Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

A hitehagyás

  10. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

A "farkasok" és a "szakadás"

Múlt héten láthattuk Pál apostolnak a gonosz farkasokról szóló jövendölésének teljesedését, akik az egyházat támadják. ApCsel 20:29-30.

És pontosan, ahogy Pál apostol is figyelmeztetett a legnagyobb támadások nem kívülről erednek, mint a római császártól az üldözés. A legveszélyesebb támadások egyházon belül támadtak azok közül, akik keresztény vezetőknek vallották magukat, de nem tartották meg Isten törvényét, nem engedelmeskedtek igéjének. Pál másik jövendölésének teljesedése volt, hogy a gonosz gyakorlatokat bevitték az egyházba 2Thessz 2:3-4.

A próféciában Pál a „szakadásról” beszél. Általában olyan emberekre gondolunk, mint Démás, aki Pál szerint azért adta fel a kereszténységet, mert jobban szerette „e jelenvaló világot”. Timóteust is figyelmeztette, hogy: „Mert minden rossznak gyökere a pénz szerelme: mely után sóvárogván némelyek eltévelyedtek a hittől, és magokat általszegezték sok fájdalommal.” (1Tim 6:10).

Ez a „szakadásról” szóló prófécia azonban nem egy emberről szól, aki elfeledkezett Istenről, vagy megpróbált volna elfutni előle. Olyasvalakiről szól, aki semmibe veszi Isten törvényét, miközben úgy tesz, mintha engedelmeskedne neki.

E „szakadás” vezetője annyira hasonlít Sátánra, hogy a Biblia „a bűn emberének” nevezi. A bűn embere azonban a szentség emberének nevezi magát. Állítja, hogy szentsége miatt ő az isten a Földön és mindenkinek tisztelnie kell őt és engedelmeskedni neki! Lehetséges vajon, hogy egy ember valaha is Istenné váljon? Természetesen nem! Olvassuk el: Ézsa 45:18! Micsoda ostobaság bárkinek is azt hinnie, hogy Isten lehet!

Ez a szörnyű gonoszság éppen úgy jött be az egyházba, ahogyan Pál előre figyelmeztetett rá: A bűn embere istenként ült be Isten templomába. A Biblia elmondja, hogy a bűn embere egészen addig veszélyt jelent Isten népére, amíg Jézus második eljövetelekor el nem pusztíttatik. 2Thes 2:8.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Isten a szívünkben szeretne élni, de Sátán is ezt akarja. Mt 6:24. szerint döntenünk kell. Választhatjuk, hogy a szerető Istent szolgáljuk, vagy az e világ által kínált dolgok rabszolgái leszünk-e. Te hogyan döntesz?

HÉTFÖ

Beül Isten templomába

Mi történik a „székfoglaló” játékban, amikor egyszerre ketten akarnak ugyanarra a székre ülni? Akár mulatságos is lehet, ha senki sem sérül meg.

Az viszont egyáltalán nem mulatságos, ha valaki Isten trónjára akar ülni. Ez természetesen egyáltalán nem is lehetséges. A „bűn embere” azonban azt állította, hogy pontosan ezt tette, amikor saját egyházat állított fel és igaz keresztény egyháznak állította be, amit maga Krisztus alapított. Annak ellenére, hogy megpróbálta látszatra Isten igaz egyházához hasonlóvá tenni, és Isten igaz keresztény egyházának is hívták, valójában nem az volt.

Ha két annyira hasonló dologgal állunk szemben, hogy összezavarodunk, alaposan meg kell ismernünk a különbségeket. Pontosan ezt tesszük most, amikor megismerkedünk az új egyházzal, amit a „bűn embere” állított fel.

Ez az „új” egyház nem váratlanul keletkezett, hanem hosszú éveken át lassan növekedett. Már Pál apostol életében elkezdődött a folyamat. Azt írta, hogy már működik „a törvénytelenség titkos bűne” 2Thes 2:7 és 2Pét 2:1-3.

Sátán sok éven át azzal támadta Isten egyházát, hogy hamis tanokat próbált becsempészni, és végül sikerrel is járt. Tragikus módon az új egyházat emberi hagyományokra, szokásokra, hiedelmekre és véleményekre alapozták.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kire épül Pál szerint a valódi egyház? 1Kor 3:11. Krisztusra alapozni, azt jelenti, hogy Isten minden igéjének engedelmeskedünk. Mit mondott Pál apostol, mire fognak hallgatni az emberek? 2Tim 4:3-4.

