Próféciai összesítőlap

Főoldal

 

Ószövetségi jövendölések a Messiásról  --  és azok Újszövetségi beteljesülése

 

Összeállította: Háló Sándor

 

 

Ószövetségi prófécia

A prófétikus kijelentés meghatározása

Újszövetségi beteljesedés

1

I. Móz. 3,15.

Asszonytól fog születni

Mt. 1,18-20.  Lk. 1,30-31.

2

I. Móz. 3,15.

Halálos küzdelmet folytat a bűn szerzőjével, Sátánnal

Zsid. 2,14.

3

I. Móz. 18,18.22,18.  /  26,4.

Ábrahám magvából születik

Gal. 3,16.  /  Csel. 3,25.

4

I. Móz. 22,8.

Istennek Báránya, aki helyettesítő áldozat lesz

Jn. 1,29.   /  I. Pét. 1,19-20.

5

I. Móz. 28,13-14.  /  IV. Móz. 24,17.

Jákób magvából születik

Mt. 1,1-16.  /  Lk. 3,23-34.

6

I. Móz. 49,8-10. 

Júda törzséből származik

Mt. 1,1-2.  /  Lk. 3,33.

7

II. Móz. 12,13.

A pászka bárány vére jelenti az oltalmat Isten ítélete ellen

Róm. 5,8-9.  /  I. Kor. 5,7.

8

II. Móz. 12,46. / IV. Móz. 9,12.  /  Zsolt. 34,21.

A páska bárány csontjait nem törhették meg

Jn. 19,31-33.  /  19,36.

9

II. Móz. 17,6.

A "szikla", amely követte őket a pusztában

I. Kor. 10,4.

10

III. Móz. 16,27.

A táboron kívül, azaz Jeruzsálemen kívül kellett szenvednie.

Zsid. 13,11-12.  /  Mt. 27,33.

11

III. Móz. 17,11.

Az állatok vére a Golgotán kiontott vér előképe

Mt. 26,28.  /  Mk. 10,45.

12

IV. Móz. 21.8.

A felemelt rézkígyó a felfeszített Megváltó előképe

Jn. 3,14-15.

13

IV. Móz. 24,17.

Izráelből születő örökkévaló király

Gal. 4,4.

14

IV. Móz. 24,17.

Csillag fogja jelezni a Messiás születését

Mt. 2,2. 9.

15

V. Móz. 18,15.  /  18,18.

Prófétaként végzi a küldetését, aki megjelent mindent a népnek

Jn. 4,25-26.  /  Jn. 6,14.  /  Csel. 3,22-23.

16

V. Móz. 21,23.

Éjszakára (szombatra) ne maradjon a kereszten, mert átkozott minden, aki fán függ.

Gal. 3,13.

17

Rúth 4,4.

A legközelebbi rokon, mint megváltó

Eféz. 1,5-7.

18

I. Sám. 2,10.

A Messiás kap meg Istentől minden hatalmat

Mt. 28,18.

19

II. Sám. 7,12-13.  /  Ésa. 11,1.

Dávid nemzetségéből származik, Dávid fiának neveztetik

Mt. 1,1.  /  Róm. 1,2-3.  /  Lk. 1,32.  /  Jel. 22,16.

20

II. Sám. 7,12. 14.  /  Zsolt. 2,7.

Születésétől fogva az Isten a fiának neveztetik, a Fiú pedig Atyjának tekinti az Istent

Zsid. 1,5-6.  /  Mt. 3,17.

21

II. Sám. 7,16.

Országa és trónja örökké megmarad

Mt. 2,2.  /  Lk. 1,32-33.

22

Jób. 19,25.

A Megváltó szavára támadnak fel a meghalt igazak

Jn. 5,28-29.  /  I. Thess. 4,16.

23

Zsolt. 2,1-2.

Királyok és fejedelmek feltámadnak az Úr Felkentje ellen

Csel. 4,26-27.

24

Zsolt. 2,2.

Úrrá és Krisztussá tette Őt az Isten

Csel. 2,36.

25

Zsolt. 2,6.

"Én kentem fel az én királyomat a Sionon, az én szent hegyemen!"

Lk. 1,32-33.

26

Zsolt. 2,8-9.

Vasvesszővel uralkodik a pogányok felett

Jel. 19,15-16.

