SZOMBATISKOLAI  TANULMÁNY

2. tanulmány     2006 január 7 - 13.

 

MIT MOND AZ IGE A CSALÁDI ÉLETRŐL?

E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 20:12; Zsoltár 18:3; Énekek éneke; Ézsaiás 54:5; 62:5; János 10:11; 15:5; Efézus 5:21–25

“Mert amelyek régen megírattak, a mi tanulságunkra írattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vigasztalása által reménységünk legyen” (Róm 15:4).

KULCSGONDOLAT: Isten az Ige lapjain fejtette ki terveit és szándékait a családokkal kapcsolatban.

Egy tudományos kiállítás elsötétített termében hatalmas vászonra vetítik a természetben lezajló drámai jelenetek képeit. A közönség először szemügyre veszi a látottakat, majd háromdimenziós szemüveget vesznek fel. Meglepetésükre a megrázó látvány helyett virágzó gyümölcsös tárul eléjük. Mintha a virágba borult ágak egészen a fejük fölé hajlanának. Ha más szemszögből vizsgáljuk meg a Szentírást, mintha háromdimenziós szemüveggel néznénk, így a régen ismert igazságokat egészen új színben láthatjuk. Ezen a héten feltesszük a családi szemüveget, és megnézzük, mi mindent nyilatkoztatott ki Isten az Igében a családokkal és a családi élettel kapcsolatban. Így nézve elmondhatjuk, hogy a Biblia tankönyv is, amely a családi élettel, a hívők közösségével, a gyülekezeti élettel foglalkozik, és a ma emberének is szól.

A CSALÁDRA VONATKOZÓ PARANCSOLATOK

Vasárnap január 8.

A Szentírásnak a családi életre vonatkozó üzenete részben szerepel az emberi kapcsolatokat szabályzó törvények között. Bizonyos parancsolatok széles kört, minden emberi kapcsolatot érintenek, mások a felebaráti viszonyra, illetve a barátságra vonatkoznak, ezenkívül vannak olyanok is, amelyek a férjeknek, feleségeknek, gyermekeknek, szülőknek szólnak.

Milyen irányelveket közölt az Úr az emberi kapcsolatok terén?

2Móz 20:12 ________________________________________________

2Móz 20:14 ________________________________________________

5Móz 6:6–7 ________________________________________________

Péld 5:18–19 ________________________________________________

Ef 5:21–25 ________________________________________________

Ef 5:33 ________________________________________________

Ef 6:4 ________________________________________________

Kol 3:20 ________________________________________________

1Pt 3:7 ________________________________________________

Isten fontosnak tartja a kapcsolat minőségét férj és feleség, szülő és gyermek között. A Tízparancsolat három törvénye közvetlenül a családi életre vonatkozik: “Tiszteld atyádat és anyádat” (2Móz 20:12); “Ne paráználkodjál” (2Móz 20:14); “Ne kívánd a te felebarátodnak feleségét” (2Móz 20:17). Másutt is olvashatjuk, mit vár el Isten a házasélettel, a szülők és gyermekek viszonyával és a családi élettel kapcsolatban. Vonatkoznak családi kapcsolatainkra is az emberi kapcsolatokat meghatározó általános szabályok, mint pl. “szeressétek ellenségeiteket” (Mt 5:44); “amit akartok azért, hogy az emberek tiveletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal” (Mt 7:12); és “egymást szeressétek” (Jn 13:34).

Tekintsük át a kapcsolatokra vonatkozó irányelveket, és tegyünk fel magunknak néhány kérdést: Mely terület(ek)en kell változtatnom? Mi szükséges a kívánt változtatáshoz?

CSALÁDI TÖRTÉNETEK

Hétfő január 9.

A bibliai történetek által bepillanthatunk egyes emberek életébe. Láthatjuk, hogyan aratták le idővel döntéseik következményeit, és mennyit fejlődtek az esetenkénti visszaesések ellenére is.

Olvassuk el Ruth 1–2. fejezetét (elolvashatjuk az egész könyvet is)! Mit tanulhatunk ebből a családi életről?