KEDD

Viszálykodó püspökök

Róma püspöke segített meggyőzni Konstantin császárt, hogy a keresztények segíthetnek neki. Viszonzásul a keresztények is a császár segítségét kérték. Konstantinnak ez tisztességes üzletnek látszott, és rövidesen kiadta a Milánói rendelet nevű törvényt, ami engedélyezte, hogy a római polgárok is kereszténnyé legyenek. Odáig is elment, hogy visszaadta a keresztényeknek az üldözés évei során elkobzott javaikat.

Sajnos azonban sok önző „keresztény” vezető is volt. Néhány ilyen névleges „keresztény” vezető Észak-Afrikából, akik történetesen jóban voltak Róma püspökével, állította, hogy egyes keresztények nem érdemlik meg, hogy visszakapják a tulajdonukat, ezért azt nekik kell megkapniuk.

Állították, hogy egyedül a római keresztény vezetők képviselik az egyetlen igaz egyházat. Azok a keresztények pedig, akik nem értenek egyet a római vezetőkkel, nem kaphatnak semmit! Az érintett keresztények természetesen éppen az ellenkezőjét állították.

Úgy viselkedtek ezek az emberek, mint Jézus? Mit mondott Jézus az Ő országáról? Jn 18:36.

A javakért egymással vetélkedve ezek az önző emberek mind azt remélték, hogy a császár majd nekik juttat mindent. Ezért elhatározták, hogy Konstantin császárt kérik fel a vita rendezésére. Konstantin természetesen Róma püspöke felé hajtott, és azokhoz, akik segítettek neki a háború megnyerésében és a császári rang megszerezésében.

A püspököknek rövidesen nézeteltéréseik támadtak a hit apróbb kérdéseiben és egyenesen arra kérték a császárt, hogy mindenki számára tegye kötelezővé az ő hitbéli nézeteiket.

Idővel Konstantin a keresztény egyház legmagasabb döntéshozatali posztján találta magát. Nem esett nehezére ezt elhinni magáról, elvégre már ő volt a római pogányság feje is.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mond a Biblia az ilyen jellegű vitákról? Mit kellett volna a kereszténeknek tenniük? 1Kor 6:1-8.

SZERDA

Hitehagyás lépésről-lépésre

Úgy Konstantin, mint a római egyházi vezetők „kereszténnyé” akarták tenni a pogányokat. Az egyház vezetői azt hitték, hogy minél több tagja lesz az egyháznak, annál nagyobb hatalomra tehetnek szert. A császár pedig azt hitte, ha mindenki csatlakozik a keresztény egyházhoz, az megkönnyíti a birodalom egyesítését. De hogyan vehetnék rá a pogányokat, hogy vallást cseréljenek?

Nem egy új keletű kérdés volt ez. Hűtlen vallási vezetők már közel kétszáz esztendővel korábban is foglalkoztak vele! Alig 100 évvel János és a 12 tanítvány halála után. A hűtlen egyházi vezetők már azóta próbálták azzal vonzani az embereket, hogy annyi pogány elemet vittek a kereszténységbe, amennyit csak lehet. A legfontosabb, amivel próbálkoztak, hogy áttértek a vasárnap megszentelésére a szombat helyett. A pogányoknak ez nem jelentett gondot, hiszen addig is a napistent és a Nap napját, a vasárnapot ünnepelték.

Természetesen nem minden keresztény követte ezt. Sokan hűségesek maradtak Istenhez és a szombatot ünnepelték, pont, ahogy Jézus és a tanítványok is. „Hogyan származhatna bármi jó is Isten törvényének megszegéséből és az engedetlenségből? – kérdezték.

A vasárnapot ünneplők azonban azzal érveltek, hogy helytelen a zsidókhoz hasonlóan megtartani a szombatot, mert a zsidók felelősek Jézus meggyilkolásáért, és Isten bizonyára gyűlöli őket. De tényleg gyűlölték Jézus és követői a zsidókat? Mt 23:37; Mt 5:44; ApCsel 7:59-60.