27

Zsolt. 8,3.

Gyermekek által szerez dicsőséget magának

Mt. 21,9. 16.

28

Zsolt. 16,8.

Isten jobb keze felől ül dicsőségben

Mk. 16,19.  /  Mk. 14,62.   /  Lk. 22,69.  /  Csel. 7,55-56.  /  Róm. 8,34.  stb.

29

Zsolt. 16,9-10.  /  Zsolt. 30,3-4.

"Nem hagyod lelkemet a Seolban; nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson."

Csel. 2,26-27.  /   2,31.  /  Csel. 13,36-37.

30

Zsolt. 22,2.

"Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engemet?"

Mt. 27,46.

31

Zsolt. 22,7-8.

"A kik engem látnak, mind csúfolkodnak rajtam..."

Mt. 27,39.  41.

32

Zsolt. 22,9.

"Az Úrra bízta magát, mentse meg őt; szabadítsa meg őt..."

Mt. 27,42-43.

33

Zsolt. 22,15-16.

"Erőm kiszáradt, mint cserép, nyelvem ínyemhez tapadt..."

Lk. 22,44.  /  Jn. 19,28. 

34

Zsolt. 22,17.

"...átlyukasztották kezeimet és lábaimat."

Jn. 20,25.  /  Lk. 23,33.  /  Jel. 1,7.

35

Zsolt. 22,18.

"...ők pedig csak néznek s bámulnak rám."

Jn. 19,37.

36

Zsolt. 22,19.

"Megosztoznak ruháimon, és köntösömre sorsot vetnek."

Mt. 27,35.  /  Lk. 23,34.  /  Jn. 19,23-24.

37

Zsolt. 23,1-2.

"Az Úr az én pásztorom."

Jn. 10,11.

38

Zsolt. 24,3.

"Kicsoda megy fel az Úr hegyére? És kicsoda áll meg az ő szent helyén?"

Csel. 1,11.

39

Zsolt. 31,2.  6.

Az Atya kezébe teszi le a lelkét

Lk. 23,46.

40

Zsolt. 31,14.

"Azon tanakodának, hogy őt megöljék."

Jn. 11,53.   /  Mt. 27,12-13.

41

Zsolt. 35,11.

Erőszakos és hamis tanúkat állínak elő.

Mt. 26,59-60.

42

Zsolt. 40,8-9.

"Hogy teljesítsem a te akaratodat; ezt kedvelem, én Istenem"

Jn. 4,34.

43

Zsolt. 40,8-9.

"...én Istenem, a te törvényed keblem közepette van."

Mt. 5,17.  /  Róm. 13,10.

44

Zsolt. 41,10.

"Még az én jóakaróm is, a kiben bíztam, a ki kenyeremet ette, fölemelte sarkát ellenem."

Jn. 13,26.

45

Zsolt. 45,7.

"A te királyi széked óh Isten örökkön örökké."

Zsid. 1,8.  /  Lk. 1,32-33.

46

Zsolt. 45,7.

"igazságnak pálczája a te királyságodnak pálczája."

Zsid. 1,8.

47

Zsolt. 45,8.

"Szeretted az igazságot és gyűlölted a hamisságot."

Zsid. 1,9.

48

Zsolt. 45,8.

"...felkent téged az Isten, a te Istened, örömnek olajával a te társaid felett."

Zsid. 1,9.

49

Zsolt. 55,13-15.

"Júdás, a ki őt elárulá... elárultam az ártatlan vért."

Mt. 27,3-4.

50

Zsolt. 68,19.

"Felmentél a magasságba, foglyokat vezettél, adományokat fogadtál emberekben"

Eféz. 4,8.

51

Zsolt. 69,5.

"...akik ok nélkül gyúlölnek engem..."

Jn. 15,25.

52

Zsolt. 69,9.

"Atyámfiai előtt idegenné lettem, és anyám fiai előtt jövevénynyé."

Mk. 3,21.  /  Lk. 8,20-21.  /  Jn. 7,5.

53

Zsolt. 69,10.

"Mivel a te házadhoz való féltő szeretet emészt engem..."

Mt. 21,12-13. Jn. 2,17.

54

Zsolt 69,18. 21.

Azt gondolja, hogy még az Atya is elhagyta Őt

Mt. 27,46.  Mk. 15,34.

