bibliaversek gyüjteménye

14. tanulmányhoz   2005 december 24 - 30.

KERESZTÉNY ÉLETMÓD

   Vasárnap 

Eféz. 6,17.

 1. Az idvesség sisakját is fölvegyétek, és a Léleknek kardját, a mely az Isten beszéde:

II. Pét. 1,21.

 1. Mert sohasem ember akaratából származott a prófétai szó; hanem a Szent Lélektől indíttatva szólottak az Istennek szent emberei.

Ján. 14,26.

 1. Ama vígasztaló pedig, a Szent Lélek, a kit az én nevemben küld az Atya, az mindenre megtanít majd titeket, és eszetekbe juttatja mindazokat, a miket mondottam néktek.

I. Kor. 2,10.

 1. Nekünk azonban az Isten kijelentette az ő Lelke által: mert a Lélek mindeneket vizsgál, még az Istennek mélységeit is.

Zsid. 1,1-3.

 1. Minekutána az Isten sok rendben és sokféleképen szólott hajdan az atyáknak a próféták által, ez utolsó időkben szólott nékünk Fia által,
 2. A kit tett mindennek örökösévé, a ki által a világot is teremtette,
 3. A ki az ő dicsőségének visszatükröződése, és az ő valóságának képmása, a ki hatalma szavával fentartja a mindenséget, a ki minket bűneinktől megtisztítván, üle a Felségnek jobbjára a magasságban,

Zsolt. 33,6-9.

 1. Az Úr szavára lettek az egek, és szájának leheletére minden seregök.
 2. Összegyűjti a tenger vizeit, mintegy tömlőbe; tárházakba rakja a hullámokat.
 3. Féljen az Úrtól mind az egész föld, rettegjen tőle minden földi lakó.
 4. Mert ő szólt és meglett, ő parancsolt és előállott.

Ján. 1,1-3. 14.

 1. Kezdetben vala az Íge, és az Íge vala az Istennél, és Isten vala az Íge.
 2. Ez kezdetben az Istennél vala.
 3. Minden ő általa lett és nála nélkül semmi sem lett, a mi lett.

 1. És az Íge testté lett és lakozék mi közöttünk (és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét), a ki teljes vala kegyelemmel és igazsággal.

Ján. 5,39.

 1. Tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek; és ezek azok, a melyek bizonyságot tesznek rólam;

Ján. 17,17.

 1. Szenteld meg őket a te igazságoddal: A te ígéd igazság.

Róm. 15,4.

 1. Mert a melyek régen megirattak, a mi tanulságunkra irattak meg: hogy békességes tűrés által és az írásoknak vígasztalása által reménységünk legyen.

II. Tim. 3,15-17.

 1. És hogy gyermekségedtől fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által.
 2. A teljes írás Istentől ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre,
 3. Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.

   Hétfő 

Máté 4,1-11.

 1. Akkor Jézus viteték a Lélektől a pusztába, hogy megkisértessék az ördögtől.
 2. És mikor negyven nap és negyven éjjel bőjtölt vala, végre megéhezék.
 3. És hozzámenvén a kisértő, monda néki: Ha Isten fia vagy, mondd, hogy e kövek változzanak kenyerekké.
 4. Ő pedig felelvén, monda: Meg van írva: Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden ígével, a mely Istennek szájából származik.
 5. Ekkor vivé őt az ördög a szent városba, és odahelyezé a templom tetejére.
 6. És monda néki: Ha Isten fia vagy, vesd alá magadat; mert meg van írva: Az ő angyalainak parancsol felőled, és kézen hordoznak téged, hogy meg ne üsd lábadat a kőbe.
 7. Monda néki Jézus: Viszont meg van írva: Ne kisértsd az Urat, a te Istenedet.
 8. Ismét vivé őt az ördög egy igen magas hegyre, és megmutatá néki a világ minden országát és azok dicsőségét,
 9. És monda néki: Mindezeket néked adom, ha leborulva imádsz engem.
 10. Ekkor monda néki Jézus: Eredj el Sátán, mert meg van írva: Az Urat, a te Istenedet imádd, és csak néki szolgálj.
 11. Ekkor elhagyá őt az ördög. És ímé angyalok jövének hozzá és szolgálnak vala néki.

V. Móz. 8,3.

 1. És megsanyargata téged, és megéheztete, azután pedig enned adá a mannát, a melyet nem ismertél, sem a te atyáid nem ismertek, hogy tudtodra adja néked, hogy az ember nem csak kenyérrel él, hanem mind azzal él az ember, a mi az Úrnak szájából származik.