Ezt a bibliai családot is tragédiák sorozata sújtotta, ami egész életüket megváltoztatta, amint ez ma is sokakkal megesik. Az éhínség, a kivándorlás, majd először férje, később mindkét fia elvesztése teljesen felbolygatta Naómi életét. A történet elején reménytelennek érzi a helyzetét, magányos, Istent okolja a tragédiáért, és azt hiszi, hogy senki sem törődik vele. Ám amint ebből a könyvből is kiderül, a család elkötelezettséget jelent: a nehéz időkben segítünk egymásnak, gondoskodunk a rászorulókról. Ruth, Naómi moábita származású menye, Istenbe vetett hitének rendkívüli mértékéről tesz bizonyságot, méghozzá úgy, hogy hűségesen kitart a csüggedt Naómi mellett. E két szerencsétlen asszony hihetetlenül nehéz körülmények között él, míg végül egyik tehetős rokonuk, a figyelmes Boáz segítsége nyomán jóra fordul sorsuk. Törvényes kötelességének eleget téve (mert szerelmes lett) Boáz feleségül vette Ruthot. Végül Boáznak és Ruthnak gyermeke születik, aki enyhíti a fájó emlékek keserűségét, örömet ad a jelenben, reményt a jövőre nézve.

Nekünk szól. Nem véletlenül szerepelnek ilyen történetek a Bibliában. Tanítják, lelkesítik, jó útra terelik Isten népét, és felkészítik őket a helyes életre (Róm 15:4; 2Tim 3:16). A történetek szereplőiben magára ismerhet az olvasó, vigaszt találhat abban, hogy nincs egyedül a kísértésben és megpróbáltatásban, küzdelmekben és botlásokban. A Szentírás nyíltan bemutatja mások gyengeségeit és hibáit, rávilágít a csapdákra és arra is, hogyan kerülhetjük ki azokat. Olyan nemes tulajdonságokkal is találkozunk a Szentírás lapjain, amelyeket szeretnénk mi is kifejleszteni magunkban. Isten hosszútűrése és türelme láttán bátorodik a szívünk, és bízunk benne, hogy aki soha nem változik, velünk lesz ma is.

Mit tanulhatunk Ruth történetéből, ami segítségünkre lehet a nehéz időkben?

AZ EMBERI KAPCSOLATOKAT SZABÁLYOZÓ ELVEK

Kedd január 10.

Az emberi kapcsolatokat szabályozó elvek között a lelki tanácsok egészen más csoportjával is találkozunk a Bibliában. A Példabeszédek könyvében olvashatjuk a legnagyobb ilyen gyűjteményt.

Milyen igazságokat mutatnak be az emberi kapcsolatokat szabályozó elvek? Hogyan nyerhette az író az ihletett gondolatokat?

Péld 12:24 ________________________________________________

Péld 15:1 ________________________________________________

Péld 17:9 ________________________________________________

Péld 17:22 ________________________________________________

Salamon éles szemmel figyelte a világot. Országa fővárosa, Jeruzsálem a fő kereskedelmi utak csomópontjában helyezkedett el, így a király is megismerkedhetett a világ különböző pontjairól való emberekkel. A Szentlélek ihletésére különösen az emberi természet tanulmányozására összpontosított. A Példabeszédek könyvében feljegyzett megfigyelései olyan egyetemes elveket közölnek, amelyek meghatározzák az emberek érzéseit és cselekedeteit.

A Teremtő által belénk plántált elvek. Ugyanazt az igazságot tükrözik Ellen G. White szavai is, mint amit az érzelmekre és emberi kapcsolatokra vonatkozó egyetemes elvekként Salamon megfigyelt. “(Isten) törvénnyel szabályozta… az érzékszerveket és az elme működését” – (The Ministry of Healing, 415. old.). A bűn ugyan megrontotta Isten teremtett világát, de az emberek viselkedését még ma is azok a törvények szabályozzák, amelyeket Isten az emberek szívébe rejtett. Ha megismerjük és alkalmazzuk ezeket az elveket, akkor megszerezzük a boldogabb családi élet kulcsát.

Hogy hatott a bűn a belénk plántált elvekre, amelyek az emberi kapcsolatainkat szabályozzák? Milyen az evangélium hatása? A válaszadáshoz olvassuk el Mt 12:34–35 és Fil 2:2–11 verseit!

