Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

ALSÓ TAGOZAT

III. évfolyam

4. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

Jézusért énekelni

  3. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Pál és Barnabás egy időre visszatértek a nagy antiókhiai gyülekezethez. Eközben nem feledkeztek meg az általuk alapított többi gyülekezetről, és hosszú utazásuk során meglátogatott emberekről sem. Pál így szólt egy napon: „Barnabás, keljünk útra és látogassuk meg őket, hogy lássuk jól vannak-e.” Barnabás is egyetértett vele. ApCsel 15:35-36.

Első missziós útjukon csatlakozott hozzájuk Barnabás ifjú unokaöccse, Márk is. Szerette Jézust és dolgozni akart érte, de hamarosan nehéznek, nagyon nehéznek találta a missziós munkát. Gyakran veszélyes is volt ez a munka. Márk pedig megijedt és honvágy is gyötörte, ezért hazatért. Később azonban megbánta, hogy hazament és szeretett volna még Jézusért dolgozni.

Barnabás szerette volna, ha Márkot is magukkal viszik következő útjukra. Biztos volt benne, hogy ezúttal nem futamodna meg, mint azelőtt. Akart adni még egy esélyt Márknak. 37. v.

 További elmélkedésre: Örülsz, hogy Barnabás újabb esélyt akart adni Márknak? Velük mehetett vajon Márk az útra? Holnap megtudjuk.

 

HÉTFÖ

Pál nem tartotta jó ötletnek, hogy Barnabás Márkot is magukkal szeretné vinni következő missziós útjukra. Attól tartott, ha megint nehéz helyzetbe kerülnek, Márk ismét otthagyja őket. Végül úgy döntöttek, hogy Barnabás magával viszi Márkot és Pál másvalakivel indul útnak. Kit választott Pál? ApCsel 15:38-40.

Barnabás és Márk kihajózott Ciprus felé. Pál és Silás pedig sok helyre ellátogattak útjuk során. 41. v.

Ha esetleg érdekelne, Márk ezúttal nem tért haza idő előtt. Hasznos, jó segítője volt Barnabásnak és végül mát Pál apostol is megbízott benne. Örült, hogy Jézus hű munkatársa lett. 2Tim 4:11.

Pál és Silás egy Troás nevű városban voltak, amikor Pál látomást kapott Istentől. Álmában egy macedón férfi szólt hozzá és arra kérte, menjen hozzájuk és beszéljen az embereknek Jézusról. Hamarosan útra keltek és az orvos Lukácsot is magukkal vitték. ApCsel 16:9-11.

Filippi Macedónia legjelentősebb városa volt. Pál és Silás jó néhány napra megállt ott. Hová mentek szombatnapon? 12-13. v.

Pál beszélt az asszonyoknak Jézusról. Egyikük, akit Lídiának hívtak, gyönyörű bíborszínű kelmét árult.

 További elmélkedésre: Pál és Silás kényelmes szálláshoz jutott és az emberek megismerhették Jézust. Érted mát, miért akarta Isten, hogy tanítványai Macedóniába menjenek?

KEDD

Sátán meg akarta akadályozni, hogy Pál és Silás Jézusról tanítson Filippiben. Egy rabszolgalányt próbált erre felhasználni. A leány nagyon sok pénzt keresett gazdáinak a jövendőmondó tehetségével. Mit kiáltozott róluk egyfolytában, miközben követte Pált és Silást? ApCsel 16:16-17.

A rabszolgalány az igazat kiáltozta, de Sátán arra kényszerítette, hogy újra, meg újra ismételgesse. Akik hallották, gyanakodhattak, hogy vajon az apostolokban is ugyanaz a lélek lakik-e, mint a leányban. Mi történt egyik nap, amikor a lány megint követte a tanítványokat? 18. v.

Most aztán mindenki láthatta, hogy a Pálban és Silásban lakó lélek nem ugyanaz a sátáni erő, ami a leányban lakott. Ráadásul Sátán terve nem vált be, ezért megharagudott. Gondolod, hogy feladta volna? Ó, nem!

A rabszolgalány gazdái is dühösek voltak. Szolgálójuk hirtelen megszabadult Sátán hatalmából, ők pedig Pált és Silást okolták, amiért nem kereshetnek már pénzt a leány által. Mit tettek ezért? 19-21. v.

 További elmélkedésre: Igazat állítottak a lány gazdái a város vezetőinek? Mit gondolsz, hogy határoztak a főemberek, mit tesznek Pállal és Silással?

