Főoldal

Az én első Bibliám

Bibliatanulmány minden napra gyerekeknek

 My Bible First!

 Copyright

Kezdő oldal
KOROSZTÁLY ÉS ÉVFOLYAM VÁLASZTÓ
    Ovodásoknak   4-6 év   Alsó tagozatosoknak  7-9 év   serdülő korúaknak  10 év felett
I. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
II. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed
III. Évfolyam 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed 1. negyed 2. negyed 3. negyed 4. negyed

SERDÜLŐKNEK

III. évfolyam

2. negyed

 

1. tanulmány

2. tanulmány

3. tanulmány

4. tanulmány

5. tanulmány

6. tanulmány

7. tanulmány

8. tanulmány

9. tanulmány

10. tanulmány

11. tanulmány

12. tanulmány

13. tanulmány

 

 

 

Végzetes kompromisszum

  8. tanulmány  

Nyomtatás

VASÁRNAP

Üldöztetés és növekedés

János halálának idejére a Biblia már elkészült, mindent tartalmazott, amire Isten népének vezetésként szüksége lehet az apostolok korától egészen Jézus visszajöveteléig. 1Kor 10:11. Bár nem íródott több könyv a Bibliához, a két prófétikus irat, Dániel könyve és a Jelenések könyve különösen nagy segítséget nyújtott a hívőknek a nehézségek és üldöztetések közepette. Nagy bátorítás volt számukra a tudat, hogy a bűn végül teljesen, mindörökre legyőzetik. Dán 2:44.

A korai keresztény egyház növekedése során egyre nagyobb ellenállással és üldözéssel szembesült. Eleinte a zsidó vezetők, majd a Római Birodalom részéről. A keresztények egyszerűen nem illettek bele a világba, és bármilyen apró különbség elegendő volt, hogy felkeltse valaki gyanúját, irigységét, vagy haragját. Sokat szenvedtek Jézushoz való hűségük miatt. A világ meglepetésére az egyház mégis tovább növekedett. Emlékszel, mi történt, amikor Isten népét üldözték Egyiptomban? 2Móz 1:12, 20. Ezek az új keresztények nagyon szerették Jézust, és szívesen csatlakoztak Isten engedelmes népéhez akár az életük árán is.

Vajon mi késztette ezeket az újdonsült keresztényeket, hogy önként hajlandók legyenek akár az életüket is feláldozni Jézusért? Mi adott nekik erőt, hogy ne adják fel? 2Kor 5:14-15; Tit 2:11-14.

Furcsának tűnhet, de ami leglátványosabban hatott a hitetlen zsidókra és pogányokra, hogy megfontolják a kereszténnyé válást, az Jézus követőinek öröme volt, még a szenvedések közepette is. Minek örültek folyamatosan? Mt 5:10-12; 1Pét 4:12-14.

Miért nevezték a korai keresztények „könnyű szenvedésnek” a megpróbáltatásaikat? 2Kor 4:17-18.

Manapság nagyon sok ember boldogtalan. Mindenki boldog akar lenni, ám nem tudják a módját. A pénz nem biztosítja a boldogságot. A hírnév, a megbecsülés és a hatalom, mind csak stresszt és szorongást váltanak ki, ami tönkreteszi az örömöt, amit adhatnának. Gyakran vezet letargiához és elégedetlenséghez a zene, a filmipar, a sport és az üzleti élet területén elért kimagasló siker. Ezt találhatjuk a drogproblémák, válások, és öngyilkosságok gyökerénél is azok körében, akiknek látszólag „megvan mindenük”.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Te mire vágysz? Sok pénzre? Hírnévre? Divatos ruhákra? Egy igazán szép autóra? Nagy házra? Vagy inkább a boldogságra? Boldog lehetsz, ha úgy szereted Jézust, ahogyan ezek a korai keresztények szerették Őt.

