Jakab apostol levele

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Jakab levele 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. Jakab, Istennek és az Úr Jézus Krisztusnak szolgája, az elszórtan levő tizenkét nemzetségnek; üdvözletemet.
 2. Teljes örömnek tartsátok, atyámfiai, mikor különféle kísértésekbe estek,
 3. Tudván, hogy a ti hiteteknek megpróbáltatása kitartást szerez.
 4. A kitartásban pedig tökéletes cselekedet legyen, hogy tökéletesek és épek legyetek minden fogyatkozás nélkül.
 5. Ha pedig valakinek közületek nincsen bölcsessége, kérje Istentől, a ki mindenkinek készségesen és szemrehányás nélkül adja; és megadatik néki.
 6. De kérje hittel, semmit sem kételkedvén: mert a ki kételkedik, hasonlatos a tenger habjához, a melyet a szél hajt és ide s tova hány.
 7. Mert ne vélje az ilyen ember, hogy kaphat valamit az Úrtól;
 8. A kétszívű, a minden útjában állhatatlan ember.
 9. Dicsekedjék pedig az alacsony sorsú atyafi az ő nagyságával;
 10. A gazdag pedig az ő alacsonyságával: mert elmúlik, mint a fűnek virága.
 11. Mert felkél a nap az ő hévségével, és megszárítja a füvet; és annak virága elhull, és ábrázatának kedvessége elvész: így hervad el a gazdag is az ő útaiban.
 12. Boldog ember az, a ki a kísértésben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi az életnek koronáját, a mit az Úr ígért az őt szeretőknek.
 13. Senki se mondja, mikor kísértetik: Az Istentől kísértetem: mert az Isten gonoszsággal nem kísérthető, ő maga pedig senkit sem kísért.
 14. Hanem mindenki kísértetik, a mikor vonja és édesgeti a tulajdon kívánsága.
 15. Azután a kívánság megfoganván, bűnt szűl; a bűn pedig teljességre jutván halált nemz.
 16. Ne tévelyegjetek szeretett atyámfiai!
 17. Minden jó adomány és minden tökéletes ajándék felülről való, és a világosságok Atyjától száll alá, a kinél nincs változás, vagy változásnak árnyéka.
 18. Az ő akarata szült minket az igazságnak ígéje által, hogy az ő teremtményeinek valami zsengéje legyünk.
 19. Azért, szeretett atyámfiai, legyen minden ember gyors a hallásra, késedelmes a szólásra, késedelmes a haragra.
 20. Mert ember haragja Isten igazságát nem munkálja.
 21. Elvetvén azért minden undokságot és a gonoszságnak sokaságát, szelídséggel fogadjátok a beoltott ígét, a mely megtarthatja a ti lelkeiteket.
 22. Az ígének pedig megtartói legyetek és ne csak hallgatói, megcsalván magatokat.
 23. Mert ha valaki hallgatója az ígének és nem megtartója, az ilyen hasonlatos ahhoz az emberhez, a ki tükörben nézi az ő természet szerinti ábrázatát:
 24. Mert megnézte magát és elment, és azonnal elfelejtette, milyen volt.
 25. De a ki belenéz a szabadság tökéletes törvényébe és megmarad a mellett, az nem feledékeny hallgató, sőt cselekedet követője lévén, az boldog lesz az ő cselekedetében.
 26. Ha valaki istentisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja a maga szívét, annak az istentisztelete hiábavaló.
 27. Tiszta és szeplő nélkül való istentisztelet az Isten és az Atya előtt ez: meglátogatni az árvákat és özvegyeket az ő nyomorúságukban, és szeplő nélkül megtartani magát e világtól.