TANÍTÓI MELLÉKLET

7. tanulmány  −  2005 február 5 - 11.

Tanulmány Bibliaversek Tartalomjegyzék Összesítőlap Főoldal

ÚT A GOLGOTÁIG

A tanulmány célja

 1. Hangsúlyozni a Péter válasza és a Jézus válasza közti ellentétet.

 2. Átismételni Jézus három vallatásának jeleneteit és az általuk felvetett problematikát.

 3. Megkérni a csoport tagjait, hogy gondolkodjanak el azon: kit fognak követni Jézus megmentő szolgálatára adott válaszukban: Pilátust, vagy Pilátus feleségét?

A tanulmány vázlata

I. Jézus elárulása – egy “barát” ármánykodása (Jn 18:2-18; 25-27)

 1. Júdás, a barátság álarca mögött elárulja Jézust.

 2. Jézus szóban és tettben tesz bizonyságot a népnek.

 3. Jézus állhatatos marad, miközben Péter meginog, és elesik.

II. Jézus három pere: az igazságszolgáltatás paródiája (Mk 14:56-59)

 1. Jézus ügyének tárgyalásán nem az igazság kiderítése volt a cél, hanem jogosultságot keresni a bosszúra és a gyilkosságra.

 2. Magatartása és válaszai révén Jézus még mindig megpróbál embereket menteni.

 3. A prófécia és a doktrína helyes értelmezése segít meghallani Jézus hangját, amely az örök életre hív.

III. Még az igazság sem változtatja meg a közvéleményt (Zsid 12:2-3)

 1. Pilátus meg van győződve Jézus ártatlanságáról, politikai ambíciói azonban ellehetetlenítik a Jézus érdekében való közbelépését.

 2. Pilátus felesége a megváltási tervről álmodik.

 3. Pilátus nem veszi figyelembe a felesége intelmét. Mi mit fogunk tenni?

Összefoglalás

Jézus kálváriája tele volt választásokkal. Egyik barátja, Júdás úgy dönt, hogy elárulja Őt. Péter megtagadja az Urat, miközben Jézus kitart hivatása mellett. Pilátus, Heródes és Izrael vezetői úgy döntenek, hogy nem vesznek tudomást az igazságról. E háborgások közepette Jézus mégis azt választja, hogy megmenti az elveszetteket, sőt, még egy álmot is rábíz egy pogány asszonyra, Pilátus feleségére. Mi is világosságot nyerünk Isten Szava által, hogy az örök életet választhassuk.

Magyarázat

Az árulás, letartóztatás, elhagyás, hamis perek, ördögi kínzások és gyalázások borzalmas kínjai alatt Jézus mindvégig nyugodt és határozott maradt. Üdvösségünkért alázatosan elszenvedett mindenféle durvaságot és sértést. Ha elmélkedünk szeretetén és bátorságán, szíveinket megnyeri, odaszentelődésünk örök lesz, a bűntől pedig végleg eltávolít.

I. Letartóztatás a Gecsemáné kertben

Amikor kivezette Ádámot és Évát az Édenkertből, Krisztus állatbőrbe öltöztette őket. Amikor Jézust kivezették a Gecsemáné kertből, az emberek kötéllel megkötözték, majd megalázták és megkorbácsolták.

A Golgota felé vezető út minden szakaszában Jézus megadta ellenségeinek az alkalmat, hogy letérjenek a gonosz útról. Dicsősége rövid, de erőteljes ragyogása, valamint Málkus fülének meggyógyítása révén, Jézus vitathatatlan bizonyítékokat szolgáltatott az embereknek isteni voltára vonatkozólag. E világ ura, Sátán azonban elsötétítette elméjüket “hogy ne lássák a Krisztus dicsőséges evangéliumának világosságát, aki az Isten képe” (2Kor 4:4). “Mert nem azért küldte az Isten az Ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa a világot, hanem hogy megtartassék a világ általa” (Jn 3:17). “Ez pedig a kárhoztatás, hogy a világosság e világra jött, és az emberek inkább szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert az ő cselekedeteik gonoszak voltak” (Jn 3:19). Így tehát letartóztatása estéjén Krisztus kijelentette: “De ez a ti órátok és a sötétségnek hatalma” (Lk 22:53).