HÉTFÖ

Egy új terv

Sátán nem volt mindig gonosz. Lucifernek hívták, mielőtt bűnbe esett volna, ami „Fényhozót” jelent. Ő volt a leghatalmasabb angyal a Mennyben. Bár bűnös lett, s ezzel elszakította magát Istentől, mégis a legragyogóbb elmével rendelkezett, amit Isten valaha is alkotott.

Amikor Sátán látta, hogy az üldözéssel nem tudja megsemmisíteni a keresztény egyházat, tudta, hogy más tervek kell kigondolnia. De hogyan támadhatna meg valakit, aki Isten oltalma alatt áll? Emlékszel, amikor Bálák és Bálám ugyanezzel a problémával szembesült? 4Móz 23:20-23.

Isten szerint Bálám idejében nem volt semmi bűn és gonoszság Izraelben, mindnyájan Őt követték. Isten oltalma alatt biztonságban voltak, amíg csak neki engedelmeskedtek. Sátán egyetlen lehetősége e védelem megszüntetésére az volt, ha engedetlenségre veszi rá Isten népét.

Sátán Bálákot és Bálámot használta fel, hogy vonzóvá tegye a bálványimádást az izraeliták számára, miközben azzal áltatta őket, hogy Istent dicsőítik! Éppen mielőtt elérték volna Kánaán megígért földjét, akkor vezette őket Sátán az engedetlenségbe.

Sátán most ugyanezt a módszert alkalmazta a korai keresztény egyház ellen, hogy megállítsa a kereszténység terjedését és elpusztítsa a keresztény hívőket.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Sátán okos terve nagy sikerrel járt. Abba a hitbe ringatta az embereket, hogy továbbra is keresztények, holott már rég a maguk útját járták. Az ilyenfajta istentisztelet mindig népszerű, de végül mindig pusztuláshoz vezet. Mire figyelmeztette Pál apostol a keresztényeket, mire vigyázzanak? ApCsel 20:29-31.

KEDD

Nagyravágyás

Minden bűn a szív önzésében gyökerezik. Minden alkalommal bűnt követünk el, amikor úgy döntünk, hogy saját elképzelésünk megvalósítása fontosabb Isten utasításánál. A képmutatás bűnével is tetézzük ezt, amikor úgy teszünk, mintha Istenért munkálkodnánk, holott a saját javunkra dolgozunk.

Pontosan ezt tette Lucifer is, és erre kísértette az egyház tagjait és vezetőit is. S amikor sikerrel járt, olyanok kerültek az élre, aki úgy tettek, mintha Istenhez vezetnék a népet, de valójában „fonák dolgokat beszélnek, hogy a tanítványokat magok után vonják.” (ApCsel 20:30).

Mit mondott Jézus a tanítványoknak a nagyravágyásról és önmagunk előtérbe helyezéséről? Mk 10:42-45.

János halála után, aki az utolsó volt a tizenkét tanítvány közül, a maguknak követőket toborzó, önző emberek bűne rohamosan terjedt. Gyakran a következőképpen történt: kegyes férfiakat megválasztottak a helyi gyülekezet vezetőjének. Mindenki nagy tiszteletet mutatott irántuk Istenért végzett munkájuk miatt.

E férfiak közül némelyek egy idő után elkezdték megkövetelni a tiszteletet, és inkább saját javukra dolgoztak, mintsem a közösség áldására. Ez a hozzáállás sohasem helyes. Jézus nem így viselkedett, ugye?

A nagyobb gyülekezetek vezetői végül „püspöknek” kezdték nevezni magukat és fontosabbnak tartották magukat a kisebb gyülekezetek vezetőinél. Amikor nézeteltérés támadt a püspökök között, azon kezdtek hadakozni, melyikük a legjelentősebb személyiség.

Az egyik püspök, Eleutherius úgy gondolta, ő tudja, ki a legfontosabb. Kijelentette a többi püspöknek, hogy mindenki köteles rá hallgatni, azt hinni, amit ő hisz, és az egyház dolgaiban mindenben úgy eljárni, ahogyan ő, mert ő a római gyülekezet püspöke, a gyülekezeté, melyet Péter és Pál, a két legdicsőségesebb apostol alapított és szervezett meg. ez kb. Kr.u. 180-ban történt.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Vajon az, hogy Róma a császári birodalom fővárosa volt, fontosabbá tette az ottani gyülekezetet a többinél? Mit mond Isten azoknak, akik fontosabbnak gondolják magukat másoknál? Róm 12:3.

SZERDA

Emberek tetszésére cselekedni

A keresztény egyház rohamosan egyre jobban hasonlított a zsidó nemzetre, akik azt hitték, hogy ők fontosabbak Isten bármely más népnél. Egyes gyülekezetek püspökei és támogatóik a saját hatalmuk és gazdagságuk érdekében használták fel pozíciójukat. Előfordult, hogy titokban más püspökök életére is törtek! Hasonlítsuk ezt össze Jézus példájával! Filippi 2:3-8.

Mi a különbség valójában az igaz viselkedés (a becsületesség) és a bűn között? A bűn a következő okfejtéshez vezet minket: „Tudom, mit akarok, és senki sem akadályozhatja meg, hogy megszerezzem!” Az igazság pedig a következő magatartáshoz vezet: „Azt szeretném, ami neked a legjobb, és akár még az életemet is feláldozom érte, hogy megkapd.”

Élt egyszer két férfi, akik mindketten Konstantinápoly püspöki tisztjére törekedtek. Vetélkedésük már túlment minden határon. Annak érdekében, hogy az új püspököt az egyház élére jutassák, követői a vetélytárs támogatói közül több mint háromezer embert gyilkoltak meg!

A vezetőknek egymás elleni harcaik során természetesen nagy kísértést jelent, hogy azáltal szerezzenek támogatókat magunknak, hogy nem a helyes módon járnak el, hanem azt teszik, amit az emberek elvárnak tőlük.

Emlékszel, hogyan engedte meg valaha, esztelen módra Áron az izraelitáknak, hogy aranyborjút készítsenek? Még egy teljesen hihetetlen hazugságot is előadott a történtekről. Mindezt csupán azért, mert úgy akarta magához hasonlóvá tenni az embereket, hogy megtette nekik, amit ők akartak. 2Móz 31:1-4, 21-24.

A János halálát követő években sajnálatos módon sok gyülekezeti vezető szeretett volna követőket gyűjteni maga köré. Megadták magukat a kísértésnek, hogy inkább az emberek kedvébe járjanak, mint Isten tetszésére.

Sokan vágytak népszerűségre és gazdagságra. Az őszinte, hűséges kereszténység csak üldöztetést és szegénységet hozott rájuk, ők pedig nem akarták megtagadni magukat és elfogadni a keresztet. Lk 9:23-26.

Hogy nevezi Isten azokat az embereket, akik látszólag Őt tisztelik, de valójában önmagukat dicsőítik? Mit gondolsz, Sátán ma is megpróbálja az ő dicsőítési formáit az egyházba bevinni? Mt 15:7-9.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Nem könnyű kegyes vezetőnek lenni. Soha ne feledjünk imádkozni egyházunk vezetőiért, hogy Isten segítsen nekik mindig helyesen cselekedni, bármilyen nagy is lenne a kísértés, hogy az emberek tetszésére tegyenek.

CSÜTÖRTÖK

A pogányokhoz hasonlóvá válni

Szomorú időszak volt az, Isten népe számára. Bár kétségtelenül voltak ezrek, akik őszintén szerették Istent, és igéje szerint szolgálták Őt, egyes önző gyülekezeti vezetők maguknak próbáltak hatalmat és gazdagságot szerezni. Mivel azt akarták, hogy a Római Birodalom elfogadja őket, természetesen megpróbálták eltüntetni a kereszténység és a pogányság közötti különbségeket. Sok pogány ember (olyanok, akik hamis isteneket imádnak) csatlakozott az egyházhoz és állította, hogy elfogadta Jézust, de nem érezték a bűnbánat szükségét és nem vágytak arra, hogy Jézus megváltoztassa a szívüket.

Az egyik legsikeresebb módszert a pogányság kereszténységbe öltöztetésére két híre férfi, az alexandriai Kelemen és Origenész fejlesztették ki. Az volt a céljuk, hogy összegyűjtsék a világ összes „bölcsességét” és Krisztus bölcsességében egyesítsék őket. Mindketten görög eszméken és más pogány hiedelmeken nőttek fel, majd később kereszténnyé lettek. Felismerték a Biblia kínálta hatalmas bölcsességet, de meg akarták tartani a világ „bölcsességét” is.

De hogyan is tehetnék ezt? A Biblia nem ért egyet a pogánysággal. Össze tudja-e bárki is egyeztetni a kétféle hitet? 2Kor 6:16-18.

E két tanító rendkívül bonyolult és becstelen módon érte el, amit akart. Azt állították, hogy a Biblia annyira titokzatos könyv, hogy az egyszerű emberek nem érthetik meg; hogy minden bibliai igének több, különböző jelentése van, és csupán a bölcs emberek (mint ők is, természetesen) érthetik meg az elrejtett igazságokat. Az állították, hogy „A Szentírás keveset használ azoknak, akik szó szerint értelmezik.” Gyakorlatilag kijelentették, hogy aki a Biblia utasításait követi, az soha nem juthat a Mennybe.

Sajnálatos, de nem meglepő módon az állítólagosan a Bibliában talált „rejtett igaságok” valójában a saját pogány tanaik voltak, amiknek semmi közük nem volt a Biblia mondanivalójához.

A mai ember számára is nagy kísértés a Bibliai igazságainak keveredése az egyéb forrásokból származó tanokkal, melyek ma is ugyanolyan veszélyesek, mint több száz esztendővel ezelőtt. A televízió műsoraiban és egyes iskolákban is ez történik. S ami még rosszabb, nem ritka az olyan tanító, professzor és tudós, aki kereszténynek vallja magát, de kevésbé hisz a Bibliában, mint az ember- alkotta elméletekben. Ne tévesszenek meg ezek a dolgok! Ma is helytelenek, akármilyen bölcsnek is tartják magukat azok az emberek!

 Alkalmazd a gyakorlatban: Mit mond Isten arról, hogyan kell a Bibliát értelmeznünk? Lk 4:4; Ézsa 8:20.

PÉNTEK

Veszélyes kompromisszum

Isten népe nagy veszélyben volt. Az önző egyházi vezetők elfordultak Krisztustól és a saját hatalmukért, gazdagságukért munkálkodtak. Ahelyett, hogy Jézusra irányították volna a figyelmet, olyasmiket tanítottak, amik elfordították az emberek lelkét a Bibliától. Ezek az emberek azt akarták, hogy mindenki önmagára figyeljen.

Mivel segíthetett Isten a népén? Azzal, ha gazdagsággal áldja meg őket? Ha békességet ad nekik? Akkor talán el is feledkeznének róla, hogy mindezeket az áldások Istentől kapták? 5Móz 8:11-17.

Emlékszel Jézus üzeneteire a hét gyülekezetnek, a Jelenések könyvében? Smirna, a második gyülekezet jelképezi ezt a korszakot. Olvassuk el, mit üzent nekik Jézus! Jel 2:8-11.

Sok őszinte keresztény hívő élt akkoriban, de ott voltak az önző vezetők is, „akik azt mondják, hogy ők zsidók, és nem azok, hanem a Sátán zsinagógája.” Sajnálatos módon, az évek múlásával egyre több embert vezettek tévútra ezek az önző, gonosz férfiak. Isten végül már nem tudott mással segíteni népén, mint azzal hogy megengedte üldöztetésüket, a tíz napig való nyomorságot, amiről a smirnai gyülekezetnek szóló üzenet beszél.

Diocletiánusz császár uralkodása idején kezdődött ez az üldözés és tíz esztendőn keresztül (Kr.u.303-313-ig) üldözték és kínozták a keresztényeket. Tíz év után Diocletiánusz utódja, Galeriusz nagyon megbetegedett. Sok orvos kezelte, de egyik sem tudott segíteni rajta. Szörnyű kínjainak hatására végül elrendelte a keresztényüldözés leállítását, és hosszú levélben kérte a hívőket, hogy imádkozzanak a római császárért. Kell a keresztényeknek imádkozniuk a vezetőikért? 1Tim 2:1-3.

 Alkalmazd a gyakorlatban: Van-e joguk a kormányoknak vallási törvényeket hozni, azok kívül, hogy biztosítják állampolgáraik lelkiismereti és vallásszabadságát? Utasíthatják-e a népet Isten tiszteletének módjára, és üldözhetik-e azokat, akik nem értenek egyet velük?

 

 

Feladatok:

 1. A B_________ nevű gonosz próféta vonzóvá tette az izraeliták számára a bálványimádást és ezzel bűnre csábította őket.

 2. Bűnbeesése előtt L____________ -nek hívták Sátánt.

 3. J____________ halála után, aki az utolsó volt Jézus 12 tanítványa közül, az egyház vezetői a saját javukra kezdtek munkálkodni.

 4. Két híres ember, K_________ és O__________ megpróbálták a Biblia igazságit pogány téveszmékkel elegyíteni.

 5. A nagyobb keresztény gyülekezetek vezető p__________ - nek kezdték hívatni magukat. Majd R_______vezető püspöke kijelentette, hogy ő a legjelentősebb püspök.

 

Igaz, vagy hamis? Írjál I vagy H betűt a vonalra!

 1. ____ Az izraeliták mindaddig biztonságban voltak, amíg Istennek engedelmeskedtek.

 2. ____ Az egyház minden tagja őszinte keresztény.

 3. ____ Egyes egyháztagok téveszméket terjesztenek és becsapják az embereket.

 4. ____ Hitünknek a Biblián, és csakis a Biblián kell alapulnia.

 5. ___ Semmit nem szabad elhinnünk, ami a biblia tanításával ellenkezik.

 6. ___ Még a kisgyermekek is megérthetik a Bibliát.

 7. ___ Csak művelt, jól képzett emberek érthetik meg a Bibliát.

 8. ___ Csak az egyház vezetői magyarázhatják meg nekünk a Biblia igéinek jelentését.

 9. ___ A pogányság és a kereszténység teljesen ellentétesek, mindenben különböznek.

 10. ___ Az egyház tagjainak tisztelniük kell a kegyes vezetőket.

 11. ___ Mindig nagyon veszélyes akár csak egy kevés pogány téveszmét keverni az igazsághoz.

 12. ___ Az állami vezetés nem hozhat hitre vonatkozó törvényeket, azon kívül, hogy garantálja a lelkiismereti és vallásszabadságot.

 13. ___ Az államnak jogában áll utasítani polgárait az istentisztelet módjára.

 14. ___ Az államnak nincs joga megbüntetni azokat, akik nem értenek egyet az istentisztelet módjának előírásáról alkotott törvényekkel.

 15. ___ Helyénvaló, ha egyes egyházi vezetők fontosabbnak érzik magukat más vezetőknél, és megkülönböztető tiszteletre tartanak igényt.

 

Áldás, vagy átok?

 1. Mindig áldás a gazdagság? ________________ 1Tim 6:9-10.

 2. Mindig átok az üldöztetés? _________________ Mt 5:10-12.