A második tized

 

Letöltés

 

„És adjad a pénzt mind azért, amit kíván a te lelked: ökrökért, juhokért, borért és vidámító italért, és mindenért, amit megáhít a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe."  5Móz. 14,26.

 

1.  Sokaknak okoz gondot Istennek ez a rendelkezése, amit a fenti igében olvashatunk a tized felhasználásával kapcsolatban.

   Ez a rendelkezés ugyanis mintha teljesen ellentmondana annak, amit a tized felhasználásával kapcsolatban máshol határoz meg Isten.

   Malakiás prófétán keresztül egyenesen csalásnak, az Istennek szánt rész elvételének nevezi azt, ha valaki a tizedet a saját céljára használja fel. Mal. 3,7-12.

   Ez azonban csak addig jelent ellentmondást, amíg nem tudjuk azt, hogy Izráelben kétféle tizedet kellett elkülöníteni. 

2.  Minden izráelitának évenként háromszor jelenjék meg minden férfiad az Úr Isten színe előtt", természetesen a családjával együtt. 2Móz. 23,17.

   Amikor Jeruzsálembe mentek az Isten színe elé, akkor az első tizedhez hasonlóan egy második tizedét is el kellett különíteni az év terméséből, vagyis a jövedelmükből, és mindkettőt fel kellett vinni Jeruzsálembe.

  A második tizedet azonban nem kellett átadni a papoknak, hanem arra volt rendelve, hogy hosszabb út esetén az utazás kiadásait legyen miből fedezni, illetve a Jeruzsálemben való tartózkodásuk ideje alatt legyen miből éljenek. 5Móz. 14,22-27.

   Így biztosított Isten gazdasági alapot Izráel fiainak arra, hogy évente háromszor meg tudjanak jelenni az Úr színe előtt azon a helyen, amelyet Ő választott ki magának.

   Az akkori körülmények között az utazás, a szállás és a kosztolás biztosítása az egész család részére elég sokba került.

  Ha Isten nem vezeti be ezt az előtakarékossági rendszert, akkor sokaknak nem lett volna meg az anyagi lehetősége, hogy az egész családjával együtt ilyen költséges utazásra vállalkozzanak.

   Az Istentől való függés érzésének tudatosítására rendeltetett, ne tudjanak elfeledkezni arról, hogy minden javukat, termésüket, Isten adományaként kapták.

3. Mivel sokaknak nagy távolságról kellett Jeruzsálembe mennie, ezért előbb eladhatta a beszolgáltatásra szánt állatot, terményt, stb., és ezután az érte kapott pénzt kezelhette úgy, mint a tizedet, így adta át a templomban az Istennek szentelt részt, illetve ebből fedezhette a megélhetésének kiadásait. 5Móz. 14,24-25.

   Isten rendelkezése szerint az első tizedrész „az Úrnak legyen szentelve”, vagyis „szentség az az Úrnak” (3Móz. 27,30; 32.), ezt nem lehetett másra felhasználni.

   A második tizedrészből viszont mindenfélét vásárolhattak maguknak, amit csak megkívántak, amit csak „megáhít néked a te lelked, és egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te, és a te házadnak népe”. 26. vers

  „Ezt a tizedet vagy pénzbeni megfelelőjét két éven át arra a helyre kellett vinni, ahol a szentély állt. A hálaáldozatnak Isten részére való bemutatása, valamint a meghatározott résznek a pap számára történő felajánlása után a megmaradt részt az áldozatot hozónak megvendégelésre kellett felhasználnia, amelyen részt vehettek a léviták, a jövevények, az árvák és az özvegyek. Így gondoskodtak a hálaáldozatokról és a megvendégelésekről az évenkénti ünnepeken, ezáltal a népet bevonták a papok és a léviták társaságába, hogy Isten szolgálatában oktatást és bátorítást nyerjenek."  (PP. 494,1.)

  A tizedadást gyakorló ember és családja általában nem volt képes elfogyasztani és felélni az egész tizedet, ezért kénytelenek voltak annak egy részét jótékonyságra fordítani.

  Ezért az Úr előtti öröm lakomára meghívhatta a lévitát, a szegényeket, az árvákat és az özvegyeket is.

4. A második tizednek azonban volt még egy másik felhasználási módja is, ugyanis a két szombat-év közötti időszak minden harmadik és hatodik évében kizárólag jótékony célra kellett fordítani.

  Ezekben az években nem kellett felvinni Jeruzsálembe, hanem otthon kellett kitenni a kapu elé, a jövevény, az árva, és az özvegy részére, amit elfogyaszthattak ott, vagy elvihették magukkal az otthonukba.

