REGGELI DÍCSÉRETEK

2005. NEGYEDIK NEGYED

Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

 

 

2005. október

...Ne dicsekedjék a bölcs az ó bölcsességével, az erós se dicsekedjék az erejével,

a gazdag se dicsekedjék gazdagságával" Jer 9:23).

1. Sz.

Jer 9:23-24

Az Úrban dicsekedjetek!

Naplemente: 18:25

2. V.

Hós 6:3

IsmeIjétek meg az Urat!

3. H.

Jn 9:4

Időben cselekedj!

4. K.

Zsolt 42:12 5.

Bízzál Istenben!

5. Sz.

Jn 17:3

Az örök élet titka

6. Cs.

2Kor 6:17

Tisztátalant ne illessetek!

7. P.

Tit 2:13

Az idősek is illendően viselkedjenek!

8. Sz.

Mk 11:24

Higgyetek s megadatik!

Naplemente: 18:11

 9. V.

Jn 7:46

Jézus különleges volt

10. H.

2Móz 23:2

Mindig az igazság mellett

11. K.

Zsolt 34:9

A boldogság titka

12. Sz.

Mt 5:14

Légy világosság!

13. Cs.

Zsolt 13:6

Hálaadás a kegyelemért

14. P.

1Kor 10:13

Minden próba kibírható

15. Sz.

Zsolt 90:1-2

Isten a menedék

Naplemente: 17:58

16. V.

Zsolt 24: 1

Minden Istené

17. H. 

Ésa 12:2-3

Öröm a szabadításban

18. K.

Zsid 12:2-3

Ne csüggedjetek!

19. Sz.

Mt 4:24

Az isteni csoda

20. Cs.

Zsid 10:22

Tiszta szívvel

21. P. *

Ésa 40:26

A Teremtő Isten

* Adventista félóra 13.30 -kor

22. Sz.

Hab 2:4

Az igaz hitből él

Naplemente: 17:45

23. V.

Róm 13:11

Ideje felkelni!

24. H.

Péld 3:6

Ne magadban bízz!

25. K.

Zsolt 3:5

Isten figyel rád!

26. Sz.

Tit2:12-13

Szent élet

27. Cs.

Zsolt 16:11

Gyönyörűség van Istenben

28. P.

Zsolt 17:3

Igaznak találtattál

29. Sz.

Fil4:13

Mindenre van erőm!

Naplemente: 17:33

30. V.

JerSir 3:22- 23

Végtelen irgalom

31. H.

Jn 14:1-3

Ne nyugtalankodjatok!

 

2005. november

Akkor meglátják az embernek Fiát eljőni a felhőben, hatalommal és nagy dicsőséggel" (Lk 21:27).

1. K.

Lk 21:25-28

Az idők jelei

2. Sz.

Lk 21:34-36

Legyetek éberek!

3. Cs.

Fil 3:20

Mennyei állampolgárság

4. P.

Zsolt 34:4-5

Az Uré a dicsőség

5. Sz.

Jak 1:5-6

Ingyen bölcsesség, hitből

Naplemente: 16:22

6. V.

Zsolt 94:14

Mindig velünk az Úr

7. H.

2Kor 13:5

Próbáld meg magad!

8. K.

Róm 12:1

Odaszánás

9. Sz.

ApCsel17:11

A nemes jellem

10. Cs.

Zsolt 84:11

Jobb lsten mellett

11. P.

2Tim 2:22

Az igaz út

12. Sz.

Ma13:17

Ama napon...

Naplemente: 16: 13

13. V.

Fil 3:13-15

Irány a cél!

14. H. 

Jak5:14-15

Megkenés

15. K.

Ef 2:4-5

Krisztusban életet nyertünk

16. Sz.

Mt 10:8

Csodákat tegyetek!

17. Cs.

2Kor 3:18

A végső csoda

18. P.

Ésa 50:7

lsten áll ki mellettünk

19. Sz.

2Kor 5:20

Béküljetek meg Istennel!

Naplemente: 16:05

20. V.

lKor 3:9

Istennel együtt

21. H.

Jak 3:16-17

Felülről való bölcsesség

22. K.

Róm 15:4

A régmúlt tanulsága

23. Sz.

Zsolt 31:19-20

Isten jósága

24. Cs.

Zsolt 77:11-13

Isten útján elmélkedem

25. P.

Fil 4:11

Elégedettség

26. Sz.

ApCsel 14:22

A mennybe vezető út háborúsága

Naplemente: 15:59

27. V.

Jer 17:5 - 7

Az Úrban bízz!

28. H.

2Kor 4:6- 7

Az erő Istenben van

29. K.

Ésa 40:11

Az igaz pásztor

30. Sz.

Zsolt 39:2

Zabolázd meg nyelved!

 

2005. december

Íme az ajtó elött állok és zörgetek; ha valaki meghallja az én szómat és megnyiga az ajtót, bemegyek ahhoz és vele vacsorálok, és ö énvelem" (Lk 21:27).

1.  P.

Jel 3:20

Nyiss ajtót!

2.  P.

1Krón 16:11

Keressétek az Urat!

3. Sz.

Róm 12:lO

Tiszteljétek egymást!

Naplemente: 15:54

4. V.

Zsolt 32:8-9

Bölccsé leszel!

5. H.

Gal 1:4

Bűneinkért adatott

6. K.

Ga1 6:14

Csak a keresztben dicsekedhetünk

7. Sz.

1Jn 1:9

Isten megbocsát

8. Cs.

Ko13:1-2

Az odafelvalókkal törődjetek!

9. P. *

Ésa 64:4

Isten örül az Őt keresőknek

* Adventista félóra 13.30 -kor

10. Sz.

ApCsel lO:34-35

Nem személyválogató az Isten

Naplemente: 15:53

11. V.

Jn 1:1-5

Mindennek kezdete

12. H.

Jn 1:6-8

Keresztelő János bizonyságtétele

13. K.

Mal 4:5; 3:1

Illés bizonysága

14. Sz.

Lk 1:26-28

Angyali üdvözlet

15. Cs.

Ésa 9:6

Velünk az Isten!

16. P.

Ésa 7:14

Immánuel

17. Sz.

Lk 1:39-45

Erzsébet köszöntése

Naplemente: 15:53

18. V.

Lk 1:46-56

Mária imája

19. H. 

Lk 1:57-66

Keresztelő János születése

20. K.

Lk 2:1-7

Jézus születése

21. Sz.

Mik 5:2-4

Betlehem dicsősége

22. Cs.

Ésa 9:6-7

Az örökkévaló Király

23. P.

Lk 2:8-14

Angyalok üdvözlete

24. Sz.

4Móz 24:17

Jövendölés

Naplemente: 15:56

25. V.

Mt 1:18-24

Megszületett a Megváltó

26. H.

Jn 1: 14-15

Az Ige testté lett

27. K.

Jn 1:16-17

Kegyelem Jézus által

28. Sz.

Jn 1:11

Az elutasított megváltó

29. Cs.

Mk 15:33-41

Elvégeztetett!

30. P.

Ésa 53:1-12

A szenvedő Messiás

31. Sz.

Mk 16:1-7

Feltámadt!

Naplemente: 16:01