55

Zsolt. 69,21.

Senkitől nem kap együttérzést és vígasztalást

Mt. 26,38. 40.

56

Zsolt. 69,22.

Méreggel és ecettel kínálják szomjúságában

Mt. 27,34.  /  Mk. 15,23.

57

Zsolt. 69,26.

Az áruló Júdásról "Legyen az ő lakóhelye puszta, és ne legyen lakó abban."

Csel. 1,20.

58

Zsolt. 72,10-11.

Napkeleti királyok adománnyal járuljanak elé

Mt. 2,1-2.

59

Zsolt. 72,17-18.

Minden nemzetből valók együtt imádják és magasztalják az Istent

Csel. 2,9-11.  /  2,41.

60

Zsolt. 78,2.

"Megnyitom az én számat példabeszédre..."

Mt. 13,34-35.

61

Zsolt. 88,8-9.

"Elszakasztottad ismerőseimet tőlem, útálattá tettél előttök engem;"

Lk. 23,49.

62

Zsolt. 89,27-28. 

"A Magasságos Fiának hivattatik;"

Lk. 1,32.  /  Mt. 3,17.  /   Zsid. 1,5.

63

Zsolt. 89,39.

"De te mégis...  megharagudtál a te felkentedre." a magára vett bűneink miatt

Mt. 27,46.  /  II. Kor. 5,21.  /  Gal. 3,13.

64

Zsolt. 91,11-12.

"Mert az ő angyalainak parancsolt felőled, hogy őrizzenek téged minden útadban."

Lk. 4,10-11.  /  Mt. 4,6.

65

Zsolt. 109,8.

Az áruló Júdás "hivatalát más foglalja el."

Csel. 1,20.

66

Zsolt. 109,25.

"Az arramenők pedig szidalmazzák vala őt, fejüket hajtogatván."

Mt. 27,39.

67

Zsolt. 110,1.

"Ülj az én jobbomon, a míg ellenségeidet zsámolyul vetem a te lábaid alá."

Mt. 22,43-44.  /  Mk. 16,19.

68

Zsolt. 110,4.

"Pap vagy te örökké Melkhisedek rendje szerint."

Zsid. 6,20.

69

Zsolt. 112,4.

"Az igazakra világosság fénylik a sötétben: attól a ki irgalmas, kegyelmes és igaz."

Jn. 1,4-5.  /  Mt. 9,36.

70

Zsolt. 118,17-18.

"Mit keresitek a holtak között az élőt?"

Lk. 24,5-6.  /  I. Kor. 15,20.

71

Zsolt. 118,22-23.

"A kő a melyet az építők megvetettek, szegeletkővé lett!"

Mt. 21,42.  /  1Pét. 2,4;  /  1Pét. 2,7.

72

Zsolt. 118,23-24.

"Ez a nap az, a melyet az Úr rendelt; örvendezzünk és vígadjunk ezen!"

Mt. 21,8-9.  /  Mk. 11,8.

73

Zsolt. 118,26/a.

"Áldott, a ki jő az Úrnak nevében;"

Mt. 21,9.  /  Mk. 11,9-10.

74

Zsolt. 132,11.

"...néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét"

Lk. 1,32.

75

Zsolt. 147,3.

"Meggyógyítja a megtört szívűeket, és bekötözi sebeiket."

Lk. 4,18.

76

Ésa. 6,1.

"...látám az Urat ülni magas és felemeltetett székben"

Jn. 12,41.

77

Ésa. 6,9-10.

"Kövérítsd meg e nép szívét, és füleit dugd be, és szemeit kend be..."

Mt. 13,13-14.  /  Csel. 28,25-27.

78

Ésa. 7,14.

"Ezért ád jelt néktek az Úr maga: Ímé, a szűz fogan méhében, és szül fiat"

Mt. 1,18-23.  /  Lk. 1,34-35.

79

Ésa. 8,14-15.

"megütközés köve és botránkozás sziklája Izráel két házának"

I. Pét. 2,6-7.

80

Ésa. 9,1-2.

"A nép, a mely sötétségben jár vala, lát nagy világosságot;"

Mt. 4,14-16.

81

Ésa. 9,6.

"Mert egy gyermek születik nékünk, fiú adatik nékünk,"

Lk. 1,30-31.  /  Jn. 1,14.  /  Róm. 1,2-4.

