Mózes IV. könyve

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Mózes IV. könyve 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. Szóla pedig az Úr Mózesnek a Sinai pusztájában, a gyülekezet sátorában, a második hónapnak elsején, az Egyiptom földéből való kijövetelök után a második esztendőben, mondván:
 2. Vegyétek számba Izráel fiainak egész gyülekezetét, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, minden férfiút főről főre,
 3. Húsz esztendőstől fogva és feljebb, mindent, aki hadba mehet Izráelben; számláljátok meg őket az ő seregök szerint, te és Áron.
 4. És legyen veletek egy-egy férfiú mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyái házának.
 5. Ezek pedig a férfiak nevei, akik veletek legyenek: Rúbenből Elisúr, Sedeúrnak fia.
 6. Simeonból Selúmiel, Surisaddainak fia.
 7. Júdából Naasson, Amminádábnak fia.
 8. Izsakhárból Néthánéel, Suárnak fia.
 9. Zebulonból Eliáb, Hélonnak fia.
 10. József fiai közül: Efraimból Elisama, Ammihudnak fia; Manasséból Gámliel, Pédasurnak fia.
 11. Benjáminból Abidán, Gideóni fia.
 12. Dánból Ahiézer, Ammisaddai fia.
 13. Áserből Págiel, Okránnak fia.
 14. Gádból Eleásaf, Déhuelnek fia.
 15. Naftaliból Akira, Enánnak fia.
 16. Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjuk törzseinek fejei, Izráel ezereinek is fejei ők.
 17. Maga mellé vevé azért Mózes és Áron e férfiakat, akik név szerint is előszámláltattak.
 18. És összegyüjték az egész gyülekezetet a második hónapnak első napján; és vallást tőnek az ő születésökről, az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb főről főre.
 19. Amiképen megparancsolta az Úr Mózesnek, úgy számlálá meg őket a Sinai pusztájában.
 20. Valának pedig Rúbennek, Izráel elsőszülöttének fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 21. Akik megszámláltattak a Rúben törzséből: negyvenhat ezer és ötszáz.
 22. Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, az ő megszámláltjai, a neveknek száma szerint, főről főre, minden férfiú, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 23. Akik megszámláltattak Simeon törzséből: ötvenkilenc ezer és háromszáz.
 24. Gád fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 25. Akik megszámláltattak Gád törzséből: negyvenöt ezer és hatszáz ötven.
 26. Júda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 27. Akik megszámláltattak Júda törzséből: hetvennégy ezer és hatszáz.
 28. Izsakár fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 29. Akik megszámláltattak Izsakhár törzséből: ötvennégy ezer és négyszáz.
 30. Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 31. Akik megszámláltattak Zebulon törzséből: ötvenhét ezer és négyszáz.
 32. József fiaiból Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 33. Akik megszámláltattak Efraim törzséből: negyvenezer és ötszáz.
 34. Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 35. Akik megszámláltattak Manasse törzséből: harminckét ezer és kétszáz.
 36. Benjámin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 37. Akik megszámláltattak Benjámin törzséből: harmincöt ezer és négyszáz.
 38. Dán fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a nevek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 39. A kik megszámláltattak Dán törzséből: hatvankét ezer és hétszáz.
 40. Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 41. Akik megszámláltattak Áser törzséből: negyvenegy ezer és ötszáz.
 42. A Naftali fiainak szülöttei az ő nemzetségeik szerint, az ő atyáiknak háznépe szerint, a neveknek száma szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető;
 43. Akik megszámláltattak a Naftali törzséből: ötvenhárom ezer és négyszáz.
 44. Ezek azok a megszámláltattak, akiket megszámláltak Mózes és Áron és Izráel fejedelmei, tizenkét férfiú; egy-egy férfiú volt az ő atyáiknak házanépéből.
 45. Valának azért mindnyájan, a kik megszámláltattak az Izráel fiai közűl az ő atyáiknak háznépe szerint, húsz esztendőstől fogva és feljebb, minden hadba mehető az Izráelben;
 46. Valának mindnyájan a megszámláltattak: hatszáz háromezer és ötszáz ötven.
 47. De a léviták az ő atyáiknak háznépe szerint nem számláltattak közéjök.
 48. Mert szólott az Úr Mózesnek, mondván:
 49. Csak a Lévi törzsét ne vedd számba, és azokat ne számláld Izráel fiai közé;
 50. Hanem a lévitákat rendeld a bizonyság hajlékához, és minden edényéhez, és minden ahhoz valókhoz; ők hordozzák a hajlékot, és annak minden edényét, és ők szolgáljanak mellette, és a hajlék körül táborozzanak.
 51. És mikor a hajléknak elébb kell indulni, a léviták szedjék azt szét, mikor pedig megáll a hajlék, a léviták állassák azt fel, az idegen pedig, aki oda járul, meghaljon.
 52. És tábort járjanak Izráel fiai kiki az ő táborában, és kiki az ő zászlója alatt, az ő seregeik szerint.
 53. A léviták pedig tábort járjanak a bizonyság hajléka körül, hogy ne legyen harag Izráel fiainak gyülekezetén; és megtartsák a léviták a bizonyság hajlékának őrizetét.
 54. Cselekedének azért az Izráel fiai mind aszerint, amint parancsolta az Úr Mózesnek, úgy cselekedének.