Mózes II. könyve

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Mózes II. könyve 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. Ezek pedig az Izráel fiainak nevei, akik Jákóbbal Egyiptomba menének; kiki az ő házanépével méne:
 2. Rúben, Simeon, Lévi és Júda;
 3. Izsakár, Zebulon és Benjámin;
 4. Dán és Naftali, Gád és Áser.
 5. Mindazok a lelkek pedig, akik Jákób ágyékából származtak, hetvenen valának. József pedig Egyiptomban volt.
 6. És meghala József és minden ő atyjafia és az az egész nemzedék.
 7. Izráel fiai pedig szaporák valának, szaporodának és sokasodának, és igen-igen elhatalmasodának, úgy hogy megtelék velök az ország.
 8. Azonközben új király támada Egyiptomban, aki Józsefet nem ismerte.
 9. És monda az ő népének: Ímé az Izráel fiainak népe több, és hatalmasabb nálunknál.
 10. Nosza bánjunk okosan vele, hogy el ne sokasodjék, és az ne legyen, hogy ha háború támad, ő is ellenségünkhöz adja magát, és ellenünk harcoljon, és az országból kimenjen.
 11. Rendelének azért föléjök robotmestereket, hogy nehéz munkákkal sanyargassák őket. És építe a Faraónak gabonatartó városokat, Pitomot és Ramszeszt.
 12. De minél inkább sanyargatják őt, annál inkább sokasodik, és annál inkább terjeszkedik, és félnek az Izráel fiaitól.
 13. Pedig kegyetlenűl dolgoztatják az egyiptomiak az Izráel fiait.
 14. És kemény munkával keseríték életöket, sárcsinálással, téglavetéssel és mindenféle mezei munkával, minden munkájukkal, melyeket kegyetlenül dolgoztatnak velök.
 15. És szóla Egyiptom királya a héber bábáknak, akik közűl egyiknek Sifra, a másiknak Puá volt a neve.
 16. És monda: Mikor a héber asszonyok körűl bábálkodtok, nézzetek a szűlőszékre: ha fiú az, azt öljétek meg, ha pedig leány az, hadd éljen.
 17. De a bábák félék az Istent, és nem cselekedének úgy, amint Egyiptom királya parancsolta nékik, hanem életben hagyják a gyermekeket.
 18. Hívatá annakokáért Egyiptom királya a bábákat és monda nékik: Miért míveltétek azt, hogy életben hagytátok a gyermekeket?
 19. A bábák pedig mondának a Faraónak: Mert a héber asszonyok nem olyanok, mint az egyiptombeliek: mert azok élet-erősek; minekelőtte a bába hozzájok eljutna, már szűlnek.
 20. Annakokáért jól tőn Isten a bábákkal, a nép pedig sokasodék és igen elhatalmasodék.
 21. És lőn, hogy mivel a bábák félék az Istent: megépíté az ő házukat.
 22. Parancsola azért a Faraó minden ő népének, mondván: Minden fiút, aki születik, vessetek a folyóvízbe, a leányt pedig hagyjátok mind életben.