Krónika I. könyve

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Krónika I. könyve 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. Ádám, Séth, Énós.
 2. Kénán, Mahalálél, Járed.
 3. Énók, Metusélá, Lámek.
 4. Noé, Sém, Kám és Jáfet.
 5. Jáfetnek fiai: Gómer, Mágog, Madai, Jáván, Tubál, Mések és Tirász.
 6. A Gómer fiai pedig: Askenáz, Rifát és Tógárma.
 7. Jávánnak pedig fiai: Elisa, Társis, Kittim és Dodánim.
 8. Kámnak fiai: Kús, Micráim, Pút és Kanaán.
 9. Kúsnak fiai: Széba, Hávila, Szábta, Ramá és Szabtéka; Ramának pedig fiai: Séba és Dédán.
 10. Kús nemzé Nimródot is; ez kezde hatalmas-sá lenni a földön.
 11. Micráim pedig nemzé Lúdimot, Anámimot, Lehábimot és Naftukimot.
 12. Patruszimot és Kaszlukimot, akiktől a Filiszteusok származtak, és Kaftorimot.
 13. Kanaán pedig nemzé Cídont, az ő elsőszü-löttét és Kétet,
 14. És Jebuzeust, Emorreust és Girgazeust.
 15. Kivveust, Harkeust és Szineust.
 16. Arvadeust, Cemareust és Hamateust.
 17. Sémnek fiai: Élám és Assur, Arpaksád, Lúd, Arám, Úc, Húl, Geter és Mesek.
 18. Arpaksád pedig nemzé Sélát és Sélá nemzé Hébert.
 19. Hébernek is lett két fia, az egyiknek neve Péleg, mivelhogy az ő idejében osztatott el a föld; testvérének neve pedig Joktán.
 20. Joktán pedig nemzé Almodádot és Sélefet, Hacarmávetet és Jerákot,
 21. Hadórámot, Úzált és Diklát,
 22. És Ebált, Abimáelt és Sébát,
 23. Ofirt, Havilát és Jóbábot. Ezek mind Joktán fiai.
 24. Sém, Arpaksád, Sélá.
 25. Héber, Péleg, Réu.
 26. Sérug, Nákor, Tháré.
 27. Abrám, ez az Ábrahám.
 28. Ábrahám fiai: Izsák és Ismáel.
 29. Ezeknek nemzetségei pedig ezek: Ismáel el-sőszülötte Nebájót és Kédar, Adbeél és Mibszám.
 30. Misma és Dúma, Massza, Hadad és Téma.
 31. Jétur, Náfis és Kedma; ezek az Ismáel fiai.
 32. Keturának pedig, az Ábrahám ágyasának fi-ai, kiket szüle, ezek: Zimrán, Joksán, Médán, Midián, Isbák és Suak. És a Joksán fiai: Séba és Dédán.
 33. És a Midián fiai: Éfa, Héfer, Hánok, Abida és Eldá. Mindezek a Keturá fiai.
 34. Ábrahám pedig nemzé Izsákot; Izsák fiai pe-dig ezek: Ézsau és Izráel.
 35. Ézsaunak fiai: Elifáz, Réhuél, Jéhus, Jahlám és Korak.
 36. Elifáz fiai: Témán, Omár, Cefi, Gatám, Kenáz és Timna és Amálek.
 37. Réhuél fiai: Nakat, Zérak, Samma és Mizza.
 38. Széir fiai: Lótán és Sóbál, Cibón, Haná, Disón, Ecer és Disán.
 39. Lótán fiai pedig: Hóri és Hómám: Lótánnak huga pedig Timna.
 40. Sóbál fiai: Alján és Mánakát, Hébál, Sefi és Onám; Cibhón fiai pedig: Aja és Haná.
 41. Haná fia: Disón, Disón fiai pedig: Hamrán és Esbán, Itrán és Kerán.
 42. Ecer fiai: Bilán és Zahaván, Jakán. Disán fi-ai: Húc és Arán.
 43. Ezek pedig a királyok, akik uralkodának Edom földén, mielőtt az Izráel fiai között király uralkodott volna: Bela, Behor fia, az ő városának neve Dinába volt.
 44. Bela meghalván, uralkodék helyette Jóbáb, a Bocrából való Zerak fia.
 45. És hogy Jóbáb meghala, uralkodék helyette a Témán földéből való Kusám.
 46. Meghala Kusám is, és uralkodék helyette Hadád, a Bédád fia, ki megveré a Midiánitákat a Moáb mezején; és az ő városának neve Hávit volt.
 47. Hadád is, hogy meghala, uralkodék helyette a Masrekából való Szamlá.
 48. Szamlá holta után uralkodék helyette Saul, a folyóvíz mellett való Rékobótból.
 49. Saul is meghala, és uralkodék helyette Báhál-Kanán, az Akbór fia.
 50. Báhál-Kanán holta után uralkodék helyette Hadád; és az ő városának neve Páhi, feleségének pedig neve Mehetábéel, ki Mézaháb leányának Matrédnak volt a leánya.
 51. Hadád halála után Edom fejedelmei valának: Timná fejedelem, Halvá fejedelem, Jetét fejede-lem,
 52. Ohólibámá fejedelem, Éla fejedelem és Pinon fejedelem,
 53. Kenáz fejedelem, Témán fejedelem és Mibcár fejedelem,
 54. Magdiél fejedelem és Hirám fejedelem. Ezek voltak Edom fejedelmei.