82

Ésa. 9,6.

"néki adja az Úr Isten a Dávidnak, az ő atyjának, királyi székét"

Lk. 1,32.

83

Ésa. 9,7.

"Uralkodik a Jákób házán mindörökké; és az ő királyságának vége nem lészen!"

Lk. 1,33.

84

Ésa. 11,1.

"És származik egy vesszőszál Isai törzsökéből..."  (a héber Náceret jelentése = "ág", "hajtás", "vessző"  -  ezért alkalmazták a názáreti kifejezést)

Mt. 2,23.

85

Ésa. 11,2.

"...és ő látá az Istennek Lelkét alájőni mintegy galambot és ő reá szállani."

Mt. 3,16.

86

Ésa. 11,4-5.

"Igazságban ítéli a gyöngéket..."

Jn. 14,6.

87

Ésa. 11,10.

"Isai gyökeréhez... eljőnek a pogányok..."

Jn. 12,20-21.

88

Ésa. 12,2.

"Ímé, az Isten az én szabadítóm!"

Mt. 1,21.

89

Ésa. 26,19.

"Megelevenednek halottaid és holttesteim fölkelnek:"

Jn. 11,43-44.

90

Ésa. 28,16.

"Sionban egy követ tettem le, egy próbakövet, drága szegletkövet..."

Csel. 4,10-11.

91

Ésa. 29,13.

"...e nép szájjal közelget hozzám, és csak ajkaival tisztel engem"

Mt. 15,7-8.

92

Ésa. 29,14.

"Elvesztem a bölcseknek bölcseségét és az értelmeseknek értelmét.."

I. Kor. 1,18-19.

93

Ésa. 35,5-6.

"a vakok szemei megnyílnak, és a süketek fülei megnyittatnak"

Mt. 11,5.

94

Ésa. 40,3-5.

"Én kiáltó szó vagyok a pusztában. Egyengessétek az Úrnak útját"

Mt. 3,3.  /  Lk. 3,4.  / Jn. 1,23.

95

Ésa. 40,11.

"Mint pásztor, nyáját úgy legelteti.."

Jn. 10,14.

96

Ésa. 42,1-3.

"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki,"

Mt. 12,17-20.

97

Ésa. 42,2.

"Nem kiált és nem lármáz, és nem hallatja szavát az utczán."

Mt. 11,29.

98

Ésa. 42,3.

"Megrepedt nádat nem tör el, a pislogó gyertya belet nem oltja ki"

Jn. 8,10-11.

99

Ésa. 42,1. 3.

"...a törvényt igazán jelenti meg."

Mt. 5,27-28.

100

Ésa. 42,6.

"...és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává."

Lk. 2,32.

101

Ésa. 42,7.

"Hogy megnyisd a vakoknak szemeit..."

Jn. 9,13. 15.

102

Ésa. 43,11.

"Én vagyok az Úr, és rajtam kivül nincsen szabadító!"

Csel. 4,12.

103

Ésa. 44,3.

"Mert... kiöntöm lelkemet a te magodra.."

Jn. 16,7.  /  Csel. 1,8.

104

Ésa. 45,23.

"...minden térd nékem hajol meg, rám esküszik minden nyelv!"

Róm. 14,10-11.  /  Jn. 5,22.

105

Ésa. 48,12.

"...én vagyok az első és én az utolsó."

Jn. 1,29-30.  /  Jel. 1,8.  /  1,17.

106

Ésa. 48,17.

"Én vagyok az Úr, Istened, ki tanítlak hasznosra"

Jn. 3,2.

107

Ésa. 49,1. 5.

"...anyám méhétől hívott el az Úr, anyámnak szíve alatt már emlékezett nevemről."

Lk. 1,30-31.

108

Ésa. 49,6.

"Világosságul a pogányok megvilágosítására, és... Izráelnek dicsőségére."

Lk. 2,29-32.

109

Ésa. 50,3.

"Felöltöztetem az egeket sötétségbe, és gyászruhával födöm be azokat."

Lk. 23,44-45.

110

Ésa. 50,4.

"...hogy tudjam erősítni a megfáradtat beszéddel"

Mt. 11,28.

111

Ésa. 50,6.