Zsid. 4,12.

 1. Mert az Istennek beszéde élő és ható, és élesebb minden kétélű fegyvernél, és elhat a szívnek és léleknek, az ízeknek és a velőknek megoszlásáig, és megítéli a gondolatokat és a szívnek indulatait.

II. Pét. 1,4.

 1. A melyek által igen nagy és becses ígéretekkel ajándékozott meg bennünket; hogy azok által isteni természet részeseivé legyetek, kikerülvén a romlottságot, a mely a kívánságban van e világon.

Zsolt. 119,9. 11.

 1. Mi módon őrizheti meg tisztán az ifjú az ő útát, ha nem a te beszédednek megtartása által?

 1. Szívembe rejtettem a te beszédedet, hogy ne vétkezzem ellened.

Eféz. 1,13-14.

 1. A kiben ti is, minekutána hallottátok az igazságnak beszédét, idvességetek evangyéliomát, a melyben hittetek is, megpecsételtettetek az ígéretnek ama Szent Lelkével,
 2. A ki záloga a mi örökségünknek Isten tulajdon népének megváltatására, az Ő dicsőségének magasztalására.

Róm. 8,9. 11. 14.

 1. De ti nem vagytok testben, hanem lélekben, ha ugyan az Isten Lelke lakik bennetek. A kiben pedig nincs a Krisztus Lelke, az nem az övé.

 1. De ha Annak a Lelke lakik bennetek, a ki feltámasztotta Jézust a halálból, ugyanaz, a ki feltámasztotta Krisztus Jézust a halálból, megeleveníti a ti halandó testeiteket is az ő ti bennetek lakozó Lelke által.

 1. Mert a kiket Isten Lelke vezérel, azok Istennek fiai.

II. Kor. 1,22.

 1. A ki el is pecsételt minket, és a léleknek zálogát adta a mi szíveinkbe.

Róm. 12,1-2.

 1. Kérlek azért titeket atyámfiai az Istennek irgalmasságára, hogy szánjátok oda a ti testeiteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos tiszteleteteket.
 2. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elméteknek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata.

Eféz. 1,17-23.

 1. Hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak Istene, a dicsőségnek Atyja adjon néktek bölcseségnek és kijelentésnek Lelkét az Ő megismerésében;
 2. És világosítsa meg értelmetek szemeit, hogy tudhassátok, hogy mi az Ő elhívásának a reménysége, mi az Ő öröksége dicsőségének a gazdagsága a szentek között,
 3. És mi az Ő hatalmának felséges nagysága irántunk, a kik hiszünk, az Ő hatalma erejének ama munkája szerint,
 4. A melyet megmutatott a Krisztusban, mikor feltámasztotta Őt a halálból, és ültette Őt a maga jobbjára a mennyekben.
 5. Felül minden fejedelemségen és hatalmasságon és erőn és uraságon és minden néven, mely neveztetik nemcsak e világon, hanem a következendőben is:
 6. És mindeneket vetett az Ő lábai alá, és Őt tette mindeneknek fölötte az anyaszentegyháznak fejévé,
 7. Mely az Ő teste, teljessége Ő néki, a ki mindeneket betölt mindenekkel.

Ján. 16,13.

 1. De mikor eljő amaz, az igazságnak Lelke, elvezérel majd titeket minden igazságra. Mert nem ő magától szól, hanem azokat szólja, a miket hall, és a bekövetkezendőket megjelenti néktek.

   Kedd 

Márk 13,33.

 1. Figyeljetek, vigyázzatok és imádkozzatok; mert nem tudjátok, mikor jő el az az idő.

I. Kor. 16,13.

 1. Vigyázzatok, álljatok meg a hitben, legyetek férfiak, legyetek erősek

Kol. 4,2.

 1. Az imádságban állhatatosak legyetek, vigyázván abban hálaadással;

I. Pét. 5,8.

 1. Józanok legyetek, vigyázzatok; mert a ti ellenségetek, az ördög, mint ordító oroszlán szerte jár, keresvén, kit elnyeljen:

Máté 26,36-46.