SZERDA

A történetünkben szereplő rabszolgalány gazdái annyira megharagudtak Pálra és Silásra, hogy a város vezetősége elé hurcolták őket. Rövidesen nagy tömeg gyűlt össze, és mindenki ordítozott. A főemberek meg sem próbálták leállítani őket. Inkább botütésekre ítélték Pált és Silást. ApCsel 16:22.

Ezután börtönbe zárták őket. Szigorúan meghagyták a börtönfelügyelőnek, nagyon figyeljen, nehogy a misszionáriusok megszökjenek. Ezért egy koromsötét, belső cellába zárták őket, ahonnan biztosan nem tudnak kiszabadulni. Még a lábukat is kalodába szorították, így felállni sem tudtak. 23-24. v.

A város főemberei hazafelé menet még többet megtudtak Pál és Silás áldásos munkájáról. A rabszolgaleánnyal is találkoztak és láthatták rajta a változást. Már tudták, hogy nem lett volna szabad megveretniük és bebörtönözniük a misszionáriusokat. Ezért úgy döntöttek, másnap szabadon engedik őket.

Mit gondolsz, hogyan érezhette magát Pál és Silás a sötétben a hideg, nyirkos cellában a puszta földön ülve? Hátuk vérzett és sajgott a szörnyű veréstől. Ó, mennyire szenvedtek! A többi rab, akivel így bántak, biztosan kiáltozott nyögdécselt és átkozódott, de Pál és Silás még csak nem is panaszkodott. Tudtál, nincsenek egyedül. Angyalok álltak mellettük. Bár mindenük szörnyen fájt, örültek, hogy Jézusért szenvedhetnek.

„Imádkozzunk!” – mondták egymásnak, és azonnal, fennhangon úgy is tettek. „Énekeljünk!” – mondták, és énekeltek. Olyan hangosan énekeltek, hogy a többi fogoly is hallhatta őket. 25. v.

 További elmélkedésre: Szerinted, te tudnál énekelni, ha úgy szenvednél, mint akkor Pál és Silás?

CSÜTÖRTÖK

Pál és Silás egy koromsötét börtöncellában imádkozott és énekelt. A többi rab hallgatta őket, de a főfoglár mélyen aludt.

Éjféltájban váratlanul ragyogó fénysugár töltötte be a cellát és a börtön megrázkódott. A nehéz ajtók kitárultak és a láncok lehullottak minden rabról. ApCsel 16:25-26.

A börtönőr gyorsan kikelt az ágyból, és megrémült a nyitott ajtók látványától. Biztos volt benne, hogy Pállal és Silással együtt az összes rab megszökött. Tudta, hogy őt fogják okolni, tán még ki is végzik. Rögtön úgy döntött, inkább ő végez magával, minthogy szégyenszemre a katonák hurcolják meg az egész város szeme láttára. 27. v.

Pál látta, hogy a börtönőr kirántja a kardját, és tudta, mire készül. „Állj!, ne tedd!” – kiáltotta – mindnyájan itt vagyunk, senki sem szökött meg.” Pál kegyes viselkedése a többieket is visszatartotta a szökéstől. 28. v.

A börtönfelügyelő kardját elhajítva sietett Pál és Silás cellája felé. Reszketve térdre hullott előttük és bocsánatukért esedezett, amiért olyan kegyetlenül bántotta őket. 29. v.

Ezután a börtönőr kivezette Pált és Silást. Pár perce még meg akarta ölni magát, most azonban más gondolatok cikáztak a fejében. Meg akarta ismerni a hatalmas Istent, aki a földrengést okozta és visszatartotta a foglyokat a szökéstől. Meg akarta ismerni az Istent, aki miatt Pál és Silás nagy fájdalmai ellenére is tudott imádkozni és énekelni. Mit kérdezett hát Páltól és Silástól, és ők mit feleltek neki? 30-31. v.

 További elmélkedésre: Miért volt Pál és Silás olyan kedves és megbocsájtó a börtönőrrel?

PÉNTEK

Még éjszaka volt. Pál és Silás a börtönfelügyelővel beszélgettek. Mit csináltak, ahelyett, hogy a bebörtönzésük miatt mérgelődtek volna? ApCsel 16:32-34.

Milyen izgalmas! Egy egész család ismerte meg Jézust azon az éjszakán és mind meg is keresztelkedtek.

Virradatkor a város vezetői üzenetet küldtek a börtönőrnek, hogy engedje szabadon Pált és Silást. A börtönőr meglepődhetett Pál válaszán, amikor elmondta nekik a jó hírt. 35-37. v.

A város vezetői nem tudták, hogy Pál és Silás római polgárok. Megsértették a római jogot azzal, hogy ítélet nélkül megverették és bebörtönözték őket, ami igen komoly dolog volt. Sok szemtanúja volt a történteknek, és Pál azt akarta, hogy mindenki tudja meg az igazat. Tudniuk kell, hogy Pál és Silás ártatlan.

A város vezetői nagyon megrémültek, amikor rájöttek mekkora szörnyűséget követtek el. Tudták, hogy nagy bajba kerülhetnek miatta. Nem is csoda, hogy alázatosan viselkedtek, amikor eljöttek Pált és Silást megkövetni.38-39. v.

Pál és Silás ezután még nem hagyta el Filippit azonnal. Egy időre visszatértek Lídia házába, mielőtt máshová indultak volna prédikálni. Távozásuk után sokan tudomást szereztek a börtönben történt csodálatos eseményekről és megismerték Jézust. 40. v.

 További elmélkedésre: Jóra tudja fordítani Isten még a rosszat is? Ma is olyan bátor misszionáriusokra van Jézusnak szüksége, mint Pál és Silás volt? Lehetünk már felnőttkorunk előtt is misszionáriusok? Hogyan?

 

 

 

Történet sarok

Ismeretlen szerző írása: Átdolgozta: Amy Sherrard

Jane imája édesapjáért

 

Jane apukája nem volt keresztény, és nem járt gyülekezetbe. De jóságos édesapa volt és nagyon szerette kislányát. Este, amikor a munkából hazatért, mindig foglalkozott vele, mielőtt lefektette volna. Egy este a szokásosnál kicsi később ért haza. - Hol van Jane? – kérdezte Anyától. - Éppen most feküdt le aludni. – felelte Anya. - Felmegyek és óvatosan jó éjt-puszit adok neki. – gondolta Apa. Lábujjhegyen ment fel a lépcsőn nehogy felébressze a kislányt, ha már aludna. A gyerekszoba ajtajából azonban látta, hogy Jane az ágya mellett térdel és hallotta, hogy Jézushoz beszél. - Drága Jézus, kérlek, segíts, hogy Apa megismerjen, és szeressen téged! Kérlek, indítsd, hogy eljöjjön a gyülekezetbe, ahol tanulhatna Rólad!

Apa megvárta, míg Jane befejezte az imádságot, majd bement, magához ölelte és megpuszilta, mint mindig. Lefelé menet továbbra is kislánya imádsága járt a fejében.

Jane már sokszor kérte apukáját, hogy menjen vele és Anyával az imaházba, de ő mindig nemet mondott. Most azonban Jane imája nem hagyta nyugodni. Végül úgy döntött, ha a kislány legközelebb megkéri, hogy menjen velük, elmegy, csakhogy a kedvébe járjon.

Nem sokkal ezután Jane ismét kérlelni kezdte apukáját: - Apa, légy szíves, gyere velünk ma este az imaházba! Jane-t nagyon boldoggá tette, hogy Apa igennel felelt. Tudta, Jézus megválaszolta imádságát.

Apa nagyon figyelmesen hallgatta aznap este a lelkész beszédét, akinek szavai elgondolkodtatták. Újra meg újra elment Anyával és Jane-nel a gyülekezetbe, és rövidesen már másképp gondolkodott Istenről és Jézusról. Elhatározta, ő is kereszténnyé lesz. Szeretni akarta Jézust és neki engedelmeskedni.

Egyik este, amikor Apa magához ölelte drága kicsi lánykáját és jó-éjt puszit adott neki, így szólt hozzá: – Jane, a te Jézusod, most már az enyém is. Ó, milyen boldoggá tette ezzel Anyát és Janet! Most már örökre Jézust szerető család lesznek! Együtt tarthatnak családi áhítatot, együtt járhatnak a gyülekezetbe és együtt lehetnek majd mindörökre Jézusnál. Jézus a kislány imáját használta fel, hogy apukája megfontolja, kereszténnyé lesz.

Jézus örül, ha másokért imádkozunk. Ismersz olyanokat, akik azért nem tudják Jézust szeretni, mert nem ismerik Őt igazán? Imádkozol értük?