"Hátamat odaadám a verőknek, és orczámat a szaggatóknak,"

Mt. 27,26.  /  26,67.  /  27,30.

112

Ésa. 52,13.

"Ímé... szolgám, magasságos, felséges és dicső lesz nagyon."

Eféz. 1,21-22.  /  Fil. 2,9-11.

113

Ésa. 52,14.

"...eliszonyodtak tőled sokan, oly rút, nem emberi volt ábrázatja.."

Mt. 26,67.

114

Ésa. 52,15.

"...mert a mit nékik nem beszéltek volt, azt látják, és mit nem hallottak volt, arra figyelnek."

Róm. 15,21.

115

Ésa. 53,1.

"Ki hitt a mi tanításunknak, és az Úr karja kinek jelentetett meg?"

Jn. 12,37-38.

116

Ésa. 53,2/a.

"Felnőtt, mint egy vesszőszál Ő előtte, és mint gyökér a száraz földből,"

Lk. 2,7.

117

Ésa. 53,2/b

"nem volt néki alakja és ékessége, és néztünk reá, de nem vala ábrázata kivánatos!"

Mk. 15,19-20.  /  Jn. 19,2-3.

118

Ésa. 53,3.

"az emberektől elhagyott volt, fájdalmak férfia"

Mt. 26,38-40.  /  Mk. 14,50.

119

Ésa. 53,4/a.

"Pedig betegséginket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá"

Lk. 6,17-18.

120

Ésa. 53,4/b.

"és mi azt hittük, hogy ostoroztatik, verettetik és kínoztatik Istentől!"

Lk. 23,33.

121

Ésa. 53,5/a.

"békességünknek büntetése rajta van,"

Kol. 1,19-20.  /  Mt. 27,26.

122

Ésa. 53,5/b.

"és az ő sebeivel gyógyulánk meg."

I. Pét. 2,24.

123

Ésa. 53,6/a.

"Mindnyájan, mint juhok eltévelyedtünk, kiki az ő útára tértünk;"

Lk. 10,4. 7.

124

Ésa. 53,6/b.

"de az Úr mindnyájunk vétkét ő reá veté."

I. Pét. 2,24.  /  II. Kor. 5,21.

125

Ésa. 53,7.

"és száját nem nyitotta meg, mint bárány, mely mészárszékre vitetik"

Jn. 1,29.  /  Mt. 26,63.  /  27,13-14.  /  I. Pét. 2,23.

126

Ésa. 53,8.

"...és kortársainál ki gondolt arra,... hogy népem bűnéért lőn rajta vereség?!"

Mt. 26,47.  /  27,29-30.  /  Jn. 18,14.  /  I. Jn. 2,2.

127

Ésa. 53,9/a.

Gonoszoknak kijelölt helyre akarták eltemetni

Mt. 27,38.  /  Mk. 15,27.  /  Lk. 23,32-33.

128

Ésa. 53,9/b.

Gazdagok sírjába temetik el

Mt. 27,57-60.  /  Lk. 23,50-53.

129

Ésa. 53,9/c.

"pedig nem cselekedett hamisságot, és álnokság sem találtatott szájában."

Mt. 27,24.  /  Jn. 18,38.

130

Ésa. 53,10.

"hogyha önlelkét áldozatul adja, magot lát"

Mt. 20,28.  /  Jn. 12,24.

131

Ésa. 53,11/a.

"Mert lelke szenvedése folytán látni fog, és megelégszik..."

Jn. 12,27/b.  /  Róm. 5,6-10.

132

Ésa. 53,11/b.

"...igaz szolgám sokakat megigazít, és vétkeiket ő viseli."

Róm. 5,18-19.

133

Ésa. 53,12/a.

"Azért részt osztok néki a nagyokkal, és zsákmányt a hatalmasokkal oszt..."

Mt. 28,18.

134

Ésa. 53,12/b.

"...mivelhogy életét halálra adta,"

Lk. 23,46.

135

Ésa. 53,12/c.

"...és a bűnösök közé számláltatott; "

Lk. 23,32-33.

136

Ésa. 53,12/d.

"...pedig ő sokak bűnét hordozá"

II. Kor. 5,21.

137

Ésa. 53,12/e.

"...és a bűnösökért imádkozott!"

Lk. 23,34.

138

Ésa. 54,5.

"Mert férjed a te Teremtőd... és Megváltód Izráelnek Szentje"

I. Kor. 11,2.

139

Ésa. 55,4.

"Ímé, bizonyságul adtam őt a népeknek..."

Jn. 18,37.

140

Ésa. 59,16.

"És látá,... hogy nincsen közbenjáró; ezért karja segít néki, és igazsága gyámolítja őt."

Mt. 10,32.  /  I. Tim. 2,5.

141

Ésa. 59,20.

"És eljő Sionnak a Megváltó... a kik Jákóbban megtérnek hamisságokból..."

Mt. 1,21.  /  Lk. 2,38.

142

Ésa. 61,1.

"Az Úr Isten lelke van én rajtam azért, mert fölkent engem az Úr"

Mt. 3,16.  /  Lk. 4,17.

143

Ésa. 61,2/a.

"Hogy hirdessem az Úr jókedvének esztendejét"

m

144

Ésa. 61,2/b.

"Hogy hirdessem az... Istenünk bosszúállása napját;"

Lk. 21,20. 22.  /  Róm. 12,19.  /  Zsid. 10,30.

145

Ésa. 61,2/c.

"Hogy... megvígasztaljak minden gyászolót;"

Jel. 21,4.

146

Ésa. 61,10.

"az üdvnek ruháival öltöztetett fel engem, az igazság palástjával vett engemet körül"

Jel. 19,8.

147

Ésa. 66,15-16.

"Mert az Úr tűzzel ítél és kardjával minden testet"

Jel. 19,11-12.

148

Jer. 23,5.

"...és támasztok Dávidnak igaz magvat, és uralkodik mint király"

Lk. 2,4-5.  /  Jel. 19,11. 16.

149

Jer. 31,31.

"új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával."

Mt. 26,27-28.

150

Jer. 31,15.

"Szó hallatszott Rámában, sírás és keserves jajgatás; Rákhel siratta az ő fiait.."

Mt. 2,16-18.

151

Jer. 31,31-32.

"új szövetséget kötök az Izráel házával és a Júda házával"

Mt. 26,28.

152

Jer. 31,33.

"Törvényemet az ő belsejökbe helyezem, és az ő szívökbe írom be"

Zsid. 10,16.

153

Jer. 31,34.

"mert megbocsátom az ő bűneiket, és vétkeikről többé meg nem emlékezem"

Zsid. 10,17.

154

Jer. 33,15.

"...abban az időben sarjasztok Dávidnak igaz sarjadékot..."

Lk. 2,4-5.  /  Jel. 19,11. 16.

155

Dán. 7,13.

"mint valami emberfia jőve; és méne az öreg korúhoz, és eleibe vivék őt."

Csel. 1,9. 11.

156

Dán. 7,14.

"És ada néki hatalmat, dicsőséget és országot..."

Mt. 28,18.  /  Eféz. 1,19-21.  /  Lk. 1,32-33.

157

Dán. 9,24/a.

"hogy vége szakadjon a gonoszságnak"

Gal. 1,4.

158

Dán. 9,24/b.

"vége szakadjon a gonoszságnak és bepecsételtessék a bűn..."

Jn. 12,31.  /  Jel. 20,10.

159

Dán. 9,24/c.

"és elhozassék az örök igazság"

Róm. 3,21-22.

160

Dán. 9,24/d.

"...és felkenettessék a Szentek szente."

Lk. 4,18.

161

Dán. 9,25.

"A Jeruzsálem újraépíttetése felől való szózat keletkezésétől a Messiás-fejedelemig"

Mk. 1,14-15.

162

Dán. 9,26/a.

"A hatvankét hét mulva pedig kiirtatik a Messiás és senkije sem lesz."

Mt. 26,56.  /  27,50.

163

Dán. 9,26/b.

"a várost és a szenthelyet elpusztítja a következő fejedelem népe.

Mt. 24,1-2.  /   24,15-16.

164

Dán. 9,27/a.

"És egy héten át sokakkal megerősíti a szövetséget"

Mt. 10,5-6.  /  Csel. 1,4. 8.

165

Dán. 9,27/b.

"de a hét felén véget vet a véres áldozatnak és az ételáldozatnak"

Mt. 27,51.  /  Lk. 23,45.  /  Lk. 13,35.

