –, amely a maga során szintén átadta a helyét a “réz hasnak és oldalaknak” – Görögországnak. Ezt követte a “vas” Róma uralma, de még ez sem tarthatott örökké: birodalmát feldarabolták Európa kis nemzetei. Ez a profetikus állókép megtanít arra, hogy nincs az az emberi erő és hatalom, mely képes a történelemben biztosítani az állandóságot és folytonosságot. Az emberi nem története a bűn által okozott romlás története, annak emelkedőivel és lejtőivel, az emberek örök béke utáni vágya teljesítésének meddő képtelenségével. A múlhatatlan béke után másutt kell kutatnunk: “Nézed vala (az állóképet), amíg egy kő leszakada kéz érintése nélkül, és letöré azt az állóképet vas- és cseréplábairól, és darabokra zúzá azokat” (Dán 2:34).

Ez a kő maga Isten Országa. Ezért kezeli a kereszténység komolysággal ezt a próféciát, és tekint érdeklődéssel, türelmetlenül előre, teljesedése felé, Isten Országának megalapítása felé. Dániel rámutat az emberi erő uralta hatalmak véges természetére, múlandóságára, és arra készteti a királyt, hogy nézzen túl ezeken. “És azoknak a királyoknak idejében támaszt az egek Istene birodalmat, mely soha örökké meg nem romol, és ez a birodalom más népre nem száll át, hanem szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké” (44. vers).

A történelmet a Sátán vezette emberi birodalmak és a Krisztus Országa közti konfliktus uralja. Ebből a konfliktusból fontos leckét tanulhatunk meg. “A kereszténynek meg kell értenie e két, hatalomért küzdő elv természetét, és meg kell tanulnia felfedezni azokat a történelmi feljegyzésekben és a dicső végig előremutató próféciákban. Látnia kell, hogy ez a küzdelem áthatol az emberi tapasztalat minden egyes szakaszán. Életében – élete minden körülményében – megnyilatkozik e két, egymásnak ellentétes létértelem. Akár akarja, akár nem, most dönti el, melyik oldalra áll” (Ellen G. White, Nevelés, román nyelvű kiadás, EVS, 2001, 151).

III. Az ítélet Ura

Dániel 2. fejezete kinyilatkoztatja számunkra, hogy Isten megengedi a földi hatalmaknak, hogy a saját útjukat kövessék. De nem örökké! Isten, a maga által választott módon és időpontban véget vet a történelemnek, és örökérvényű ítélete elé rendeli ezt a bolygót. A teremtéstől az újjáteremtésig, a Bibliában felölelt történelem arról tanúskodik, hogy Isten kormányozza a világegyetemet, és hogy amikor akarja, “szétzúzza és elrontja mindazokat a birodalmakat, maga pedig megáll örökké” (44. vers).

Ahogy azt a Jelenések könyvéből megtudjuk, az emberiség történelmének végső célja Isten Országának helyreállítása itt, ezen a Földön. Akkor Isten akarata és szuverenitása, igazságossága és szeretete egyetemesen el lesz ismerve, a kozmikus méretű konfliktus pedig Sátán és a gonosz megsemmisítésével véget ér (Jel 20:7-10).

Személyes bizonyságtétel

Ma a könyvek végső, befejezett, teljes formájukban kerülnek a könyvesboltok polcaira, Charles Dickens korában – az 1800-as évek közepe táján azonban ez nem így volt: egy-egy regény részletekben jelent meg, fejezetenként, folyóiratokban, napilapokban.

A The Old Curiosity Shop (Régi érdekességek boltja) című elbeszélése is így jelent meg, részletekben. Londonból a hajók még az óceánon túli New Yorkba is elvitték a folyóiratokat. A fáma szerint, amint egyre népszerűbb lett a történet, a kikötői munkások ekképpen üdvözölték a hajókat: “Mi újság Nellről? Jól van?”

Dániel könyvének második fejezete sokkal érdekesebb történetet vázol fel előttünk, mint amire bármely más regény valaha is képes lenne, még Dickens izgalmas írásait is felülmúlja. 600 évvel Jézus születése előtt ez az izgalmas történet merészkedik felfedni előttünk mindazt, ami még nem történt meg, és kijelenti számunkra az eljövendőt. Mi több, próféciái túlnyomó többsége már a legnagyobb pontossággal beteljesedett!

Akárcsak a fentebb említett Dickens-történet, Dániel 2. könyvének cselekménye is egymást követő epizódokban bontakozik ki. E történet folyamata sokkal nagyobb időintervallumot ölel át, mint amit egy hagyományos regény formájában az olvasó elé lehetne tárni. Egyesekben szertefoszlana a remény, hogy valaha is megéri a történet végét.

De még ez is meg lett mondva előre. Lesznek az utolsó időben emberek, akik ellankadnak Krisztus visszajövetelének várásában, és ezt mondják: “Halogatja az én Uram a hazajövetelt” (Mt 24:48).

Mindazok, akik megengedik a Szentléleknek, hogy vezesse őket, tudják: mennyei Atyánk betartja ígéreteit. Jézus vissza fog jönni, a föld meg fog újulni, a mennyország pedig minden üdvözült számára valósággá válik. A világ történelmének boldog, örömteljes vége lesz!

“No jertek, törvénykezzünk...”

A helybéli polgármester irodájában vagy, és arra vársz, hogy aláírjon egy kérvényt: társadalmi jellegű tevékenységet szeretnél folytatni gyülekezeted néhány fiataljával, az Egészségért, Nevelésért és Családért Egyesület egyik programja keretében (ASEF). A polgármester tudja, hogy adventista vagy, ezért fölteszi neked a kérdést: “Mi a véleményed a globalizációról és az emberiség jövőjéről? Mond-e a Biblia erről valamit?”

Milyen bölcs választ adhatnál a polgármesternek, mely bizonyságot tehetne Arról, Aki az utolsó idők eseményeit igazgatja?