TANÍTÓI MELLÉKLET

13. tanulmány  −  2005 március 19 - 25.

Tanulmány Bibliaversek Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

A KERESZT ÉS A NAGY KÜZDELEM

A tanulmány célja

 1. Megvizsgálni a módot, ahogy a nagy küzdelem kiemeli a kereszt fontosságát.

 2. Felismerni, hogyan leplezte le, győzte le, és végül semmisítette meg Jézus a mi vádlónkat.

 3. Bátorítani a csoport tagjait, hogy szembeszálljanak az emberi szenvedés dilemmájával, állandóan Jézus üdvösségünkért elszenvedett gyötrelmeire gondolván.

A tanulmány vázlata

I. Egy felfedezés az emberiség és a világegyetem számára (Jób 1:2.42)

 1. Hogy jobban megértsük a kereszt jelentőségét, a nagy küzdelem kontextusában kell azt tanulmányoznunk.

 2. Az Úr úgy döntött, hogy kinyilatkoztatja az emberiségnek és az el nem bukott világnak országa princípiumait.

 3. E kozmikus konfliktus eredménye már a világ alapítása óta ismert volt.

II. Leleplezett vádlónk (Ésa 14:12-15)

 1. Sátán a Teremtő tisztségénél magasabbra tört.

 2. Csak az Üdvözítő halálakor lett igazán nyilvánvalóvá Sátán lázadásának következménye.

 3. Jézus fenntartotta Isten törvényének és igazságosságának érvényességét, s ugyanakkor kinyilatkoztatta irgalmát is.

III. A kereszt és az emberi szenvedés (Ésa 53:4)

 1. Jézus meghalt az emberiségért, magára véve a világ összes bűnét és szenvedését.

 2. A nagy küzdelem témája rávilágít a jó és a gonosz közti konfliktusra, minden szenvedés ősokára.

 3. A keresztnek köszönhetően a bűn és a szenvedés véget fog érni.

Összefoglalás

A kereszten Isten – az Ő Fia személyében – bizonyította az emberiségnek és az el nem bukott világoknak végtelen irgalmát és igazságosságát. Csak a nagy küzdelem témájának lencséin keresztül nézve érthetjük meg, mi volt a célja Jézus szenvedéseinek. Micsoda páratlan szeretet! Hála és dicséret ezért Üdvözítőnknek!

Magyarázat

A Golgota fényében lelepleződik Sátán Isten kormányzása elleni lázadása, mivel a kereszten egymásba olvad az irgalom és igazságosság minden egyes elve: a bűnös iránti mérhetetlen irgalom, a lázadókkal szemben gyakorolt maradéktalan igazságosság. A keresztben benne van továbbá az újjáteremtés ereje is, amely szavatolja a bűn eltörlését és az örök feddhetetlenség igénylését.

I. A kozmikus konfliktus

Annak ellenére, hogy Sátán csalása igen kifinomult és rafinált volt, Isten már akkor a bűn és a lázadás elleni tökéletes megoldás – az evangélium – birtokában volt. Annyira mély és alattomos volt a Sátán elméjében megszülető bűn, hogy az isteni ellenszer természetét csak akkor értették meg az el nem bukottak, amikor Isten megengedte Sátánnak, hogy kinyilatkoztassa igazi jellemét.

“Isten lázadással szembeni eljárása következtében lehull a lepel azokról a ténykedésekről, amelyeket Sátán olyan hosszú ideig álcázva folytatott. Uralmának a következményei, az isteni parancsok mellőzésének gyümölcsei minden értelmes teremtett lény szemei előtt feltárulnak. Isten törvénye pedig teljes igazolást nyer. Láthatóvá válik majd az is, hogy Istent eljárásában mindenkor népe örök boldogsága és az általa teremtett világok jóléte vezette. Maga Sátán is az egész világegyetem előtt beismeri majd Isten kormányzatának igazságos voltát és Isten törvényének igazságosságát” (Ellen G. White, Pátriárkák és próféták, Advent, Budapest, 1993, 298; lásd továbbá Ésa 45:22-23 és Róma 14:9-13 verseket).