A bűn, amelyet egy veszélyes számítógépes vírushoz hasonlíthatnánk, belülről rontja meg az embert, önzővé teszi, és zavarja fizikai, szellemi, társadalmi, érzelmi és lelki életét egyaránt. Az evangélium helyreállítja kapcsolatunkat Istennel és a többi emberrel Krisztusban (2Kor 5:18–19).

A KIRÁLY SZERELMES VERSE

Szerda január 11.

Az Énekek éneke Istentől ihletett versei által még inkább bepillanthatunk azokba az elvekbe, amelyek az emberi kapcsolatokat szabályozzák. Itt főleg a házaséletre vonatkozó szövegeket nézzük meg.

Kössük össze az A oszlopban felsorolt verseket a B oszlopban található megfelelő jellemzőkkel!

A B

a. Énekek 1:9, 14, 16; 2:3; 4:1, 3, 7; 5:10–16; 6:6; 7:1

Az elkötelezettség kifejezése

b. Énekek 1:15; 2:14; 4:9; 5:12; 6:2

Teljes őszinteség, nyíltság, sebezhetőség

c. Énekek 1:2; 2:6; 7:8; 8:3

Kedveskedő, szerető szavak, elismerés

d. Énekek 1:6; 2:2; 6:2; 8:10

Beszélgetés szemtől szemben

e. Énekek 2:10–13, 17; 7:11–12

Barátság

f. Énekek 5:16

Együttlét, meghittség

g. Énekek 2:16; 5:19; 8:6–7

Érintéssel kifejezett érzelmek

Az Énekek éneke Salamon és Sulamit szerelméről szól. Sulamit Salamon első igaz szerelme és az első királyné lehetett (Én 6:6, 10). A költemény nem időrendi beszámoló kapcsolatukról, inkább csak szerelmük egyes epizódjait említi meg.

Isten nem hallgat a házastársi kapcsolatról sem. E pár története által a Biblia közli a kapcsolatokra vonatkozó elveket, amelyek kiterjednek a szoros barátság kialakítására, a házastársi kapcsolat meghitt oldalára és a házasság szövetségének fogadalmára is. Isten úgy látta jónak, hogy népéhez fűződő viszonya egyik jelképéül válassza a házasság intézményét. A költeményben elénk táruló képek bepillantást engednek a szeretet létező legfenségesebb területére: Krisztus és az ember kapcsolatába.

Miért olyan fontos az érzelem és az értelem szerepe is, ha igazán meg akarjuk érteni az emberi kapcsolatokat? Milyen új gondolatra figyeltünk fel az Énekek énekének idézett verseit olvasva, amelyet házasságunkban vagy családunk más tagjaival alkalmazhatunk?

ISTEN MINT SZÜLŐ ÉS HÁZASTÁRS

Csütörtök január 12.

Milyen családi meghatározásokat és képeket vetítenek ki Istenre a következő igeszakaszok?

Ésa 54:5; 62:5; Jer 31:32 ________________________________________

Ésa 66:12–13; Jer 31:9; Hós 11:1 ________________________________

Isten úgy utal magára, mint Izrael férjére. Ez a kép az Újszövetségben is előfordul, ahol Krisztus a Vőlegény és menyasszonya az egyház. Népével kapcsolatban Isten a szülőkhöz is hasonlítja magát, általában az apákhoz, noha néhány hasonlat inkább anyai vonásokat említ, pl. “mint a szülő nő” (Ésa 42:14) vagy “a tyúk egybegyűjti kiscsirkéit szárnya alá” (Mt 23:37).

Tökéletes férj és atya. A tanulás egyik legjobb módja, ha az ember másokat figyel. Isten lehetővé tette, hogy az Igén figyelve őt a házasfelek közti és a szülői szeretet tökéletes példáját figyelhessük. A családi élet köréből származó, Istenre vonatkozó hasonlatok bemutatják, hogy milyen is lehetne a családunk. Ezek a hasonlatok még inkább vonzanak az Úrhoz, akit úgy ismerhetünk meg, mint egy családtagot.