 1. Akkor elméne Jézus velök egy helyre, a melyet Gecsemánénak hívtak, és monda a tanítványoknak: Üljetek le itt, míg elmegyek és amott imádkozom.
 2. És maga mellé vévén Pétert és Zebedeusnak két fiát, kezde szomorkodni és gyötrődni.
 3. Ekkor monda nékik: Felette igen szomorú az én lelkem mind halálig! maradjatok itt és vigyázzatok én velem.
 4. És egy kissé előre menve, arczra borula, könyörögvén és mondván: Atyám! ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár; mindazáltal ne úgy legyen a mint én akarom, hanem a mint te.
 5. Akkor méne a tanítványokhoz és aluva találá őket, és monda Péternek: Így nem birtatok vigyázni velem egy óráig sem!?
 6. Vigyázzatok és imádkozzatok, hogy kísértetbe ne essetek; mert jóllehet a lélek kész, de a test erőtelen.
 7. Ismét elméne másodszor is, és könyörge, mondván: Atyám! ha el nem múlhatik tőlem e pohár, hogy ki ne igyam, legyen meg a te akaratod.
 8. És mikor visszatér vala, ismét aluva találá őket; mert megnehezedtek vala az ő szemeik.
 9. És ott hagyva őket, ismét elméne és imádkozék harmadszor, ugyanazon beszéddel szólván.
 10. Ekkor méne az ő tanítványaihoz, és monda nékik: Aludjatok immár és nyugodjatok. Ímé, elközelgett az óra, és az embernek Fia a bűnösök kezébe adatik.
 11. Keljetek fel, menjünk! Ímé elközelgett, a ki engem elárul.

   Szerda 

Máté 7,7.

 1. Kérjetek és adatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Luk. 11,9.

 1. Én is mondom néktek: Kérjetek és megadatik néktek; keressetek és találtok; zörgessetek és megnyittatik néktek.

Eféz. 6,18-20.

 1. Minden imádsággal és könyörgéssel imádkozván minden időben a Lélek által, és ugyanezen dologban vigyázván minden állhatatossággal és könyörgéssel minden szentekért,
 2. Én érettem is, hogy adassék nékem szó számnak megnyitásakor, hogy bátorsággal ösmertessem meg az evangyéliom titkát,
 3. A melyért követséget viselek lánczok között; hogy bátran szóljak arról, a miképen kell szólanom.

I. Thess. 5,17.

 1. Szüntelen imádkozzatok.

    Csütörtök 

Eféz. 6,21-23.

 1. Hogy pedig ti is megtudjátok dolgaimat, hogy mit cselekeszem, mindent megismertet veletek Tikhikus, a szeretett atyafi és hív szolga az Úrban;
 2. Kit éppen azért küldöttem hozzátok, hogy megismerjétek a mi dolgainkat, és megvígasztalja a ti szíveteket.
 3. Békesség az atyafiaknak és szeretet hittel egybe az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól!
 4. A kegyelem legyen mindazokkal, a kik szeretik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban. Ámen.

Eféz. 2,14-18.

 1. Mert Ő a mi békességünk, ki egygyé tette mind a két nemzetséget, és lerontotta a közbevetett választófalat,
 2. Az ellenségeskedést az Ő testében, a parancsolatoknak tételekben való törvényét eltörölvén; hogy ama kettőt egy új emberré teremtse Ő magában, békességet szerezvén;
 3. És hogy megbékéltesse az Istennel mind a kettőt, egy testben a keresztfa által, megölvén ezen az ellenségeskedést.
 4. És eljövén, békességet hirdetett néktek, a távol valóknak és a közel valóknak.
 5. Mert Ő általa van menetelünk mindkettőnknek egy Lélekben az Atyához.

Ján. 15,4.

 1. Maradjatok én bennem és én is ti bennetek. Miképen a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, hanemha a szőlőtőkén marad; akképen ti sem, hanemha én bennem maradtok.

Máté 4,23-25.

 1. És bejárá Jézus az egész Galileát, tanítva azok zsinagógáiban, és hirdetve az Isten országának evangyéliomát, és gyógyítva a nép között minden betegséget és minden erőtlenséget.
 2. És elterjede az ő híre egész Siriában: és hozzávivék mindazokat, a kik rosszul valának, a különféle betegségekben és kínokban sínlődőket, ördöngösöket, holdkórosokat és gutaütötteket; és meggyógyítja vala őket.
 3. És nagy sokaság követé őt Galileából és a Tízvárosból és Jeruzsálemből és Júdeából és a Jordánon túlról.

Gal. 6,2.

 1. Egymás terhét hordozzátok, és úgy töltsétek be a Krisztus törvényét.

Fil. 2,4.

 1. Annakokáért az az indulat legyen bennetek, mely volt a Krisztus Jézusban is,

I. Ján. 3,16.

 1. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy Ő az ő életét adta érettünk: mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánkfiaiért.