TANÍTÓI MELLÉKLET

12. tanulmány  −  2005 március 12 - 18.

Tanulmány Bibliaversek Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

A KERESZT ÉS A MEGszentelődés

A tanulmány célja

 1. Rámutatni arra, hogy a jó hír nem ér véget a megigazulással.

 2. Bemutatni a megszentelődés két szempontját.

 3. Hangsúlyozni a Törvény és az Evangélium közti kapcsolatot.

A tanulmány vázlata

I. A kereszt megváltoztatja életünket (Gal 5:16-25)

 1. A megigazulás egy új, engedelmes és megszentelt élet kezdete.

 2. Az olcsó kegyelem a bűnös által választott út, mely által a bűnös élet létjogát állandósítja.

 3. A megszentelődés hit által történik. Ez az az Isten által felajánlott erő, melynek segítségével engedelmes életet élhetünk.

II. Megszentelve lenni – szent célra elkülönítve és állandó lelki növekedésben lenni (Róma 6:1-6)

 1. A megszentelődésnek két értelme van:

 1. A megszentelődés egy élethosszig tartó, állandó folyamat.

III. A Törvény és az Evangélium (2Kor 5:17)

 1. A kereszt az Úr hit és engedelmesség általi követésére ihlet.

 2. A Törvény segít megismernünk, hogy miként tehet bizonyságot életünk Isten szeretetéről.

 3. Minden jó cselekedetünk Isten ereje elfogadásától – egy rajtunk kívüli erő elfogadásától – feltételezett.

Összefoglalás

Isten feddhetetlensége ajándékának folyósítása nem ér véget a megigazulással. Az üdvösség magába foglalja az élet teljes átalakulását, a menny felé való teljes megfordulást. A megszentelődésnek két aspektusa van: 1. Isten szent célra elkülönít, és 2. a kegyelemben való állandó erkölcsi növekedés. Mindkettő kizárja az olcsó kegyelem fogalmát!

Magyarázat

Krisztus golgotai halála tökéletes mértékben eleget tesz az isteni igazságosság és kegyelem követelményeinek, és ez utóbbit fenséges alapra helyezvén biztosítja a világegyetem jólétét és erkölcsi stabilitását.

I. Az olcsó kegyelem fogalma és a kereszt

Az üdvösség ajándéka, noha végtelenül sokba került Istennek, számunkra ingyen van felajánlva. Ezt a dicsőséges igazságot különböző kényelmes irodalmi értelmezéseknek vetették alá, amelyek figyelmen kívül hagyják az üdvösség árát az Isten szemszögéből, illetve a keresztény tanítványság árát a keresztény szempontjából. Krisztus kegyelmének gazdagsága kiapadhatatlan (lásd Ef 3:8 versét). Ha tanulmányozni fogjuk a kegyelem forrását (Krisztus engesztelő áldozatát), a kegyelem célját (megszentelődésünket és üdvösségünket), valamint a kegyelem gyümölcseit (az e világban való áhítatos életet, és a képességet, hogy Isten számára gyümölcsöt teremjünk), nem fogunk többé könnyelműen viszonyulni Urunk Jézus Krisztus kegyelméhez. A kegyelmet nem szabad elpazarolnunk, hanem “mint Isten sokféle kegyelmének sáfárai” be kell fektetnünk (1Pt 4:10). A kegyelemnek, amit leggyakrabban meg nem érdemelt irgalomként definiálnak, számos jellegzetessége van, amit érdemes tanulmányozni és alkalmazni a hitéletben.

A kegyelem sajátosságai a következők: nagy (Csel 4:33); növekedik, bővelkedik (Róma 5:20); gazdag (Ef 1:7; 2:7); bőséges (2Kor 9:14); elégséges (2Kor 12:9); tanít és erőt ad (Titus 2:9-12); igaz (1Pt 5:12); dicsőséges (Ef 1:6). A kegyelem egy megkétszerezett erő, amely által bűneink megbocsáttatnak, s amely által átalakulunk, hogy Istennel őszintén együttdolgozva győzzünk a bűn felett.

II. Elkülönítve

Áldozata révén Jézus legitim módon magáénak kérte az egész emberiséget. Isten kivont Sátán hatalma alól – amely hatalom emberileg legyőzhetetlennek tűnt –, és az evangélium által közölte velünk: mindazok, akik óhajtják, szabadok lehetnek Krisztusban, “aki megtartott minket, és hívott szent hívással, nem a mi cselekedeteink szerint, hanem az Ő saját végzése és kegyelme szerint, mely adatott nékünk Krisztus Jézusban örök időknek előtte” (2Tim 1:9).

Bárki, aki gyermeki módon megalázkodik, elfogadja Isten Igéjét, és engedelmeskedik annak gyermeki egyszerűséggel, Isten választottjai közt lesz” (Ellen G. White, Our High Calling, 77). Isten óhaja, hogy az evangélium minden igazságát a szívünkbe írja, ugyanazzal a kézzel, amellyel kiűzte a démonokat Júdeából, s amellyel a Törvényt leírta a Sinainál.

III. A szentség állapota

Pál apostol 1Thess 5:23 versében azt mondja, hogy Isten megszentelődésünkre kidolgozott terve szem előtt tartja emberi létezésünk minden aspektusát, a következő versben pedig rámutat arra, hogy Isten megadja nekünk az erőt is, hogy megszentelő akarata beteljesedjék bennünk.

“Az igazi megszentelődés az Isten akaratának való teljes engedelmesség. A lázadó érzéseket és gondolatokat legyőzzük, Isten hangja pedig új életet teremt bennünk, mely teljes lényünk átalakulásában válik nyilvánvalóvá. Azok, akik igazán megszentelődtek, nem a saját véleményüket fogják mérceként állítani a jó és a gonosz elbírálásakor. Nem türelmetlenek, és nem igazítják meg saját magukat, hanem figyelmesek önmaguk iránt, és szent félelemmel tudatában vannak annak, hogy ha nem kaptak volna ígéretet, nem lettek volna képesek megfelelni az ígéret által meghatározott feltételeknek” (Ellen G. White, My Life Today, 248; lásd továbbá Zsid 4:1-10-11 verseit).

Az igazi megszentelődést a Szentlélek viszi véghez azáltal, hogy hatékonyan gyakorlatba ülteti életünkben Isten Igéjét (lásd Jn 17:17; Ef 5:26; 2Thess 2:13-14 verseit).

IV. Krisztus által életetek el van rejtve Istenben

Pál apostol számára az evangélium élő, cselekvő valóság volt, nem egyszerű elmélet. Mint olyan, akinek szíve a mennyé, arra buzdít, hogy távolodjunk el a világ kísértéseitől és őrjöngésétől, és emeljük tekintetünket a menny dicsőséges valóságai felé. Ha a fentiekkel foglalkozunk, a Szentlélek áldása révén megkapjuk a lehetőséget, hogy egyre többet meglássunk Isten igazságából. Megvan a lehetőségünk meghalnunk bűnös természetünknek, és egyre inkább Krisztus kegyelme és jósága szerint élnünk. Ez egy halkan, trombita- és dicséretszó nélkül végzett, mély, valós és tartós eredményt szavatoló munka.

Mindazok, akik lelkileg növekedni fognak, nem fognak dicsekedni saját jellemükkel, szentségükkel. Céljuk minden tevékenységükben és másokkal való kapcsolataikban Isten dicsőítése lesz. Úgy fognak akarni szeretni és másokat szolgálni, mint Jézus. Életük öröme hallani Uruk hangját, és engedelmeskedni neki (lásd Jn 3:27-30; 10:27-29; Jel 14:1-5 verseket).

V. A Törvény és az evangélium

Isten Törvénye és az evangélium nincsen ellentétben egymással. Az evangélium révén törvényszegésünk megbocsáttatik, és szintén az evangélium által erőt nyerünk betartanunk Isten Törvényét (lásd Róma 3:31; 8:1-4; 13:8-14; Mt 5:17-19; Lk 16:17 verseket). Jézus nem azért jött, hogy megszüntesse Isten Törvénye érvényességét, hanem hogy eltávolítsa bűneinket, és beírja szívünkbe az Ő Törvényét (lásd 1Jn 3:4-9; Zsid 8:10:12; Jel 14:12 verseket).

“Sátán most egy másik ámítással állt elő. Kijelentette, hogy az irgalmasság megsemmisítette az igazságosságot, és hogy Krisztus halála hatályon kívül helyezte az Atya törvényét. Azonban, ha lehetséges lett volna a törvény megváltoztatása, vagy hatályon kívül való helyezése, Krisztusnak nem kellett volna meghalnia. A törvény hatályon kívül helyezése halhatatlanná tenné a törvény áthágását, és a világot Sátán ellenőrzése alá helyezné. Azért, mert a törvény megváltoztathatatlan volt; azért, mert az emberek csak a törvény előírásainak való engedelmesség útján menekülhettek volna meg; azért emelték fel Jézust a keresztre. Mégis Sátán az igazi eszközt, amellyel Krisztus megerősítette a törvényt, a törvény elpusztítójaként ábrázolta. Itt tör ki az utolsó küzdelem a Krisztus és Sátán között folyó harcban” (Ellen G. White, Jézus élete, 1989, 763).

A tanulmány elmélyítése    Róma 6:1-16; Gal 5:16-25; Kol 3:1-4; Jn 8:11.

 1. Isten kegyelme nem egy feloldozás, amely által megengedett számunkra, hogy ne tükrözzük tovább Isten jellemét. Pál Róma 6:4 versében a régi, lázadó életmód iránt való meghalásról, illetve a Krisztusban levő új életre való feltámadásról beszél. Miben különbözik új életed a régitől? Hogyan írnád le azt az örömöt, amit a bűn rabságából való szabadulás jelentett számodra (Róma 6:6)?

 2. Az olcsó általában azt jelenti, hogy nincs nagy értéke, vagy hogy nem kerül sokba. Mi a te véleményed az olcsó kegyelem fogalmáról? Hogyan magyaráznád meg egy kollégádnak, vagy szomszédodnak, hogy Isten kegyelmének végtelenül nagy ára van, éspedig Krisztus kereszthalála? Miért annyira fontos számodra ez az ajándék?

 3. A megszentelődésnek két értelme van: az egyik az, hogy az Istenéi vagyunk, az Ő szent céljaira elkülönítve; a másik pedig a kegyelemben való növekedés. Kérd meg csoportod egyik tagját, hogy mutassa meg, hogyan nyilatkoznak meg életében a Szentlélek ajándékai (lásd Gal 5:22 versét). Miért mondja Pál apostol, hogy “az ilyenek ellen nincs törvény”? (23. vers).

 4. Az atléta a verseny egész tartama alatt a célvonal felé tekint. Miért oly fontos az irány, amely felé lelki erőnket összpontosítjuk? Pál meghív, “hogy az odafelvalókkal törődjünk” (Kol 3:2). Miért vagyunk hajlamosak a földi kihívások és kudarcok felett gondolkodni? Mondd el a csoportod előtt, hogy miként segített Isten az ég felé tekintened.

Személyes bizonyságtétel

Az Istené vagyok + Isten szeret engem + Isten szent célra elkülönített engem + Isten megigazított engem + állandóan növekszem Istenben = Isten megszentelt engem!

Milyennek tűnik ez a megszentelődést meghatározó képlet? Túl egyszerűnek? Valóban egyszerű! A hívőknek és a hitetleneknek hallaniuk és meg kell érteniük Isten megváltási tervének egyszerű igazságait. Ismerniük kell Istent, aki “úgy szerette ezt a világot, hogy az Ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz Őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3:16).

Isten megváltotta a világot Fia értékes vére által, vér, melyet önként adott Krisztus az emberiség biztos halálból való megmentése érdekében. Amikor másnak beszélsz erről, kérdezd meg tőle, hogy beleegyezne egy olyan tervbe, amelynek sikere szavatolásához szükséges a fia feláldozása? Elfogadná-e, hogy a fia élete állandóan veszélyben forogjon? Végignézné, hogyan gúnyolják, kínozzák, s végül a legkegyetlenebb módon megölik? Képzelje el, hogy ennek az egész tervnek a célja nem más, mint egy gonosztevőkből álló csoport megmentése. Kérdezd meg beszédpartneredtől, hogy beleegyezne? Magyarázd meg neki, hogy Isten beleegyezett egy ilyen tervbe.

Istennel való kapcsolatunk hasonlatos a szüleinkkel való kapcsolathoz. Mihelyt a gyermekek valóban az Övéi lettek, és teljesen átadták neki szívüket, az apa-fia viszony a felnőtté válás szakaszába lép. A bizalom növekszik kettejük között. Az apa vezeti fiát. Meghallgatja. Néha nemet mond neki. Néha igent. Válaszát mindig szeretettel és megértéssel adja. A kapcsolat szabályait szeretettel tiszteletben tartja, mivel azok a gyermek javát szolgálják, s a gyermek az apával való viszonya függvényében alakul. Ez a folyamata egy megszentelt életnek.

A legjobb módszer a megszentelt élet másoknak való bemutatására az, ha Krisztusban élünk, mégpedig oly módon, hogy tetteink meggyőzően szemléltessék a megszentelődés tényét.

Alkalmazás

Melyik a megtérésről szóló legkedvesebb történeted? Lehet saját tapasztalatod, vagy bibliai, történelmi személyiség, esetleg egy barátod tapasztalata is.

Megbeszélendő bibliaversek: Róma 6:1-18.

Elmélkedésre

 1. Róma 6. fejezete a keresztények tapasztalatáról beszél. Pál apostol szerint a keresztények tapasztalatából melyek azok a dolgok, amelyek igazak? Sorold fel azokat, amelyek megtételére Pál apostol buzdít.

 2. E bibliarésznek megfelelően melyek a megtérés kötelező szakaszai? (Bíztasd a csoportot a következő lépések megtalálására: a) a bűnös állapotról való meggyőződés, b) a megtérés [a bűnről való lemondás], c) egyesülés Krisztussal [bizalom, hit], d) egy új élet, e) a bűn hatalma alól való szabadulás, f) engedelmesség Istennek).

 3. Mennyire fontos mindenik szakasz az igazi megtérés számára? Egyformán fontosak mind? Sorrendben kell bekövetkezniük? Vannak más szakaszok is?

Gyakorlati kérdések

 1. Szerinted hol ütköznek nehézségbe a keresztények a hittérítés folyamatában? (Engedd meg a csoport tagjainak, hogy gondolkodjanak ezen a kérdésen, majd mondj nekik valamit a saját tapasztalatodból is. Bátorítani fogja őket.)

 2. Írd le egy papírlapra ezt a két kijelentést: Nem állhatom meg!” és Nagyobb a kísértés, mint amit elviselhetnék!”. Kérd meg a csoport tagjait, hogy emlékezzenek vissza olyan alkalmakra, amikor ezt érezték. Hogyan segíthetnének ilyen esetek elkerülésében Róma 6:1-17 versei?

 3. Túl vagy már a Római levélben említett szakaszokon: feltámadás, új élet, bűntől való szabadulás, élet Krisztussal, kegyelem és engedelmesség?

 4. Milyen áldásokat készít számodra Isten, amint növekedsz a keresztény hittapasztalatban?