Fontos elvekre figyelhetünk fel azokban a hasonlatokban, amelyek férjhez vagy apához hasonlítják Istent. Érdemes ezeket tanulmányozni. Istennek nem az volt a szándéka ezekkel, hogy a házasfelek vagy szülők kötelességeinek szó szerinti példáit lássuk bennük. A Szentírás gyakran helyi szokásokból merítette a képeket. Például Ez 16:6–14 Isten Izraelhez fűződő kapcsolatát a kor eljegyzési és esküvői szokásaival mutatja be, amikor is a vőlegény köpenyét kiterjesztette a menyasszony felé, a menyasszonyt pedig a menyegző ünnepére felkészítve megmosdatták, olajjal megkenték, felékszerezték.

E hasonlatokat azonban csak bizonyos korlátok között érthetjük, hiszen az emberek nem mérhetők Istenhez. Még a legmeghittebb emberi kapcsolat is jelentéktelenné halványul Isten szeretetének állandósága, hűsége és közelsége mellett. Mégis reménykedhetünk, hiszen Isten megmutatta önmagát Jézus Krisztusban, aki arra kér, hogy hozzá hasonlóan szeressünk. Szentlelkét ajándékozva erőt is ad, hogy tudjunk mi is úgy szeretni.

Az Istenre vonatkozó hasonlatok közül melyek állhatnak közelebb azokhoz, akikben a házasság illetve a családi élet köréből vett példák fájdalmas emlékeket ébresztenek (Zsolt 18:3; Jn 10:11; 15:5; stb)?

 

Péntek január 13.

A témába vágó szentírási szakaszok kiválasztása: A Szentírás alapján érthetjük meg Isten tervét a családi élettel kapcsolatban, mégsem alkalmazhatunk szó szerint mindenhol minden megjegyzést (pl. a lázadó fiakra [5Móz 21:18–21] vagy azokra a nőkre kimondott halálos ítélet, akiknek a házasságkötés előtt már volt komoly kapcsolatuk [5Móz 22:20–21]).

Úgy ismerhetjük meg Isten akaratát a mai családi életre vonatkozóan, hogy

BESZÉLGESSÜNK RÓLA!

  1. Mi az egészséges családi élet legfontosabb feltétele? Egy vagy több feltétel szükséges?

  2. Beszélgessünk azokról a képekről, amelyek által Isten bemutatja népével való kapcsolatát! Beszéljünk arról is, hogy a csoportban kihez melyik hasonlat áll közelebb! A különböző képek használata mit árul el arról, hogyan közelít Isten a különböző emberekhez?

ÖSSZEFOGLALÁS: A Szentírásban más és más formában találkozunk a családi életre vonatkozó tanítással. Olvashatjuk Isten közvetlen parancsát, a házasság és családi élet különböző példáit. A Példabeszédek könyve tartalmazza az emberi kapcsolatokat szabályozó elveket, mindenek felett azonban ott van Isten példája, aki mint népe férje és atyja mutatja be magát. A család tagjai egyre közelebb kerülnek Istenhez és egymáshoz is, miközben az így felfedezett gondolatok vezetik és erősítik őket.

Egy liter benzin

Szombati szolgálatra kellett mennem úgy 35 kilométernyire. Akkor még Trabantunk volt. Reggel eszembe jutott, hogy elfelejtettem előző este tankolni. Felnyitva a motorháztetőt és ellenőrizvén az üzemanyagszintet kongó üresség fogadott. Alig egy liternyit jelzett a mérő (a Trabantban az üzemanyagtartályba kellett egy műanyag pálcát beledugni, hogy lássuk, mennyi benzin van még).

Mit csináljak? Ez nem elég 35 kilométerre. Szombaton viszont nem akartam tankolni. Mivel amúgy már nem értem volna oda, egy lehetőségem maradt, az ima.

– Uram, látod, hogy nem szándékosan alakítottam a helyzetet ilyen módon, nem hanyagság volt a részemről. Másrészt nem akarok szombaton tankolni. Add, hogy elég legyen az a kicsi, ami még maradt!

Izgatottan, de hittel indultam el prédikálni. Múltak a kilométerek, múltak a percek – semmi különös, minden a megszokott rendben.

A jellegzetes kifogyott-a-benzin hang sehol – hál’ Istennek!

Aznap – azt mondták – különösen szépen prédikáltam, tapasztalatból, szívből. A mondandóm telve volt Istennel. Róla szólt minden szavam. Az emberi okoskodás elkerült.

Életemben azóta sem sikerült megtennem 35 kilométert alig egy liter benzinnel.

Gy. G.