  „Minden harmadik évben azonban otthon kellett a második tizedet a léviták és a szegények vendéglátására fordítani, amint Mózes megparancsolta. "[...] hogy egyenek a te kapuid között, és jóllakjanak" (5Móz 26:12). Ez a tized a jótékonyság és a vendégszeretet gyakorlásának alapját képezte." (PP. 494,2.)

  Ezért ezt a részt a szegények tizedének is nevezték.

  Ez a rész azt tudatosította Izráel fiaiban, hogy az ember gazdagsága csak akkor jelent valóban áldást, ha másoknak is jut belőle, ha mások is részesülhetnek abból, annak öröméből.

   Ha valaki nem gondol a szükségben lévők megsegítésére, akkor a gazdagság élvezete nem ad állandó megelégedettséget, mert nincs rajta Isten áldása.

5.  Az egyes történelmi korokban más-más szokások és törvények szabályozták a tized leadásának gyakorlatát.

  A mózesi időkben még a tábor közepén lévő sátortemplomhoz kellett elvinni a tizedet, később pedig a Jeruzsálemben lévő templomban kellett leadni az elsőt tizedet, illetve felhasználni a második tizedet.

6.  A tized felhasználása tehát a következőképpen történt.

  Az első tized a föld-nélküli léviták és papok életfenntartását volt hívatott biztosítani, mert ők nem kaptak örökrészt amikor Kánaán szét lett osztva a törzsek között.

  A második tized, a tulajdonos része maradt, ezt kellett felvinni magával az Úr színe elé, és ott élhette fel azt a családjával együtt.

   A harmadik és hatodik évben azonban a második tizedet teljesen a lévitáknak és a különböző okok miatt szükséget szenvedő szegényeknek kellett átadni. 5Móz. 14,28-29;  26,12.

  Ezért ezt az évet a „tized évének”, illetve a „kitakarítás évének” is nevezték. 5Móz. 26,13.

7.  A második tized felhasználásával kapcsolatban Isten különleges rendelkezéseket adott.

  Ha Jeruzsálembe vitték fel, akkor boldog, örömteli és vidám hangulatban kellett azt elfogyasztani és felélni, a megtapasztalt isteni áldásra emlékezve.

  „Egyél ott az Úrnak, a te Istenednek színe előtt, és örvendezzél te és a te házadnak népe." 5Móz. 14,26.

  „És örömöt találj mindabban a jóban, amelyet ád néked az Úr, a te Istened, és a te házadnépének". 5Móz. 26,11.

  Az a tény, hogy ezt a tizedet „az Úrnak, a te Istenednek színe előtt" kellett elfogyasztani, azt jelenti, hogy Isten színe előtt már megtisztultak a bemutatott áldozat által, vagy egyéb más módon. 5Móz. 14,23.

  Csak tisztán, azaz megtisztultan vihették ki még a kapujukhoz is: „nem pusztítottam belőle tisztátalanul". 5Móz. 26,14.

  Jelenti azonban azt is, hogy ezzel ismerték el azt, hogy egész évben mindent az Úrtól kaptak, Ő áldotta meg őket, ezért jöttek most is az Úr elé.

8.  Izráel fiainak ezt a második tizedet is ugyanolyan elkülönítetten kellett kezelni, mint az első tizedet, vagyis „szent rész” volt ez is.

  Nem használhatták fel azt semmilyen más célra, csak arra, amire Isten rendelte azt.

  Még szorultságban sem, semmilyen rendkívüli esemény sem adott szabadságot és feloldást az isteni rendelkezés alól. 5Móz. 26,14.

  Az a tény, hogy ez is „szent rész” volt, azt jelzi, hogy Isten ezt is magának igényelte népétől, de csak azért, hogy a szent helyen visszaadhassa az adakozónak, vagy rajta keresztül a szegényeknek.

  Ebből az isteni gondoskodásból következett, hogy amikor az Úr színe előtt töltött időre emlékeztek vissza, akkor mindig csak a jólét, a felszabadult boldogság juthatott az eszükbe.

9.  A tized átadása egy különleges szertartás közben történt meg Izráelben.

   „E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja néked, hogy e rendelések és végzések szerint cselekedjél: tartsd meg azért és cselekedjed azokat teljes szívedből és teljes lelkedből!"  5Móz. 26,16.

  Azt kívántad ma kimondatni az Úrral, hogy Isteneddé lesz néked, hogy járhass az ő útain, megtudhassad az ő rendeléseit, parancsolatait és végzéseit, és engedhess az ő szavának;"  u.o: 17.

   Az Úr pedig azt kívánja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon népévé leszel, amiképpen szólott néked, és minden ő parancsolatát megtartod,"  u.o: 18.

   A tized átadása tehát egy ünnepélyes szövetség megújítás volt Isten és a tizedet átadó személy között, ahhoz hasonlóan, mint nekünk az Úrvacsora.