A szombat parancsolatának megrontói rövidesen másik indokot is találtak a vasárnap megszentelésére. Azt állították, hogy Jézus feltámadását dicsőítik a vasárnap megszentelésével. De vajon tényleg Jézust dicsőítették meg? Mit kér Jézus, hogyan emlékezzünk meg a feltámadásáról? Róm 6:3-8.

Amikor Konstantin Milánói ediktuma először tette legálissá a kereszténységet, az egyházi vezetők gyorsan arra kérték a császárt, hogy hozzon törvényeket a pogányok ösztönzésére, hogy csatlakozzanak az egyházhoz. .A császár tehát elrendelte a bíróságok és az állami hivatalok vasárnapi zárva tartását. Elkezdett ettől a legtöbb pogány templomba járni? Nem, bizony, találtak egyéb elfoglaltságot maguknak. .

 Alkalmazd a gyakorlatban: Az emberek ma is újabb ötletekkel állnak elő, hogyan kell Istent tisztelni és szolgálni. Minden új elképzelés helytelen vajon? Ha nem, hogyan tudjuk megkülönböztetni a jókat a rosszaktól? Jn 7:17; Ézsa 8:20.

CSÜTÖRTÖK

Az első vasárnaptörvény

A püspökök remélték, hogy a császár új rendelete majd ráveszi az embereket, hogy templomba járjanak, de igazából nem sokat jelentett. A pogányok semmi jó okot nem láttak vallásuk megváltoztatására. Így érveltek: „Ugyanolyan helyesen élünk, mint a környezetünkben élő keresztények. Nem hazudunk, lopunk, és csalunk többet, mint ők!”

Sajnálatos módon ez igaz is volt. Mivel az egyházi vezetők és a császár oly sok megtéretlen embert csatlakoztatott az egyházhoz, tényleg nem volt semmi különbség a „keresztények” és a pogányok között. Jézus azonban nem így akarta. Milyen benyomást kell egy keresztény életének a nem hívőkre tennie? 1Pét 2:11-12.

Már csak egy módja maradt, hogy a népet az egyházhoz csatlakoztassák, be kell vezetni a törvényt, ami kötelezi őket a vasárnapi templomba járásra. Kr.u.321-ben lépett életbe az egyik legfontosabb ilyen törvény. Ez volt az első vasárnap-törvény a történelemben. A püspökök rábeszélésére Konstantin elrendelte, hogy a Római birodalom egész területén minden állampolgár pihenjen „a nap tiszteletreméltó napján”. A földművelők viszont dolgozhattak a mezőkön, mert a császár nem akarta elveszíteni a termést. De ezt tanítja vajon a Biblia? 2Móz 34:21.

Ez egyértelműen, tisztán vallási törvény volt. De milyen vallás volt az? A pogányok semmi különöset nem találtak abban, hogy a császár, aki egyben a pogány római vallás főpapja is a nap imádására utasítja őket. A legtöbb keresztény pedig úgy összezavarodott, hogy azt hitték, csak egy újabb nap, amikor templomba kell menniük. Konstantin mindig ügyelt rá, hogy mindenkinek a kedvére tegyen.

A templomok azonban még mindig nem teltek meg. A pogányok egyszerűen semmi jó okot nem látták vallásuk megváltoztatására. Ahelyett, hogy templomba mentek volna vasárnap, örültek a szabadnapnak, amikor cirkuszba, vagy színházba mehettek.

Teltek-múltak az évek. Császárok jöttek és mentek. Egyre több törvényt adtak ki a vasárnapi istentisztelet kierőszakolására. Mindegyik szigorúbb volt az előzőknél. 380-ban minden római állampolgár köteles volt felvenni a Római Katolikus hitet. 386-ban már semmilyen kereskedés nem volt megengedett vasárnap. 401-től a cirkuszokat és színházakat is zárva kellett vasárnap tartani. Bár névleg mindenki „keresztény” volt, az emberek még mindig távol maradtak a templomoktól.

Végül 425-ben II.Theodóziusz császár elrendelte, hogy vasárnap minden polgárnak részt kell vennie az istentiszteleten.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Kényszeríti Isten valaha is az embereket, hogy Őt dicsőítsék? Józsué 24:15. Milyen meghívással él mindnyájunk felé? Mt 11:28.