II. Jézus Annás előtt – Péter egy szolgalány előtt

Jézus fel volt készülve a kínra, amely felé elkerülhetetlenül közeledett. Döntött: helyettünk issza ki az ítélet poharát (lásd Jn 18:11 versét). Imaélete, Isten akaratának való alávetettsége és az Ige Szavára való engedelmessége megerősítették Krisztust ebben a rendkívüli válságban. “Hátamat odaadám a verőknek, és orcámat a szaggatóknak, képemet nem fedeztem be a gyalázás és köpdösés előtt” (Ésa 50:6).

Félálomban mondott imája, önhittsége és Jézus figyelmeztető szavainak elutasítása miatt Pétert felkészületlenül érte ez az óra. Bátorsága elillant, amint egy gúnyolódó szolgalány faggatni kezdte. Heves, esküvel is megerősített tagadása a hit gyáva elhagyását szemlélteti, amelyre mindannyian “képesek vagyunk”, amikor Krisztus szeretete és igazsága csak felszínesen gyökerezik szíveinkben, képtelen lévén elűznie a félelmet.

Szégyenletes tagadása után Péter a Jézus szemébe nézett, és végtelen kegyelmet látott benne. A Megváltó tekintete mély bűnbánatot gyújtott lángra lelkében, megnyitván az utat az isteni áldások elfogadása és a teljes odaszentelődés előtt (lásd Ellen G. White Jézus élete című könyvének “Jézus, Annás és Kajafás előtt” című fejezetét).

III. Az éjszakai per

A Szanhedrin tagjai azon kínlódtak, hogy olyan vádakat találjanak Jézus ellen, amelyek folytán – a római törvények szerint – halálra ítélhetik. Minden cselekedete és szava, ha a valóságnak megfelelően mutatták volna be, ártatlansága bizonyítékaiként szolgálhatott volna, igazolhatta volna messiási voltát, és leleplezhette volna vádlói aljasságát. A Szanhedrin tagjai azonban elvesztésére törekedtek. Még azt a rabbinus elvet is áthágták, hogy minden ember ártatlan addig, amíg be nem bizonyosodik róla az ellenkezője. Az ártatlan és szent Jézusra halálbüntetéssel járó főbenjáró bűnöket olvastak (lásd Lk 20:14 versét). Olyan vádakat emeltek ellene, amelyek prizmájában az állam és a béke ellenségeként tűnjék fel.

Jézust először a volt főpap, Annás elé vitték, aki mellesleg az akkor tisztségben levő főpap, a fondorkodó Kajafás apósa volt. Ekképpen kezdődtek el a sötétség birodalmának illegális procedúrái.

“Küldetésének egyik része éppen az volt, hogy ember voltában hordozza el mindazt a gúnyolódást és gyalázkodást, amivel az emberek szidalmazták Őt. Az emberiség egyetlen reménysége Krisztusnak ebben az engedelmességében volt és van; abban a tényben, hogy Krisztus hajlandó volt, és még ma is hajlandó mindazt elhordozni, eltűrni, amit az emberek kezéből és szívéből kapott és kap” (Ellen G. White, Jézus élete, Advent, Budapest, 1989, 605).

IV. A hajnali per

A Szanhedrinnek végül is muszáj volt hamis tanúkat felbérelnie, akiknek bonyolult, ellentmondásos tanúsága leleplezte a vád hamisságát. Ez a koncepciós per, az aljas és hazug vádak, melyeket Jézus ellen felhoztak, minden bizonnyal nehezen elviselhető teher volt számára, aki maga volt az igazság és a feddhetetlenség megtestesítője. Mégis mindent türelemmel és alázattal viselt el, akárcsak egy áldozati bárány. Végül a főpap reménytelenül felkiáltott: “Az élő Istenre kényszerítelek téged, hogy mondd meg nékünk, ha te vagy-e a Krisztus, az Istennek Fia?” (Mt 26:63). Jézus válasza – lásd Mt 26:64 és Mk 14:62 versét – át fogja szúrni vádlói szívét, amikor a rendelt időben az ítéleti szék elé fognak állni. Akik ambiciózusan ütötték és vádolták Őt azon a szégyenletes napon, ítéletük napján megkapják méltó jutalmukat.

V. Pilátus feleségének álma

Pilátus helyzete siralmas volt. Annyi jóérzése maradt azonban, hogy óhajtsa Jézus szabadon bocsátását. Hivatalosan háromszor is felmentette, végső bukása azonban bizonyítja, hogy sem az előnyös helyzet, sem pedig az igazság érzéke nem ad elég erkölcsi bátorságot senkinek Jézus pártján maradni. Ha képesek akarunk lenni a próbák ideje alatt is bizonyságot tenni Róla, akkor meg kell vallanunk Őt Üdvözítőnkként és Urunkként, akinek kegyelmét értékeljük, s akinek tekintélye alatt élünk.

A tanulmány elmélyítése  Mt 27:19; 2Kor 5:21; Zsid 12:2-3.

 1. Önazonosságunkat személyes tapasztalatunk és mások irántunk gyakorolt magatartása alakítja. Jézus identitása ekképpen van meghatározva: Én az vagyok, aki önmaga által létezik. Életedet miként befolyásolja Jézus identitása? Emlékezz, hogyan lépett közbe éretted. Jézust bemutató vallomásod segíthetne-e másokon?

 2. A kertek általában kedves, kellemes helyek. A Gecsemáné kert azonban az erőszak és igazságtalanság szimbólumaként vált ismertté. Mi adott bátorságot Jézusnak nyugodtan maradni az őt körülvevő zűrzavarban? Miért folytatta a bizonyságtevést azután is? Hogyan bátorít a Jézus példája legyőzni a próbákat, amelyeken átmész, vagy amelyek a jövőben várnak rád?

 3. Egyikünk sem szereti, ha meg kell jelennie a törvényszéken, vádlottként. Mit tennél, ha hamisan esküdnének, tanúskodnának ellened? Hogyan szerkesztenéd meg a védőbeszédedet? Ha külön kihallgatáson megjelenhetnél a bíró irodájában, hogyan mutatnád be vallásos meggyőződéseidet? Mi lenne a bizonyíték, aminek köszönhetően Jézus követőjeként téged is elítélnének?

 4. Az álmokat – az álomképek látását – az alvás ideje alatt az idegek véletlenszerű stimulálásaként határozhatjuk meg. Pilátus feleségének az álma úgy tűnik, hogy a megváltási tervről szólt (lásd Ellen White, Jézus élete, 77. fejezet). Honnan tudta, hogy az álom egy üzenet Istentől? Modellként alkalmazhatjuk az asszony közbelépését, amikor védekeznünk kell? Mit tanultál Jézusról, és szeretnél másokkal is megosztani? Hogyan szeretnél bizonyságot tenni ezen a héten?

 5. Egyetlen reményünk abban áll, hogy igazán megértsük Jézus kereszthalálát és megmentési tervét. Amikor az igazságtalan bíróknak és a sokaságnak küldetéséről beszélt, kiemelte e küldetés csúcspontját. Milyen befolyása van életedre Jézus második eljövetelének? Milyen módon erősíti meg a közeli második eljövetelbe vetett hitedet Jézus földi életének a tanulmányozása, a bölcsőtől a keresztig? Tégy fogadalmat Istennek, hogy hetente legalább egy órát elmélkedni fogsz Jézus életén, halálán és feltámadásán.

Személyes bizonyságtétel

“Igazságtalanság!” Gyakran halljuk manapság ezt a szót. Gyermekeink is gyakran vádolnak ezzel, amikor arra kérjük őket: tartsanak rendet a szobájukban, s csak azután menjenek ki játszani a barátaikkal. A felnőttek is gyakran mondják, hogy igazságtalanul sok adót kell fizetniük. Igazságtalanság az is, ha valaki elfoglalja a parkolóhelyet, amely felé éppen hajtottál, vagy amikor nem téged, hanem a munkatársadat léptetik elő. Ne feledd: amikor ilyen helyzetben találod magad, a magatartásod erős bizonyságtétel, mely bizonyítja, hogy Istennel jársz-e, vagy sem. Használd fel ezeket az alkalmakat az igazságtalanság problémájának elfelejtésére, és inkább tanúsíts szeretetet és keresztény türelmet. Ne becsüld le soha azt a befolyást, amit ilyen pillanatokban másokra gyakorolhatsz.

