Sámuel II. könyve

<< Előző

További fejezetek:

Következő >>
Sámuel II. könyve 1. fejezet  
A fejezet meghallgatása: 
 1. És lőn Saul halála után, mikor Dávid visszatért az Amálekiták legyőzéséből, és Dávid két napig Siklágban időzött:
 2. Ímé a harmadik napon egy férfi jött a táborból Saultól, és az ő ruhái megszaggatva valának, fején pedig föld volt; és amikor Dávidhoz ért, leesék a földre, és meghajtá magát.
 3. Monda pedig néki Dávid: Honnét jössz? Felele néki: Az Izráel táborából szaladék el.
 4. Monda néki Dávid: Mondd meg kérlek nékem, mint lőn a dolog? Ő pedig felele: Megfutamodék a nép a harcból, és a nép közül nagy sokaság esett el, és meghalának. Sőt Saul is és Jonatán az ő fia meghalának.
 5. Dávid pedig mondá az ifjúnak, ki néki ezt elbeszélé: Honnan tudod, hogy meghalt Saul és Jonatán az ő fia?
 6. Felele az ifjú, ki a hírt hozta: Történetből felmenék a Gilboa hegyére, és ímé Saul az ő dárdájára támaszkodott, és ímé a szekerek és lovagok utólérék őtet.
 7. Hátratekintvén pedig Saul, megláta engem és szólíta, és mondék: Ímhol vagyok én.
 8. Monda pedig nékem: Ki vagy te? Felelék néki: Amálekita vagyok.
 9. Akkor monda nékem: Kérlek állj mellém és ölj meg engem, mert dermedtség fogott el engem, pedig a lélek még teljesen bennem van.
 10. Annakokáért én mellé állván, megölém őtet, mert tudtam, hogy meg nem él, miután elesett, és elhozám a koronát, mely az ő fején volt, és az aranyperecet, mely az ő karján volt, és azokat ímé ide hoztam az én uramnak.
 11. Akkor megragadá Dávid a maga ruháit és megszaggatá, úgyszintén a többi emberek is, akik ő vele voltak.
 12. És nagy zokogással sírának, és bőjtölének mind estig, Saulon és Jonatánon, az ő fián, és az Úrnak népén és Izráelnek házán, mivelhogy fegyver által hullottak el.
 13. És monda Dávid az ifjúnak, aki ezt elbeszélé néki: Honnét való vagy te? Felele: Egy jövevény Amálekita férfi fia vagyok.
 14. Ismét monda néki Dávid: Hogy nem féltél felemelni kezedet az Úr felkentjének elvesztésére?
 15. És szólíta Dávid egyet az ő szolgái közül, kinek monda: Jőjj elő és öld meg őt. Ki általüté azt, és meghala.
 16. És monda néki Dávid: A te véred legyen a te fejeden: mert a saját nyelved vallása bizonyságot tesz ellened, mondván: Én öltem meg az Úrnak felkentjét.
 17. És keservesen síra Dávid ilyen sírással, Saulon és Jonatánon, az ő fián,
 18. És monda  (íjdal ez, hogy megtanulják Júda fiai, mely be van írva a Jásár könyvébe):
 19. Izráel! a te ékességed elesett halmaidon: miként hullottak el a hősök!
 20. Meg ne mondjátok Gátban, ne hirdessétek Askelon utcáin, hogy ne örvendjenek a Filiszteusok leányai, és ne ujjongjanak a körülmetéletlenek leányai.
 21. Gilboa hegyei, se harmat, se eső ti reátok ne szálljon, és mezőtök ne teremjen semmi áldozatra valót; mert ott hányatott el az erős vitézek pajzsa, Saulnak pajzsa, mintha meg nem kenettetett volna olajjal.
 22. A megöletteknek vérétől és a hősöknek kövérétől Jonatán kézíve hátra nem tért, és a Saul fegyvere hiába nem járt.
 23. Sault és Jonatánt, akik egymást szerették és kedvelték míg éltek, a halál sem szakította el; a saskeselyűknél gyorsabbak és az oroszlánoknál erősebbek valának.
 24. Izráel leányai! sirassátok Sault, ki karmazsinba öltöztetett gyönyörűen, és arannyal ékesíté fel ruhátokat.
 25. Oh, hogy elhullottak a hősök a harcban! Jonatán halmaidon esett el!
 26. Sajnállak testvérem, Jonatán, kedves valál nékem nagyon, hozzám való szereteted csodálatra méltóbb volt az asszonyok szerelménél.
 27. Oh, hogy elhullottak a hősök! És elvesztek a hadi szerszámok!