PÉNTEK

Igényt tart az egész világra

Az új egyház, amit a „bűn embere” állított fel, egyre erősödött. Több, mint száz esztendővel korábban, amikor a püspökök a jóvátételként visszakapott javak elosztása fölött vitatkoztak, Róma püspöke biztosította Konstantint, hogy csak azok számítanak valóban kereszténynek, akik Róma püspökével egyetértenek. Katolikus Egyháznak nevezte egyházát és arra kérte a császárt, hogy mondja ki, ez az egyetlen igaz keresztény egyház.

A „katolikus” szó ma annyira elterjedt, hogy sokan nem is tudják, mit jelent valójában. Akkoriban azonban mindenki ismerte a görög szó jelentését, ami annyit tesz, hogy „világszéles”. Róma püspöke az egész világot saját birodalmának akarta. Igen, voltak más püspökök is, más területeken, de mindnyájuknak azt kellett tenniük, amit Róma püspöke elrendelt!

Mintegy száz évvel azután, hogy Konstantin hivatalossá tette a „katolikus” nevet, az egyház élt is vele. Minden római polgárt katolikusnak nyilvánítottak. Róma püspöke volt az összes katolikus feje, ami azt jelentette, hogy mindenkinek az ura volt, mivel mindenki az egyház tagja volt, akár tetszett neki, akár nem.

Gondolhatod, hogy ennek nem mindenki örült. Valójában hosszú évekig tartó harcok dúltak, amik ezrek halálát követelték, míg a többi gyülekezetek püspökei végül hajlandók voltak e tervhez csatlakozni. Végül mégis megtették.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Gondolkodjunk csak el egy kicsit! Ha az egyház területén élő minden polgár az egyházhoz tartozott, és az új egyház az egész világ feletti uralmat igényelte, akkor hány ember felett kívánt a Katolikus Egyház uralkodni? Úgy van, a föld minden lakóján!

Ami azt jelenti, hogy semmi különbség nincsen az egyház és a világ között De mit mondott erről Jézus? Jn 15:19; Jn 17:14.

 

 

Feladatok:

1.Egészítsd ki az alábbi mondatokat a következő kifejezések felhasználásával!

A  keresztség         E  mindenki        I  pénzre                M  világszéles

B  püspöke             F  Isten               J  római                  N  istentisztelet

C  belülről               G  főpapja          K  templomába

D  Konstantin         H  Milánói           L  világgal

 1. A „bűn embere” elesik, mert _____________ helyébe akar lépni.

 2. A legkárosabb támadás a keresztény egyházat _______érte.

 3. A „katolikus” szó azt jelenti, hogy _______________.

 4. A _________ediktum tette először legálissá a kereszténységet.

 5. __________császár adta ki az első rendeletet, amely a vasárnapi istentiszteletre kötelezte az embereket.

 6. Konstantin volt a római pogány vallás ___________is.

 7. Egyes önző egyházi vezetők azt állították, hogy a ________gyülekezet az egyetlen igaz keresztény egyház.

 8. A bemerítéses _________ szertartása Jézus feltámadására való biblikus megemlékezés.

 9. A „bűn embere” beül az Isten ___________.

 10. Róma ___________ azt állította, hogy ő az egész egyház felett áll.

 11. Az önző egyházi vezetők hatalomra és __________ vágytak.

 12. Róma püspöke kijelentette, hogy ______________. katolikus.

 13. Az egyház nem azonos a______________.

 14. Konstantin elrendelte, hogy a vasárnap legyen az __________ napja.

2. Tedd megfelelő sorrendbe a betűket!

 1. __________ STINNOTKAN

 2. __________ ÁLP

 3. __________ SÁMÉD

 4. __________TOKSUKILA

3.Kösd össze vonallal a vasárnap-törvényeket és kiadásuk dátumát!

 1.    21                        Minden állampolgárnak részt kell vennie a vasárnapi istentiszteleten.

 2.    380                      A cirkuszoknak és a színházaknak is be kell zárniuk vasárnap.

 3.    386                      Minden kereskedelmi tevékenységet szüneteltetni kell vasárnap.

 4.    401                      Minden római polgárnak katolikusnak kell lennie.

 5.    425                      A városlakóknak pihenniük kell vasárnap.