Mennyire erős volt Jézus példája földi szolgálata alatt, olyan esetekben is, amikor fel lehetett volna kiáltani, hogy igazságtalanság! Szolgálata alatt szembe kellett néznie azokkal, akik megpróbálták minél igazságtalanabbul és gonoszabbul kezelni. Soha nem volt egyértelműbb ez, mint földi élete utolsó hetében. A kihallgatások és hamis perek, amelyeknek a keresztre feszítése előtti órákban alávetették, az igazságtalanságot testesítették meg. Mégis, újra és újra, Krisztus szelíden válaszolt a koholt vádakra, átirányítván vallatói figyelmét földi szolgálata valódi céljai felé. Sorra hárított minden alkalmat, hogy önmagát igazolja.

Jézus figyelmen kívül hagyta a mellette levők nyájszellemét, és megpróbált olyanokhoz is eljutni, akik nem szívük meggyőződéséből, hanem csupán kíváncsiságból követték, s amikor a helyzet úgy kívánta, azonnal áttértek a gyűlöletre. A Megváltó minden lehetségest megpróbált, hogy követői figyelmébe hozza a megváltási tervet. Barátai és ellenségei egyaránt Jézus üzenetének célrétegét képezték. Soha nem kiáltotta, hogy: “Igazságtalanság! Én nem ilyen bánásmódot érdemlek! Egy pillanatig sem akarom tovább tűrni ezt!” Vagy: “Nekem már elegem volt, csináljátok tovább nélkülem!”

Hála Istennek, hogy Jézus nem tért el célja megvalósításától, s ily módon mindannyiunk számára biztosította az örök élet privilégiumát.

Alkalmazás

Mit teszel egy konfliktus befejezése érdekében? (A tanítók figyelmébe: alkossatok két-három fős csoportokat, hogy a csoport mindenik tagja beszélhessen önmagáról, minél rövidebb idő alatt. Ne kérjétek az alcsoportokat, hogy a nagy csoport tudomására hozzák válaszukat. Az újra egyesült csoportnak inkább tegyetek fel egy ehhez hasonló kérdést: “Melyek a konfliktusmegoldás legjárhatóbb útjai?”)

Megbeszélendő bibliaszövegek: Jn 18:1-27.

Elmélkedésre

 1. Hasonlítsátok össze a konfliktusmegoldás Péter és Jézus által gyakorolt módszereit.

 2. Milyen dolgokat szeretnek az emberek sötétben megtenni? Miért? Ezek közül melyeknek van erkölcsi dimenziója? A János evangéliuma 18. fejezetében leírt események sötétben történtek. Gondoljatok Júdásra, Péterre, a főpapra, Pilátusra és a népre. Mit tanulhatunk tetteikből a bűn természetét illetően?

Gyakorlati kérdések

 1. Képzeld el, hogy a) a Gecsemáné kertben vagy; b) a főpap udvarán vagy; c) az ítélő teremben vagy. Mit tettél volna mindenik helyzetben, és miért?

 2. Nehéz megérteni, hogy miként bánhattak annyira durván a Szanhedrin tagjai Jézussal, és hogyan hagyhatták cserben a tanítványok, miután három évig jártak vele. Mi hogyan tagadjuk meg Jézust, a mi Urunkat?

 3. Melyek voltak azok az okok, amelyekért Jézus úgy válaszolt, ahogy válaszolt az Őt arcul ütőnek? Mi is hivatkozhatunk ugyanazokra az okokra, amikor konfliktusban állunk másokkal?

 4. Mit tanít meg Péter Gecsemáné kerti tapasztalata (amikor is kardjával közbelépett) a konfliktusmegoldás módjáról?

 5. Ajánlott-e valaha is az erőszak alkalmazása a konfliktusok megoldásában? Ha igen, mikor? Mikor ajánlatos visszavonulnod, vagy passzívnak maradnod egy konfliktus esetében?