II. A kereszt és Sátán legyőzetése

A gonoszok lázítása által, mellyel elérte a Béke Fejedelmének keresztre feszítését, Sátán nyíltan kimutatta lázadó, irgalmatlan és gonosz jellemét.

A kereszten “Sátán és a mennyei világ között meglevő kapcsolat utolsó láncszeme is megszakadt. Sátán azonban még nem pusztult el. Az angyalok még ekkor sem értették meg mindazt, amit a nagy küzdelem magába foglalt. Először szándékának kellett teljesen nyilvánvalóvá válnia. Az emberek miatt Sátán létének folytatódnia kellett, mert nekik éppen úgy, mint az angyaloknak, meg kellett látniuk a Világosság Fejedelme és a sötétség fejedelme között levő ellentétet. Az embereknek választaniuk kellett, hogy a kettő közül melyiket akarják szolgálni” (Ellen G. White, Jézus élete, Advent, Budapest, 1989, 669).

III. A kereszt és az emberi szenvedés (I)

A Jelenések könyve 5. fejezetében bemutatott nagy jelenet mély szántású vizsgálatot, tanulmányozást igényel. Ebben a fejezetben bemutatásra kerül az emberiség egész történelme, átitatva az isteni gondviselés kinyilatkoztatásával, amely egy hétpecsétes könyvben van megírva. Az emberi szenvedéseket és igazságtalanságokat kín és haláltusa jellemzi, olyannyira, hogy egyetlen teremtett lény sem rendelkezik azzal az érzelmi erővel, értelmi bátorsággal és erkölcsi felfogóképességgel, amely révén elviselhetné a könyvben megírtak tartalmát, és azt kinyilatkoztathatná. Krisztusnak azonban, aki lemészárolt bárányként van bemutatva, joga, képessége és ereje is van megnyitni ezt a titkos könyvet, értelmezni a tartalmát, és eldönteni a benne foglalt összes esemény végét. A kereszt méltóvá tette őt az emberi szenvedés természetfeletti kínjainak hordozására, és egy ellenállhatatlan gyógyulási és újjáteremtési hullám elindítására mindazok életében, akik elfogadják megmentő erejét és kegyelmét. Mindez kiváltja az egész világegyetem köszönetét és dicsőítését.

Keressetek tematikus párhuzamokat Jelenések 5. fejezete és Róma 8:19-28 versei között.

IV. A kereszt és az emberi szenvedés (II)

A Golgota keresztje az, amely szenvedésünket nemcsak hogy elviselhetővé teszi, hanem teremtő erő is felszabadul belőle, ha úgy döntünk, hogy részesei akarunk lenni Krisztus szenvedéseinek. Pál apostol nyíltan beszél a Krisztusért boldogan vállalt szenvedésről, és minden kétséget kizáróan kijelenti, hogy a kereszténynek nem kell sajnálnia, vagy sajnáltatnia magát e szenvedés miatt (lásd Fil 1:29; 3:10; 2Tim 2:12; 2Kor 1:5-10; 4:6-12 verseket). A keresztény szolgálat útján méltó- és példaképpen eltűrt szenvedés hatása – Isten áldásától kísérve – az előítéletek eltávolítása, és mindazok szívének meglágyítása, akik más feltételek között makacsul ellenállnának Krisztus hívásának. Amikor Isten szolgálói örömmel és merészen viselik keresztjüket (lásd Lk 9:23 versét), életük meggyőző példája Isten szeretete felüdítő ereje gyümölcseinek (1Pt 2:15-25; Jn 3:16).