166

Dán. 10,5-6.

"...szemei olyanok mint az égő szövétnekek..."

Jel. 1,13-15.

167

Dán. 12,1.

"És abban az időben felkél Mihály, a nagy fejedelem"

I. Thess. 4,16-17.

168

Dán. 12,7.

"és megesküvék az örökké élőre"

Jel. 10,5-6.

169

Hós. 6,3.

"és eljő hozzánk, mint az eső, mint a késői eső, a mely megáztatja a földet."

Csel. 3,19-20.

170

Hós. 13,14.

"Megváltom őket a Seol hatalmából! Megmentem őket a haláltól!"

I. Kor. 15,55-57.

171

Jóel. 2,32.

"De mindaz, a ki az Úrnak nevét hívja segítségül, megmenekül"

Róm. 10,13.

172

Jóel. 2,23.

"megadja néktek az esőt igazság szerint, és korai és kései esőt"

Csel. 1,8.  /  Csel. 2,1-4.

173

Jóel. 2,28-29.

"kiöntöm lelkemet minden testre, és prófétálnak a ti fiaitok és leányaitok"

Csel. 2,16-17.

174

Mik. 5,2/a.

Betlehemben fog születni

Mt. 2,1.  /  Lk. 2,4-5.  /  15.

175

Mik. 5,2/b.

"a kinek származása eleitől fogva, öröktől fogva van."

Jn. 8,58.

176

Agg. 2,9.

"Nagyobb lészen e második háznak dicsősége az elsőnél"

Lk. 2,29-32.

177

Zak. 3,8.

"Ímé, bizony előhozom az én szolgámat, Csemetét! (vesszőszálat, ágat)"

Jel. 22,16.

178

Zak. 6,12-13.

"Ímé, egy férfiú, a neve Csemete... és megépíti az Úrnak templomát!"

Zsid. 4,14.  /  Zsid. 8,1-2.

179

Zak. 9,9/a.

"Örülj nagyon, Sionnak leánya... Jeruzsálem leánya! Ímé, jön néked a te királyod;"

Mt. 21,8-9.

180

Zak. 9,9/b.

Szamárháton vonul be Jeruzsálembe

Mt. 21,5.  Mk. 11,2.  /  Jn. 12,14-15.

181

Zak. 10,4.

"Közülök támad a szegletkő,"

Eféz. 2,20.

182

Zak. 11,4-5.  /  11,7.

"Legeltesd a leölésre szánt juhokat"

Mt. 9,36.

183

Zak. 11,9.

"haljon meg a halálra való... a megmaradottak pedig egyék meg egymásnak húsát."

Lk. 19,43-44.

184

Zak. 11,12.

"adjátok meg az én béremet;.. És harmincz ezüst pénzt fizettek béremül."

Mt. 26,14-15.

185

Zak. 11,13.

"Vevém azért a harmincz ezüst pénzt, és vetém azt az Úrnak házába, a fazekas elé."

Mt. 27,5-8.  /  Csel. 1,28-29.

186

Zak. 13,7.

"Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok"

Mk. 14,50.

187

Zak. 12,10.

"és reám tekintenek, a kit átszegeztek, és siratják őt"

Jn. 19,37.

188

Zak. 13,7/a.

"Fegyver, serkenj fel az én pásztorom ellen és a férfiú ellen, a ki nékem társam!"

Jn. 18,10-11.  /  Mt. 26,55-56.

189

Zak. 13,7/b.

"Verd meg a pásztort és elszélednek a juhok"

Mt. 26,31.

190

Mal. 3,1/a.

"Ímé, elküldöm én az én követemet, és megtisztítja előttem az útat"

Mt. 11,7. 10.  /  Mk. 1,2.

191

Mal. 3,1/b.

"és mindjárt eljön az ő templomába az Úr, a kit ti kerestek, és a szövetségnek követe"

Mk. 11,10-11.

192

Mal. 4,5.

"Ímé, én elküldöm néktek Illyést, a prófétát"

Mt. 3,1-2.  /  Mt. 11,9. 14.  /  Mt. 17,12-13.  /  Lk. 1,16-17.

193

Mal. 4,6.

"És az atyák szívét a fiakhoz fordítja, a fiak szívét pedig az atyákhoz"

Lk. 1,17.