V. A kereszt és az emberi szenvedés (III)

“A Golgota keresztje figyelmeztet minket, s végül legyőz minden földi és ördögi erőt. A kereszten összpontosul, és a keresztből sugárzik ki minden isteni befolyás. Golgota az üdvtörténelem vonzásközpontja, mivel ott adta életét Krisztus Urunk az emberiségért. Ennek az áldozatnak a célja visszahozni az embert a kezdeti tökéletes állapotba, sőt, teljesen átalakítani a bűnös jellemét, több mint győzedelmessé téve őt. Azok, akik Krisztus ereje révén legyőzik Isten és az emberiség ellenségének hatalmát, tisztségben lesz részük a mennyei udvarban, magasabb tisztségben, mint amivel az el nem bukott angyalok rendelkeznek” (Ellen G. White, Fii şi fiice ale lui Dumnezeu, [Isten fiai és leányai], 1993, 265; szerk. ford.).

“Hallám, hogy minden teremtett állat, amely van a mennyben és a földön, és a föld alatt és a tengerben, és minden, ami ezekben van, ezt mondja vala: A királyi székben ülőnek és a Báránynak áldás és tisztesség és dicsőség és hatalom örökké… Ámen!” (Jel 5:13-14).

A tanulmány elmélyítése  Ésa 14:12-15; 53:4; Jn 12:31-33; Zsid 2:14; Jel 5:11-14; 12:7-19.

 1. Ésaiás bevezeti az olvasót a világegyetem nagy témáiba. E témák egyike annak a Lucifernek a lázadása, aki élenjáró tisztséget töltött be a Jézus által teremtett angyalok között, s aki magasabbra vágyott, mint maga Isten. Ésaiás fölteszi a kérdést: “Miként estél alá az égről, fényes csillag, hajnal fia?” (Ésa 14:12). Megpróbáltál-e te is felemelkedni, aminek következtében aláestél? Hányszor volt sikertelen próbálkozásod amiatt, hogy fellázadtál Isten életedben megnyilatkozó vezetése ellen?

 2. Figyelmünk lekötésére a tudatipar és a tömegtájékoztatás a jó gonosz feletti győzelme témáját dolgozza fel. A Biblia lehetővé teszi, hogy elemezzük ezt az egyetemes konfliktust – amelyet “nagy küzdelemnek” nevezünk –, hogy alapjaiban megértsük e világ valós problémáit. A tény, hogy tudomásod van erről a konfrontációról, segít-e jobban rábíznod magad Istenre? Hogyan? Miért annyira fontos tökéletesen megértenünk, mi történt a kereszten?

 3. Jézus a világ minden bűnét és szenvedését elviselte (Ésa 53:4; Zsid 2:14). Milyen módon érezted te is, hogy mit jelent a szenvedés? Amikor Isten megpróbált, miként volt segítségedre a tény, hogy Jézus hozzád hasonló ember volt? Beszélj egy szenvedő barátoddal, vagy szomszédoddal a szenvedés végét hirdető üzenetről.

 4. A keresztről elmélkedve feltetted-e magadban a kérdést, hogy miért akart Jézus meghalni értünk, ha tudta, mily kevesen fogják értékelni áldozatát? Pál apostol azt mondja, hogy Jézus “az előtte levő öröm helyett keresztet szenvedett” (Zsid 12:2). Megtervezte megmentésedet és örök barátságod megnyerését. Hogyan segít ez értékesebbnek tartanod magad? Hogyan fogsz beszélni ezen a héten barátaidnak, szomszédaidnak a kereszt csodálatos örömhíréről?

 5. Jelenések 5:11-14 versei egy gyönyörű istentiszteleti alkalmat mutatnak be. A menny és a föld minden lénye dicsőíti Isten rendkívüli szeretetét. Képzeld el, hogy te is részt veszel azon az istentiszteleten. Miért adnál elsősorban hálát Jézusnak?

Személyes bizonyságtétel

Ha alkalmat keresel bizonyságot tenni a megváltási tervről, ajánld fel egy hitetlennek, hogy kísérjen el a planetáriumba, vagy egyszerűen mutasd meg neki a csillagos éjjeli égboltot. Micsoda háttérkép a nagy küzdelem jeleneteihez! Az éjszaka lenyűgöző égboltját szemlélve kitűnő alkalmad van megmagyarázni a jó és rossz között jelenleg is zajló küzdelmet, ami felhívja magára az egész világegyetem figyelmét. Sokkal átfogóbb küzdelemről van szó, mint a Csillagok háborújának sztorijában.

Magyarázd meg ennek az embernek, hogy Krisztus Golgotán kivívott győzelme nemcsak hogy megváltotta az egész emberiség minden tagját, de e diadalt figyelemmel kísérte a bűnös világ légkörétől távol eső, el nem bukott világok számtalan teremtménye is. Beszélj neki arról is, hogy Sátán és a bűn le lett leplezve, és ezzel egy időben Isten kinyilatkoztatta valódi jellemét, mely szeretetben, irgalomban és igazságosságban ismerszik meg e világok lakóinak szemei előtt. Hozd tudomására, hogy minden ember szabad választási joga révén maga fogja eldönteni egyéni sorsát.

Amikor megkérdezik tőled (ha már nem kérdezték meg eddig), hogy miért engedi meg a szeretet Istene e rengeteg szenvedést a világon, válaszodban mutass rá Krisztus szenvedéseinek mélységére. A Megváltó magán hordozta minden betegség, testi, lelki, érzelmi fájdalom átkát. E szavak értelmében lehetetlen felfogni az Általa elviselt szenvedések, fájdalmak, kínok nagyságát. Senki sem szenvedett és fog szenvedni annyit és úgy, mint Ő. Jézus tudja a legjobban, mit jelent a szenvedés, és nem engedi meg, hogy valakinek több gyötrelemben legyen része, mint amennyit elbír.

A próbák idején Jézus támogatni és vigasztalni fog. Nem egyedül kell átmenned a nehézségeken! Az általa rendelt időben ott lesz, hogy mindenkit hazafogadjon, hogy vele együtt lakozzék az örökkévalóságon át!

Alkalmazás

Mikor érezted utoljára, hogy része vagy ennek a világnak, és miért? Amikor a híreket nézted a tévében? Amikor külföldön jártál? Vagy amikor a világmisszió híreit hallgattad?

Megbeszélendő bibliaszövegek: Jelenések 5:6-14.

Elmélkedésre

 1. A tiszteletére énekelt első dicsőítő éneknek megfelelően (Jel 5:9-10) miért méltó a Bárány a hódolatra? Mi volt cselekedeteinek eredménye?

 2. Három, különböző lényekből álló csoport dicsőíti a Bárányt énekszóval. Kik alkotják ezeket a csoportokat, és melyek lennének az okai annak, hogy ekképpen vannak bemutatva?

 3. Mi az érzelmi töltete ennek a jelenetnek? Miért így fejezik ki érzéseiket ezek a teremtmények? Mi az, amiről tudnak, de amiről az embereknek nincs tudomásuk?

Gyakorlati kérdések

 1. A zenének fontos szerepe van Jelenések 5:6-14 verseiben, amint jelentős szerepe volt Izrael imádati és ünnepi szertartásaiban is. Miért méltó Isten arra, hogy énekeljenek Neki? (1Krón 16:2325; Zsolt 59:17-18; 98:1; 135:3; Ésa 52:8). Kolossé 3:16 versében Pál azt üzeni a keresztényeknek, hogy egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelki énekekkel tanítsák és intsék. Hogyan válhat a zene a keresztény tanítás egyik eszközévé gyülekezeti istentiszteleteinken és mindennapi tevékenységeink során?

 2. Mit tanítanak Jelenések 5:9-10.12-13 versei a keresztről és a nagy küzdelemről? Hogyan énekelhetnénk mi is ezeket az imádati énekeket?

 3. Istenimádatunk milyen mértékben alapszik érzelmeinkre, és milyen mértékben értelmünkre? Fizikailag is megnyilvánul (Jel 5:8.14: a lények földre vetik magukat)? Melyik fajta imádatot kedveled, és miért?

 4. A fent említett bibliai rész Jézus királyként való uralkodására tesz utalást. Jézus a te Királyod is? Milyen értelemben? Megváltoztatja-e ez az életed, s ha igen, hogyan?